Skolemiljøtiltak – kommunalt beredskapsteam mot mobbing

Hva er beredskapsteam mot mobbing?

Et beredskapsteam mot mobbing er et kommunalt tverrfaglig team som skal bistå offentlige og private barnehager og skoler i deres arbeid med komplekse og alvorlige mobbesaker som involverer barn og elever. Teamet skal ikke overta sakene fra barnehagene og skolene. Teamet skal bistå barnehager og skoler i situasjoner der

  • barn, elever og foreldre opplever at de ikke får den hjelp og støtte de trenger eller har rett til av barnehagen eller skolen sin
  • barn, elever, foreldre, barnehager og skoler opplever at løsningen på mobbeproblematikken ligger utenfor barnehagens eller skolens myndighet

Beredskapsteamets arbeid skal sees i sammenheng med aktivitetsplikten og skal ikke erstatte det forebyggende arbeidet og barnehagens og skolens arbeid med å stoppe mobbing.

Det er skolen selv som har ansvaret for å oppfylle aktivitetsplikten og lage aktivitetsplaner. Beredskapsteamet kan være en viktig hjelp for skolene når de skal fastsette tiltak i en elevs aktivitetsplan.

Les mer om aktivitetsplikten

For barnehageområdet skal beredskapsteamets oppgaver og arbeid ses i sammenheng med rammeplan for barnehagen.

Det er viktig at skoler og barnehager er klar over sitt ansvar opp mot gjeldende regelverk, når det gjelder tema som taushetsplikt og innsyn, involvertes rett til å bli hørt og hensynet til barnets beste.

Les mer om hvordan du ivaretar barnets beste i saksbehandlingen