Støtte til undervisning om kjønn og seksualitet

Om denne støtteressursen

En av skolens oppgaver er å ruste barn og unge til å møte fremtiden.  Skolen skal bidra til å gi elevene en bevissthet om egne holdninger. Elevene skal utvikle god dømmekraft og aksept for andre mennesker. Gjennom dette får de muligheten til å ta ansvarlige valg i livene sine, slik at de kan møte verden med en trygg identitet. 

Denne støtteressursen er ment for skolens ansatte, og den består av korte og overordnede tekster som handler om ulike sider av temaene kjønn og seksualitet. Ressursen kan være til hjelp for planlegging av alderstilpasset undervisning i temaene. Tekstene viser hvordan temaene kjønn og seksualitet er inkludert i læreplanene blant annet i naturfag, norsk, KRLE, kroppsøving, musikk, kunst og håndverk, samfunnsfag og samfunnskunnskap, både i grunnskole og i videregående opplæring. Tekstene peker også på hvordan  Overordnet del er relevant i undervisningen. Eksempler på kompetansemål er hentet fra LK20 og LK20S. I de fleste eksemplene er ulike sider ved kjønn eller seksualitet tydelig uttrykt, mens andre kompetansemål er mer åpne for tolkning og kan også knyttes til andre temaer. Det kan også være flere kompetansemål som er relevante i undervisningen, men som ikke er tatt med i denne støtten. Støtten viser også hvordan det er mulig å arbeide tverrfaglig med temaene, og hvordan temaene kan være en del av arbeidet med skolemiljøet og elevenes skolehverdag.

Refleksjonsspørsmålene til hvert kapittel kan brukes til å utvikle felles forståelse i profesjonsfellesskapet om temaene kjønn og seksualitet. Spørsmålene må tilpasses ulike trinn og elevgrupper, og kan være utgangspunkt for refleksjon rundt undervisningsopplegg.

Dere finner lenker til relevante fagtekster og tips til undervisningen til slutt.

Skolens ansvar og oppfølging

Ifølge læreplanverket skal elevene lære om ulike aspekter ved kjønn og seksualitet som er beskrevet i denne veiledningen. Samtidig har skolen et ansvar for å ta hensyn til den enkeltes overbevisning, jf. formålsparagrafen i opplæringsloven.

Kapittel 9 A i opplæringsloven sier at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Følgende kan ha positiv betydning for elevenes læring knyttet til temaene kjønn og seksualitet:

  • et inkluderende miljø som har rom for elevenes følelser. Elevene trenger hjelp til å regulere følelsene sine i møte med både lærere og medelever.
  • at elevene møter en grunnleggende holdning om at seksualitet er en naturlig del av mennesket gjennom hele livsløpet, og at seksualitet kan gi økt livskvalitet og fremme velvære og god helse.
  • at elevene opplever å bli anerkjent uavhengig av identitet, bakgrunn og funksjonsnivå.
  • å inkludere alle elever i undervisningen som omhandler temaene kjønn og seksualitet, og at de får den opplæringen de har krav på.
  • å tilpasse undervisningen etter elevgruppen. Dette kan gjelde, både med tanke på biologiske, sosiale, emosjonelle, psykologiske, religiøse, etiske og kulturelle forhold. 
  • å gi god informasjon og være i dialog med foresatte i forbindelse med planlegging av undervisningen i temaene kjønn og seksualitet.
  • å samarbeide med andre kommunale tjenester om hvordan å møte og følge opp barn og unge med helsemessige, personlige, sosiale eller emosjonelle vansker. Elevene bør få vite hvor de kan få hjelp i krevende situasjoner og perioder i livet.
  • å ha et godt samarbeid med skolehelsetjenesten, som kan bistå i planleggingen og gjennomføringen av undervisningen. Skolehelsetjenesten kan også hjelpe elever som har spørsmål og utfordringer som de ønsker å ta opp utenfor undervisningen.