Vg2 automatisering (AUT02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter elenergisystemer

 • risikovurdere og utføre arbeidet i elenegisystemer fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter, normer og produsentenes tekniske dokumentasjon
 • planlegge
  ,
  gjennomføre
  ,
  vurdere
  og
  dokumentere
  yrkesoppgaver knyttet til elenergisystemer individuelt og i samarbeid med andre og begrunne valg som er gjort
 • utføre sluttkontroll av yrkesoppgaver og
  vurdere
  måleresultatet opp mot gjeldende regelverk og beregnede verdier
 • utføre arbeid i elenergisystemer i overensstemmelse med regler for elsikkerhet og utføre livreddende førstehjelp
 • installere, sette i drift og
  dokumentere
  automatiserte anlegg i bygg og fordelingsanlegg i industri basert på ulike spenningssystemer og installasjonsmetoder med tilhørende jordingssystemer
 • velge ledning, kabel og vern og
  dokumentere
  beskyttelse mot overbelastning, elektrisk sjokk og kortslutning basert på beregninger
 • montere, koble opp, sette i drift og funksjonsteste flere typer motordrift,
  gjøre rede for
  ulike start- og reguleringsmetoder og krav til effektivitetsnivå på motorer
 • koble opp og funksjonsteste en avbruddsfri spenningsforsyning og
  gjøre rede for
  anleggets virkemåte
 • identifisere,
  vurdere
  og iverksette tiltak i forbindelse med elektriske støykilder
 • feilsøke, reparere og vedlikeholde elektromotorer og
  gjøre rede for
  ulike typer transformatorer, generatorer og elektriske motorer
 • utføre systematisk feilsøking i elenergisystemer ved hjelp av riktige måleinstrumenter og dokumentasjon og ta hensyn til måleinstrumentets nøyaktighet
 • kildesortere avfall etter eget arbeid i samsvar med internkontrollsystemet og
  beskrive
  klima- og miljøbelastningen av ulike komponenter og materialer i faget elenergisystemer
 • reflektere
  over betydningen av å mestre et fag og hvordan dette påvirker egen livskvalitet
 • utforske
  metoder for å håndtere meningsforskjeller

Underveisvurdering

Standpunktvurdering