Støtte til undervisning om kjønn og seksualitet

Kjønn og identitet

Kjønn er en grunnleggende del av en persons identitet, og kan forstås på ulike måter:

 • Biologisk kjønn er det kjønnet du er født med.
 • Psykologisk kjønn er det kjønnet du føler deg som. Dette kalles iblant for «kjønnsidentitet» Personer som ikke opplever seg selv verken som kvinne eller mann, kalles ikke-binære.
 • Sosialt kjønn er det kjønnet andre oppfatter deg som, og som du sosialiseres inn i. Dette kalles iblant for "kjønnsuttrykk".
 • Juridisk kjønn er det kjønnet du er registrert som i folkeregisteret.

Ulike kjønnsroller

Ulike normer for kjønn og seksualitet i et samfunn er med på å definere kjønnsstereotypier. Disse normene gjør at vi ofte tildeler menn og kvinner ulike karakteristika og roller som er bestemt og begrenset ut ifra hvilket kjønn vi har. Normer for kjønn og seksualitet endrer seg gjennom historien. Det er ulikheter innad i samfunn og både likheter og forskjeller mellom kulturer. Stereotype forventninger og normer knyttet til kjønn og seksualitet kan oppleves som smale og begrensende.

Elevene bør lære om hvordan kjønnsroller, normer og stereotype oppfatninger om kjønn og seksualitet i samfunnet kan påvirke elevenes selvbilde, selvbestemmelse, seksualitet, og muligheter og valg i livet. Elevene må gis mulighet til å reflektere over hvilke forventninger til seksualitet og kjønn som møter kvinner og menn, og hvilken betydning dette har for likestilling, forståelse av egen kropp og seksualitet og for seksuell helse.

Kunnskap om og respekt for kjønnsmangfold

Elevene trenger å lære om og forstå verdien av kjønnsmangfold. Kjønnsmangfold handler om at det er stor variasjon i måter å uttrykke det å være jente og gutt på, og at det finnes personer som definerer seg utenfor disse to kjønnskategoriene. En persons kjønnsidentitet kan være dynamisk, og kan endre seg gjennom hele livet. Når elevene møter voksne som har innsikt i og respekt for at kjønn kan oppleves og uttrykkes på ulike måter, kan de bli tryggere på sin egen kjønnsidentitet, og samtidig utvikle forståelse og respekt for andres. Det er viktig å ha kjennskap til og forståelse for de ulike kjønnsbetegnelsene som blir brukt.

Begreper knyttet til kjønnsidentitet

Her følger et utvalg av sentrale begreper knyttet til kjønnsidentitet.

 • Cisperson/ciskjønn/cis: En person som identifiserer seg med det biologiske kjønnet som ble tildelt ved fødsel, kalles en cisperson/ciskjønn/cis. Begrepet tydeliggjør at alle har en kjønnsidentitet. Å være cisperson er ikke knyttet til seksuell orientering, siden både heterofile, bifile, homofile, lesbiske og interkjønnpersoner kan være cispersoner.
 • Ikke-binær/kjønnsfri: En person som identifiserer seg som ikke-binær opplever ikke seg selv som ett bestemt kjønn. Å være ikke-binær handler ikke om hvordan kroppen ser ut. Noen ikke-binære identifiserer seg som noe midt mellom kvinne og mann, mens andre identifiserer seg ikke ved kjønn i det hele tatt. Ofte ønsker personen å bruke hen som et kjønnsnøytralt personlig pronomen, istedenfor han eller hun.
 • Kjønnsinkongruens (transpersoner): Kjønnsinkongruens er en vedvarende opplevelse av at kjønnet en ble tildelt ved fødsel ikke samsvarer med kjønnet en selv opplever å være. Personer med kjønnsinkongruens kalles ofte for transpersoner. Ikke alle personer som opplever kjønnsinkongruens, definerer seg om transpersoner. Å oppleve kjønnsinkongruens er ikke knyttet til seksuell orientering.
 • Variasjon i kroppslig kjønnsutvikling (interkjønn/intersex): Variasjon i kroppslig kjønnsutvikling er et samlebegrep som viser til variasjoner i kroppslig kjønnsutvikling, som bryter med forventninger til hvordan atypiske kjønnskarakteristika skal være. Personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling kan også identifisere seg med begrepene interkjønn eller intersex.

For mer informasjon om seksuell orientering se Barne,- ungdoms- og familiedirektorates ordliste: Lhbt+-ordlista

 

 

Refleksjonsspørsmål

 • Hvordan kan lærere legge til rette for at elevene kritisk reflekterer over hvordan en snakker om og bruker kjønnsbetegnelser på ulike måter i samfunnet?
 • Hvilke kjønnsstereotypier og forventninger til kjønn og seksualitet finnes i samfunnet i dag?
 • På hvilke arenaer møter elevene forventinger til kjønn og seksualitet og hvordan kan forventningene oppleves som problematiske for elevene?