Vg2 anleggsteknikk (ANL02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter grunnarbeider

 • velge og bruke maskiner og utstyr for anleggsarbeid, masseforflytning og vedlikeholdsarbeid
 • bruke maskinstyring ved grunnarbeider
 • beregne fall og vinkler for grunnarbeider og beregne masser
 • planlegge og gjennomføre grunnarbeider i ulike løsmasser og bergarter og reflektere over hvordan geologiske forhold påvirker arbeidet
 • planlegge og gjennomføre grunnarbeider for vann- og avløpsanlegg
 • planlegge og bygge veier, baner og grunnarbeider etter tegninger og beskrivelser
 • følge gjeldende krav til håndtering og bruk av eksplosiver for sprengningsarbeider under og over jord og vurdere konsekvenser av feilbruk
 • drøfte ulike massetyper og deres bruksområder, komprimere masser og dokumentere kvaliteten av arbeidet
 • håndtere overvann etter gjeldende regelverk og vurdere konsekvenser av regnvann for avløpsnett
 • planlegge en bergsprengningssalve og iverksette tiltak som hindrer person- og materiellskader
 • gjøre rede for farer med gjenstående sprengstoff og planlegge tiltak for å unngå skade
 • gjøre rede for sikring av berg og drøfte metoder for bergsikring over og under jord
 • gjøre rede for hvordan et knuseverk er bygd opp, og produsere masser
 • gjøre rede for prinsippene ved bruk av borerigger for brønn, bergsprengning og fundamentering
 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper og drøfte konsekvenser av støy, vibrasjons- og støveksponering
 • bruke fagterminologi til å kommunisere med andre og drøfte ulike løsninger som bidrar til å minimere miljøavtrykket og sikre en effektiv ressursutnyttelse
 • drøfte hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap, og beskrive hvilke plikter og rettigheter arbeidsgiver og arbeidstaker har i arbeidslivet
 • reflektere over fordeler og ulemper ved ulike entrepriseformer
 • planlegge prosjekter, beregne kostnader og drøfte faktorer som påvirker bedriftens lønnsomhet

Underveisvurdering

Standpunktvurdering