Hvordan beskytte barn mot skadelig innhold på nett?

Hvordan jobbe forebyggende?

Teknologien kan hjelpe med å fjerne uønsket innhold, men barnehagen og skolen må fortsatt ha fokus på nettvett hos barna, slik at de blir rustet til å håndtere situasjoner hvor de får treff på skadelig innhold. Det er viktig å ha et samarbeid med foreldrene, slik at de også kjenner til dette.

Digital dømmekraft

Digital dømmekraft innebærer å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser på en forsvarlig måte, og å ha et bevisst forhold til personvern og etisk bruk av internett. Akkurat som man ikke lærer seg å skrive eller lese på en dag, må digitale ferdigheter utvikles over tid, noe skolen har ansvar for.

Å utvikle digital dømmekraft betyr at barn og unge tilegner seg kompetanse som kan forebygge uønskede hendelser på nett. Denne kompetansen må barnehager og skoler bidra til å utvikle. Det er barnehage- og skoleeier som må sørge for at de ansatte i barnehager og skoler har den nødvendige kompetansen.

Hensiktsmessig bruk av IKT og digital dømmekraft bør også settes på agendaen i samarbeidet mellom barnehage/skole og foreldre, for eksempel som tema på foreldremøter.

Barn som utvikler digital kompetanse har større sannsynlighet for å mestre risiko på nett og utvikle strategier for å håndtere potensielt skadelige situasjoner. Barnehagen og skolen har derfor en viktig rolle i å utjevne ulikheter i barns digitale kompetanse og sørge for at alle barn har like muligheter til å få positive opplevelser på nett.

Hvordan forebygge at barn aktivt søker opp skadelig innhold?

  • Involver elevene i arbeidet med å utvikle IKT-reglement, og snakk om hva som er hensikten med reglementet.
  • Jobb med tydelig klasseledelse og skap gode relasjoner med barna.

Hvordan forebygge utilsiktet tilgang til skadelig innhold?

  • Enheter som kan kobles til nett bør brukes under oppsyn av voksne
  • Bruk av «begrenset tilgang»-løsninger og tekniske skjermingsløsninger

Voksne trenger også økt kompetanse

Barn og unge trenger å vite hva de skal gjøre dersom de opplever noe ubehagelig på nett. Voksne må vite hvordan de skal reagere og håndtere situasjonene, slik at de kan hjelpe barna, blant annet hvordan med hvordan de skal bearbeide skremmende opplevelser.

I et helhetlig arbeid med barnehage- og skolemiljø er det viktig å inkludere barns digitale opplevelser. Ved å utvikle gode strategier for hensiktsmessig bruk av digitale enheter, vil barn og voksne være bedre forberedt til å håndtere negative opplevelser knyttet til nettbruk.

En av de store utfordringene i dag, er at barn og unge ikke ber om hjelp og veiledning fra voksne dersom de opplever noe ubehagelig eller skremmende på nett. Kompetanseheving av personell er derfor et viktig forebyggende tiltak. For å kunne sette seg inn i barns opplevelser på nett, trenger voksne i barns nærhet kunnskap og kompetanse om barns liv på nett og hvilke erfaringer de gjør seg der. Voksne må tilrettelegge for barns utvikling.

Viktig å tenke på:

  • Betydningen av å jobbe med digitale retningslinjer eller IKT-reglement
  • Effekten av å jobbe med tydelig voksen-/klasseledelse og gode relasjoner med barna
  • Konsekvent håndheving av retningslinjer
  • Betydningen av et godt barnehage-hjem- og skole-hjem-samarbeid