Skolemiljøtiltak – kommunalt beredskapsteam mot mobbing

Organisering av arbeidet i teamet

Dersom beredskapsteamet går inn i en mobbesak, må det lykkes med å finne løsninger og følge opp til barnet eller eleven har det bra. Beredskapsteamet skal ikke overta sakene fra barnehagene og skole. Det er uansett barnehagene eller skolen som eier saken, som undersøker saken, iverksetter tiltak overfor barna og elevene, og som har ansvar for at den blir løst.

Når det gjelder generelle rutiner, bør kommunen

 • vurdere om det skal etableres rutiner for hva barnehagen og skolen skal gjøre før de kontakter teamet
 • avklare om henvendelser til beredskapsteamene kan skje både skriftlig og muntlig
 • etablere faste rutiner for dokumentasjon (Alle referat, vedtak og innsamlet informasjon arkiveres. Dokumentasjonen bør følge barnet eller eleven. Teamet bør ikke ha eget arkiv.)
 • fastsette om beredskapsteamet skal ha faste møtetider eller om det skal møtes når konkrete saker skal behandles
 • lage et prosesskart som viser saksgangen i de to ulike scenariene som er skissert i innledningen

Eksempel på momenter i et prosesskart: Når barnehageforeldre kontakter teamet, hvilke kontaktpunkter skal det være mellom foreldre, barnehagen og teamet, hvilke møter skal avholdes, hvem skal være til stede på ulike møter, hvordan skal barnet involveres og så videre. Kommuniser gjerne prosesskartet til elever, foreldre og til ansatte i aktuelle tjenester. Tidsrammer bør inngå i prosesskartet.

Følgende må avklares både prinsipielt og i den enkelte sak:

 • om det skal utpekes en kontaktperson for barnet/eleven. Denne personen velges ut i samråd med barnet eller eleven. Dette trenger ikke være en person fra beredskapsteamet. Kontaktpersonen skal/kan snakke med barnet og videreformidle samtalens innhold til teamet.
 • foresattes rolle i å vurdere om og hvordan barnet/eleven skal delta i beredskapsteamets behandling av saken. Utgangspunktet er barnets beste og rett til medbestemmelse.
 • involvering av foresatte slik at de blir bidragsytere i saken.

Beredskapsteamets kontaktinformasjon må være lett tilgjengelig både for barn, elever, foreldre og for barnehager og skoler, samt andre man ønsker skal kunne bruke teamet.

Informasjonen kan gis på

 • kommunens hjemmeside.
 • barnehagenes og skolenes hjemmesider.
 • personalmøter
 • foreldremøter/klasseforeldremøter/samarbeidsutvalg/elevråd/skolemiljøutvalg
 • andre fora som anses hensiktsmessige