Støtte til undervisning om kjønn og seksualitet

Seksuell helse

Seksuell helse er definert som fysisk, psykisk, emosjonelt og sosialt velvære i forbindelse til seksualiteten vår. Seksualitet omfatter blant annet kjønnsidentitet, seksuell orientering, erotikk, intimitet, nærhet og reproduksjon.

Menneskerettighetene 

Menneskerettighetene omfatter blant annet retten til frihet, likestilling, integritet, autonomi og verdighet. Dette er også knyttet til seksualitet.

Sentralt står rettighetene rundt å kunne velge fritt og selvstendig når og om vi ønsker å være seksuelt aktiv, og å  velge en partner uten å bli utsatt for diskriminering, trakassering, kriminalisering eller vold. Videre er retten til å velge om vi vil ha barn, og i så fall når og hvor mange, viktig.

Ved å vise positive holdninger til seksualitet, åpenhet og respekt for kjønnsmangfold bidrar skolen til å fremme elevenes rettigheter. Skolens ansatte, ivaretar rettighetene ved å gi elevene relevant undervisning som er tilpasset elevgruppen. Det er viktig at de får kunnskapen før de havner i situasjoner der de har bruk for den.

Den seksuelle helsen i puberteten

Elevene kommer i puberteten innenfor et relativt stort aldersspenn fra slutten av barnetrinnet og inn i ungdomsskolen. Puberteten er en viktig periode i livet for utviklingen av de fysiske, kognitive, emosjonelle og sosiale ferdighetene. Dette er ferdigheter som legger grunnlaget for elevenes seksuelle helse senere i livet. Elevene går gjennom store forandringer som påvirker deres tanker, følelser, atferd og identitet.

Hjernen er i utvikling og endring gjennom hele livet. Strukturer og forbindelser endres etter hvert som stadig flere deler av hjernen modnes. Områdene i hjernen som er i stand til å vurdere forholdet mellom individ og omgivelsene, og som styrer våre handlinger, modnes i puberteten.

Det er stor variasjon i hvordan elevene blir påvirket av og samspiller med miljøene rundt seg, både i familie, med venner og gjennom deltakelse i ulike medier. Samspillet vil ha betydning for hvordan de oppfatter sin egen og andres seksuelle helse. For å kunne utvikle en god seksuell helse er det viktig med et positivt forhold til seg selv og egen kropp. Det er både positive og problematiske sider ved hvordan seksualitet, kjønn og kropp blir fremstilt i ulike medier, og hvordan dette kan påvirke oss. Skolen skal, gjerne i samarbeid med hjemmet og helsesykepleier, legge til rette for et skole- og læringsmiljø der elevene viser gjensidig respekt for hverandres bakgrunn og ulike oppfatning av seksuell helse. 

 

 

Refleksjonsspørsmål

  • Hvordan kan skolen ta hensyn til at elevene blir påvirket av miljøet rundt seg, og at dette kan føre til ulike holdninger i klasserommet?
  • Hvordan legger skolen til rette for et positivt skole- og læringsmiljø, der alle møtes med respekt?