Vg2 ambulansefag (AMB02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter ambulansemedisin

 • gjøre rede for
  kroppens oppbygning og funksjoner og beskrive
  kroppens regulerings- og kompensasjonsmekanismer ved sykdom og skade
 • gjøre rede for
  og demonstrere undersøkelsesmetoder, vurdering og overvåking av vitale livsfunksjoner hos pasienter i alle aldre
 • gjøre rede for
  tegn og symptomer på relevante somatiske og psykiske sykdomstilstander og skader og behandling av pasienter i alle aldre
 • beskrive
  legemiddelgrupper og administrering og håndtering av de vanligste medikamentene som brukes i prehospital akuttmedisin
 • beskrive
  de vanligste virkningene og bivirkningene av medikamenter som brukes i prehospital akuttmedisin
 • beskrive
  hvordan aldersforandringer i kroppen virker inn ved sykdom og skade hos barn og eldre
 • beskrive
  normale svangerskap, fødsler og mulige komplikasjoner og gjøre rede for
  prehospital håndtering
 • gjøre rede for
  god hygiene og smittevern i ambulansetjenesten og anvende
  prinsipper for prehospitalt smittevern
 • gjøre rede for
  hvordan man bør undersøke og håndtere bevisstløse og livløse pasienter i ulike aldre

Underveisvurdering

Standpunktvurdering