Kompetansemål og vurderingMat og helse (MHE01‑02)

Samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 10. trinn

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • planleggje
  og
  bruke
  eigna reiskap, teknikkar og matlagingsmetodar til å lage trygg og berekraftig mat som gir grunnlag for god helse
 • bruke
  sansane til å
  vurdere
  kvaliteten på matvarer,
  utforske
  og kombinere smakar i matlaginga og forbetre oppskrifter, menyar og anretning av mat
 • drøfte
  korleis kosthald kan bidra til god helse, og
  bruke
  digitale ressursar til å
  vurdere
  eige kosthald og til å velje sunne og varierte matvarer i samband med matlaging
 • gjere greie for
  og kritisk
  vurdere
  påstandar, råd og informasjon om kosthald og helse
 • kritisk
  vurdere
  informasjon om matproduksjon og
  drøfte
  korleis forbrukarmakt kan påverke lokal og global matproduksjon
 • utforske
  klimaavtrykket til matvarer og
  gjere greie for
  korleis matval og matforbruk kan påverke miljøet, klimaet og matsikkerheita
 • lage mat frå norsk og samisk kultur og frå andre kulturar og
  samanlikne
  og
  utforske
  råvarer og matlagingsmetodar som blir brukte i ulike matkulturar
 • vise gjennom matlaging og måltid korleis identitet og fellesskap blir formidla i ulike kulturar

Undervegsvurdering

Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring og til å utvikle kompetanse i faget. Elevane viser og utviklar kompetanse i mat og helse på 8., 9. og 10. trinn når dei lagar, utforskar og vurderer mat og måltid og når dei reflekterer rundt problemstillingar knytte til kosthald og helse, matproduksjon, matval og forbrukarmakt og identitet og matkultur.

Læraren skal leggje til rette for elevmedverknad og stimulere til lærelyst gjennom varierte praktiske oppgåver på kjøkkenet og andre eigna læringsarenaer. Læraren skal vere i dialog med elevane om deira utvikling i mat og helse. Elevane skal få høve til å prøve seg fram. Med utgangspunkt i kompetansen elevane viser, skal dei få høve til å setje ord på kva dei opplever at dei får til, og reflektere over si eiga faglege utvikling. Læraren skal gi rettleiing om vidare læring og tilpasse opplæringa slik at elevane kan bruke rettleiinga for å utvikle kompetanse til å lage berekraftig mat som gir grunnlag for god helse, og til å bli bevisste og ansvarlege forbrukarar og formidlarar av matkultur.

Standpunktvurdering

Standpunktkarakteren skal vere eit uttrykk for den samla kompetansen eleven har i mat og helse ved avslutninga av opplæringa etter 10. trinn. Læraren skal planleggje og leggje til rette for at elevane får vist kompetansen sin på varierte måtar som inkluderer forståing, refleksjon og kritisk tenking, i ulike samanhengar. Læraren skal setje karakter i mat og helse basert på kompetansen eleven har vist i praktisk og utforskande arbeid med mat og måltid. Karakteren skal òg vere basert på kompetansen eleven har vist når eleven har kommunisert kunnskap om og forståing av innhald og samanhengar i faget.