Hvordan fremme sosial og emosjonell læring i skolen?

Det er en nær sammenheng mellom elevers emosjonelle og sosiale fungering og deres læringsprosess, derfor kan skolen ved å legge til rette for sosial og emosjonell læring i elevgruppen også skape et godt grunnlag for læring (Taylor & Dymnicki, 2007).

Lærere har et stort ansvar for å lede klassen som en sosial kontekst der det fremmes positiv atferd og positive relasjoner i elevgruppen. Ifølge Farmer, Lines og Hamm (2011) er det særlig viktig at læreren påvirker samspillet mellom elever på en positiv måte ved å

 • fremme gode relasjoner mellom lærer og elev
 • fremme et generelt positivt, støttende og produktivt klima i klassen/gruppen
 • tilegne seg og anvende kunnskap om hva sosiale prosesser betyr for undervisning og atferdsregulering
 • fremme og støtte sosial læring i skolehverdagen tilpasset elevenes behov

 

Elias og Schwab (2004) skriver at sosial og emosjonell læring vil innebære følgende:

 • Skolens regler er basert på prososiale verdier og normer.
 • I skolehverdagen legges det vekt på
  • positiv atferd
  • å gjenkjenne egne og andres følelser
  • selvkontroll
  • å ta ansvar for egne handlinger
  • empati
  • respekt
  • samarbeidsatferd
  • sosial problemløsning
  • å ta andres perspektiv og se seg selv i samspill med andre
  • Foreldresamarbeid anses som viktig.

Sosial og emosjonell læring i skolen har ifølge Elias og Schwab (2004) nær sammenheng med god klasseledelse og gode lærer–elev-relasjoner. Gjennom samspillet med klassen vil læreren kunne fremme elevenes bevissthet og kapasitet når det gjelder å regulere egne følelser og atferd, samt øke deres motivasjon for å utøve en ansvarlig og prososial atferd.

Vektlegging av sosial og emosjonell læring vil være av stor betydning for relasjonene elevene imellom. Mange elever som strever sosialt, har vansker på de områdene som er beskrevet over. Lærere som har jobbet målrettet med sosial og emosjonell læring i klassen, rapporterer om gevinst på både det sosiale og det faglige området (CPPRG, 2010). I denne studien fant de at guttene hadde særlig nytte av denne tilnærmingen. En metaanalyse viser at skolebaserte program med vekt på sosial og emosjonell læring har god effekt for elevene på en rekke områder, som økt prososial atferd, økt opplevelse av tilhørighet til skolen, bedre faglige resultat og redusert negativ atferd (Durlak & Weissberg, 2005).

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!