Vg2 ambulansefag (AMB02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter ambulansemedisin

  • gjøre rede for kroppens oppbygning og funksjoner og beskrive kroppens regulerings- og kompensasjonsmekanismer ved sykdom og skade
  • gjøre rede for og demonstrere undersøkelsesmetoder, vurdering og overvåking av vitale livsfunksjoner hos pasienter i alle aldre
  • gjøre rede for tegn og symptomer på relevante somatiske og psykiske sykdomstilstander og skader og behandling av pasienter i alle aldre
  • beskrive legemiddelgrupper og administrering og håndtering av de vanligste medikamentene som brukes i prehospital akuttmedisin
  • beskrive de vanligste virkningene og bivirkningene av medikamenter som brukes i prehospital akuttmedisin
  • beskrive hvordan aldersforandringer i kroppen virker inn ved sykdom og skade hos barn og eldre
  • beskrive normale svangerskap, fødsler og mulige komplikasjoner og gjøre rede for prehospital håndtering
  • gjøre rede for god hygiene og smittevern i ambulansetjenesten og anvende prinsipper for prehospitalt smittevern
  • gjøre rede for hvordan man bør undersøke og håndtere bevisstløse og livløse pasienter i ulike aldre

Underveisvurdering

Standpunktvurdering