Vg2 ambulansefag (AMB02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter yrkesliv i ambulansefag

 • beskrive redningstjenestens organisering og oppbygning og ambulansetjenestens oppgaver
 • gjøre rede for prosedyrer og retningslinjer for samvirke mellom nødetatene og andre aktører i redningstjenesten
 • gjøre rede for og bruke analoge og digitale kart
 • gjøre rede for relevante lover og regler som gjelder for ambulansetjenesten
 • gjøre rede for ambulansetjenestens kvalitetssystem
 • gjøre rede for og demonstrere tiltak innenfor helse, miljø og sikkerhet i ambulansefaget
 • reflektere over hvordan egen fysisk og psykisk helse kan ivaretas
 • beskrive og demonstrere bruk og kontroll av utstyr som benyttes i ambulansetjenesten
 • drøfte hva profesjonell yrkesutøvelse og tverrfaglig samarbeid innebærer for ambulansearbeideren
 • vurdere miljøhensyn i yrkesutøvelsen
 • reflektere over trafikksikkerhet og risiko ved utrykningskjøring med ambulanse
 • dokumentere og reflektere over eget arbeid og rapportere avvik og uønskede hendelser
 • ivareta egne rettigheter og plikter i arbeidsforholdet og gjøre rede for hvordan partene i arbeidslivet utfører sin samfunnsrolle i den norske modellen

Underveisvurdering

Standpunktvurdering