Fysikk (FYS01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter fysikk 1

 • planlegge og gjennomføre forsøk, analysere data og trekke konklusjoner
 • vurdere, bruke og lage modeller til å beskrive og forutsi fysiske fenomener
 • vurdere ulike påstander og argumenter om energi og klima i samfunnsaktuelle problemsstillinger
 • utforske, analysere og beskrive rettlinjet bevegelse
 • forstå sammenhenger mellom krefter, bevegelse og energi, og bruke dem til å gjøre beregninger
 • bruke numeriske metoder og programmering til å modellere og utforske bevegelse i situasjoner der akselerasjonen ikke er konstant
 • forstå og gjøre rede for konsekvenser av at bevegelsesmengde og energi er bevart, og bruke dette i beregninger
 • utforske hvordan energi kan gå fra en form til en annen, og vurdere energikvalitet og virkningsgrad i slike overganger
 • gjøre rede for sammenhengene mellom ladning, spenning og elektrisk energi og utforske effektomsetning i elektriske kretser
 • forstå begrepet temperatur og forklare hvordan tilført varme til et system fører til temperaturendring i dette systemet
 • utforske, sammenligne og beskrive stråling fra legemer med ulik temperatur og overflate
 • bruke modeller av strålingsbalansen til jorda til å gjøre beregninger, og vurdere hvordan endringer på jordoverflaten og i atmosfæren påvirker denne balansen
 • beskrive ulike atommodeller og drøfte hvordan observerbare effekter støtter eller utfordrer dem
 • forstå begrepet fusjon og vurdere hvordan ulike grunnstoff kan dannes når stjerner lever, kolliderer og dør

Underveisvurdering

Standpunktvurdering