Skolemiljøtiltak – kommunalt beredskapsteam mot mobbing

Organisering av beredskapsteamet

Sammensetning av beredskapsteamet

Beredskapsteamet er en del av kommunens måte å håndtere mobbesaker på. Det vil si at de er en del av kommunens saksbehandling.

Beredskapsteamet skal derfor være satt sammen av kommunens egne ansatte i egne stillinger og virksomheter. Det skal legges vekt på tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Medlemmene tar med seg sin kompetanse og sitt nettverk inn i teamet. Rutiner for medlemskapet i beredskapsteamet er lagt inn i de jobbene de allerede har.

Teamet bør ikke være for stort

En mulighet er å ha et lite, fast team og et utvidet team som kalles inn ved behov. En kombinasjon av faglig kompetanse og lederkompetanse er hensiktsmessig. Dersom teamet skal behandle saker både i barnehage og skole, er det viktig at det har tilgang til både barnehage- og skolefaglig kompetanse.

Eksempler på tjenester som kan inngå i teamet

 • PPT
 • Skolehelsetjenesten
 • Kommunens sentrale administrasjon for barnehage, skole og oppvekst
 • Barnevern
 • Kommunepsykolog

Teamet bør ha en leder

Kommunen bør vurdere nøye om barnehagestyrere og rektorer skal være medlemmer av teamet eller ikke. De vil nemlig fort kunne komme i en vanskelig situasjon både i når det gjelder andre barnehagestyrere og rektorer, og dersom det oppstår situasjoner i egen barnehage eller skole.

Plassering i kommunen

Beredskapsteamet mot mobbing skal ikke være nye kommunale virksomheter eller kontorer.

Kommunene bør ta utgangspunkt i hvordan de er organisert, og ut i fra dette finne en hensiktsmessig plassering av beredskapsteamet i den kommunale organisasjonen.

Plassering av beredskapsteamet kan blant annet henge sammen med størrelsen på kommunens administrasjon, hvor mange styringsnivåer kommunen har og hvilken sammensetning teamet har.

Teamet kan for eksempel plasseres rett under rådmannen eller under en sektorleder, oppvekstsjef eller lignende.

Teamets myndighet

Det er viktig å avklare hvilken myndighet teamet skal ha slik at de kjenner sitt handlingsrom. Da unngår de å bruke unødvendig tid på avklaringer når de bistår i å løse konkrete mobbesaker.

Eksempler på avklaringsspørsmål

 • Skal teamet ha myndighet til å instruere andre ansatte i kommunen?
 • Hva kan teamet pålegge barnehager og skoler å gjøre i form av undersøkelser, tiltak og så videre?
 • Skal teamet bare ha en rådgivende funksjon og skal denne rettes mot barnehager, skoler og eventuelle andre kommunale tjenester eller mot kommunens ledelse?
 • Hvordan jobber teamet opp mot private barnehager og skoler?
 • Hvilken rolle skal for eksempel helsesøster eller PPT ha?
 • Hva bør barnehagen eller skolen selv håndtere?

Dersom teamet har myndighet, er det lederen som har denne. Myndigheten kan enten være en delegert myndighet i kraft av å være leder i beredskapsteamet, eller myndighet leder allerede har i kraft av sin stilling i kommunen, for eksempel som oppvekstsjef.

Tiden er en viktig faktor

Når mobbesaker har kommet til beredskapsteamet, er tiden en viktig faktor. Ofte må ulike tiltak ses i sammenheng. For en mest mulig effektiv gjennomføring av de samlede tiltakene uavhengig av hvilken tjeneste som har ansvar for dem, må myndighetsspørsmålet være avklart.