Utkast

Kjennetegn på måloppnåelse – mat og helse 10. trinn

Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder ny læreplan i mat og helse (MHE01-02) og ny læreplan i mat og helse samisk plan (MHE02-02). De er veiledende for standpunktvurdering.

Kjennetegnene er under utvikling. Frist for tilbakemelding var 1. april 2020. Tusen takk for alle gode innspill. Vi legger ut oppdatert versjon av kjennetegnene innen skolestart.

Hva og hvorfor kjennetegn på måloppnåelse?

Det er kompetansemålene i læreplanen som er grunnlaget for vurdering av elevens sluttkompetanse. Formålet med kjennetegn på måloppnåelse er å gi en felles nasjonal forståelse for nivået på standpunktkarakterene som sluttvurdering.

Kjennetegn på måloppnåelse er beskrivelser av kvaliteten på kompetanse i fag, og må derfor brukes sammen med læreplanen for at de skal gi mening.

I det daglige arbeidet med læreplan og vurdering er det lett å fordype seg i detaljer. De veiledende kjennetegnene er imidlertid formulert på et overordnet nivå, med utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen. Dette både for å holde ett blikk på den helhetlige kompetansen som er beskrevet i læreplanen og for å gjøre lokal konkretisering og tilpasning mulig.

Hvordan lese og bruke kjennetegnene for å fastsette standpunktkarakteren?

Kjennetegnene er utforma for standpunktkarakterene 2, 4 og 6. Kjennetegnene er ikke uttømmende beskrivelser av eleven sin kompetanse. Hjelp til vurdering av elevens kompetanse på karakterene 1, 3 og 5 må derfor leses ut ifra beskrivelsene av 2, 4 og 6.

En elev kan vise kompetanse på ulike nivå i matrisen. I enkelte av kompetansebeskrivelsene kan kompetansen til eleven være tilsvarende 4, og andre steder som 2 eller 6. Læreren må derfor bruke læreplanen, kjennetegnene og sitt profesjonelle skjønn for å gi en rettferdig vurdering av eleven sin kompetanse.

Hvordan kan kjennetegnene være til nytte underveis i opplæringa?

Kjennetegnene er veiledende og skal være til støtte for standpunktvurderingen, men kan også være til nytte underveis i opplæringa. Som lærer kan du forklare og diskutere læreplanen og kjennetegnene med elevene tidlig i opplæringa slik at de forstår hva som er forventa av dem ved avslutningen av opplæringa.

Hvorfor samarbeide med kollegaer om læreplan og kjennetegn?

Samarbeid mellom kollegaer om arbeid med læreplan og kjennetegn kan bidra til felles forståelse, og et felles språk om hva elevene skal lære og hva som kjennetegner ulik grad av måloppnåelse. Et slikt tolkingsfellesskap innebærer ikke at all vurdering skal gjøres på en bestemt måte, men at felles drøfting og forståelse av vurderingsgrunnlaget kan fremme rettferdig vurdering av kompetansen til hver enkelt elev.

 

 

Kjennetegn på måloppnåelse
Karakter 2Karakter 4Karakter 6
Eleven vurderer deler av eget praktisk arbeid og argumenterer ut fra antakelser om årsaks- og virkningsforhold for enkelte valg i matlagingsprosesser Eleven vurderer eget praktisk arbeid og argumenterer ut fra forståelse av årsaks- og virkningsforhold for flere valg i matlagingsprosesser Eleven vurderer og analyserer eget praktisk arbeid og argumenterer ut fra forståelse av komplekse årsaks- og virkningsforhold for valg i matlagingsprosesser
Eleven finner enkelte hensiktsmessige løsninger i skapende arbeid med mat og måltider Eleven viser ofte oppfinnsomhet og finner hensiktsmessige løsninger i skapende arbeid med mat og måltider  Eleven viser oppfinnsomhet og finner kreative og hensiktsmessige løsninger i skapende arbeid med mat og måltider
Eleven har få rutiner knyttet til matlaging og argumenterer rundt enkelte forhold knyttet til valg av trygg og bærekraftig mat som gir grunnlag for god helse Eleven arbeider hovedsakelig selvstendig og forsvarlig med matlaging og argumenterer rundt flere forhold knyttet til valg av trygg og bærekraftig mat som gir grunnlag for god helse Eleven arbeider systematisk, selvstendig og forsvarlig med matlaging og argumenterer og problematiserer rundt forhold knyttet til valg av trygg og bærekraftig mat som gir grunnlag for god helse 
Eleven gir enkelte uttrykk for matens betydning for samspillet mellom individ og samfunn i det praktiske arbeidet  Eleven uttrykker matens betydning for samspillet mellom individ og samfunn i det praktiske arbeidet Eleven uttrykker og problematiserer matens betydning for samspillet mellom individ og samfunn i det praktiske arbeidet 
Eleven viser begrenset digital dømmekraft og etisk bevissthet og gjengir deler av andres argumentasjon om kosthold, helse og bærekraft Eleven viser kildekritikk, digital dømmekraft og etisk bevissthet og argumenterer nyansert for egne og andres synspunkter om kosthold, helse og bærekraft Eleven viser høy grad av kildekritikk, digital dømmekraft og etisk bevissthet og argumenterer presist og nyansert for egne og andres synspunkter om kosthold, helse og bærekraft 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!