Spesialundervisning og tilrettelegging i videregående opplæring: Hvem gjør hva?

God tilrettelegging og spesialundervisning forutsetter at skolen samarbeider godt med eleven, foreldrene og flere andre relevante aktører. Her finner dere oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. 

Det varierer hvor mange og hvilke aktører som er involvert i oppfølgingen av en elev.

Eleven

Elever som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har rett til tre års heltids videregående opplæring. Ungdommene søker selv om inntak etter at de har fylt 15 år.

Skolen skal legge til rette for læring for alle elever, og stimulere elevenes motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring. Elever som ikke har eller kan få tilfredstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Eleven har da også rett til en individuell opplæringsplan (IOP).

Elever med omfattende behov for spesialundervisning, sterk nedsatt funksjonsevne, rett til opplæring i og på tegnspråk eller vedtak om utvidet tid kan ha fortrinnsrett ved inntak til videregående opplæring.

Elever som har rett til spesialundervisning, opplæring i og på tegnspråk, rett til opplæring i punktskrift eller særskilt språkopplæring, har rett til inntil to år ekstra videregående opplæring om de har behov for det for å nå opplæringsmålene sine.

Eleven har rett til å bli hørt i saker som angår seg selv, og har rett til økende grad av selvbestemmelse avhengig av alder og modenhet. Både foreldre, skolen og andre relevante aktører skal ta hensyn til hva eleven mener.

Etter at eleven har fylt 15 år, er det eleven selv som samtykker før det blir gjort sakkyndig vurdering og før det blir fattet vedtak om å sette i gang spesialundervisning. Eleven kan som 15-åring også selv kreve at skolen undersøker et eventuelt behov for spesialundervisning. Likevel er det viktig å involvere foreldrene fram til eleven fyller 18 år.

Eleven skal involveres i alle fasene i en sak om spesialundervisning. Eleven har rett til å sette seg inn i innholdet i den sakkyndige vurderingen, og til å uttale seg før det blir gjort vedtak. Elever som har fylt 15 år har rett til å klage på vedtak om spesialundervisning.

I alle handlinger som berører eleven skal elevens beste være et grunnleggende hensyn.