Vg2 automatisering (AUT02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter automatiseringssystemer

 • risikovurdere og utføre arbeidet på automatiseringssystemer fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter, normer og produsentenes tekniske dokumentasjon
 • planlegge
  , gjennomføre
  , vurdere
  og dokumentere
  yrkesoppgaver knyttet til automatiseringssystemer individuelt og i samarbeid med andre og begrunne valg som er gjort
 • montere, sette i drift, programmere og funksjonsteste programmerbare styringssystemer knyttet til elektriske motoranlegg og hydrauliske og pneumatiske anlegg
 • løse automatiseringsoppgaver ved å programmere og funksjonsteste en industrirobot og gjøre rede for
  roboters funksjon og bruksområder
 • montere, kalibrere og sette i drift flere typer reguleringssløyfer for å oppnå ønsket resultat og å gjøre rede for
  komponentenes og kretsenes funksjon og virkemåte
 • montere, sette i drift og funksjonsteste maskin-til-maskin-kommunikasjon i automatiserte anlegg, gjøre rede for
  komponentenes virkemåte og vurdere
  tiltak for å etablere et sikkert elektronisk kommunikasjonsnett
 • installere og konfigurere menneske–maskin-grensesnitt (HMI) for et automatiseringssystem og gjøre rede for
  bruksområdene
 • utforske
  og koble sensorer til et automatisert styresystem, utføre målinger på disse og gjøre rede for
  digitale og analoge signaler
 • utvikle
  og bygge et selvvalgt produkt hvor sensorer og programmerbare elektroniske komponenter inngår
 • framstille mekaniske komponenter og deler ved riktig bruk av håndverktøy, maskiner og additiv tilvirkningsmetode, utføre sammenføyingsmetoder, som låsing av skrueforbindelser, liming, poppnagling og lodding, og vurdere
  kvaliteten på arbeidet
 • utføre systematisk feilsøking i automatiseringssystemer ved hjelp av riktige instrumenter, programmer og dokumentasjon og ta hensyn til måleinstrumentets nøyaktighet
 • gjøre rede for
  ulike energibærere og hvordan justering av styre- og reguleringssystemene påvirker energiforbruket
 • kildesortere avfall etter eget arbeid i samsvar med internkontrollsystemet og beskrive
  klima- og miljøbelastningen av ulike komponenter og materialer i faget automatiseringssystemer
 • drøfte
  hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap, og beskrive
  plikter og rettigheter arbeidsgiver og arbeidstaker har i arbeidslivet
 • vurdere
  hvordan styre- og reguleringssystemer bidrar i samfunnsutviklingen i et miljø- og bærekraftperspektiv

Underveisvurdering

Standpunktvurdering