Fysikk (FYS01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter fysikk 1

 • planlegge
  og
  gjennomføre
  forsøk,
  analysere
  data og trekke konklusjoner
 • vurdere
  ,
  bruke
  og lage modeller til å
  beskrive
  og forutsi fysiske fenomener
 • vurdere
  ulike påstander og argumenter om energi og klima i samfunnsaktuelle problemsstillinger
 • utforske
  ,
  analysere
  og
  beskrive
  rettlinjet bevegelse
 • forstå
  sammenhenger mellom krefter, bevegelse og energi, og
  bruke
  dem til å gjøre beregninger
 • bruke
  numeriske metoder og programmering til å
  modellere
  og
  utforske
  bevegelse i situasjoner der akselerasjonen ikke er konstant
 • forstå
  og
  gjøre rede for
  konsekvenser av at bevegelsesmengde og energi er bevart, og
  bruke
  dette i beregninger
 • utforske
  hvordan energi kan gå fra en form til en annen, og
  vurdere
  energikvalitet og virkningsgrad i slike overganger
 • gjøre rede for
  sammenhengene mellom ladning, spenning og elektrisk energi og
  utforske
  effektomsetning i elektriske kretser
 • forstå
  begrepet temperatur og forklare hvordan tilført varme til et system fører til temperaturendring i dette systemet
 • utforske
  ,
  sammenligne
  og
  beskrive
  stråling fra legemer med ulik temperatur og overflate
 • bruke
  modeller av strålingsbalansen til jorda til å gjøre beregninger, og
  vurdere
  hvordan endringer på jordoverflaten og i atmosfæren påvirker denne balansen
 • beskrive
  ulike atommodeller og
  drøfte
  hvordan observerbare effekter støtter eller utfordrer dem
 • forstå
  begrepet fusjon og
  vurdere
  hvordan ulike grunnstoff kan dannes når stjerner lever, kolliderer og dør

Underveisvurdering

Standpunktvurdering