Negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

Tvangsekteskap

"Tvangsekteskap forstås her som ekteskapsinngåelse der en eller begge ektefellene ikke har mulighet til å velge å forbli ugift uten å bli utsatt for vold, frihetsberøvelse, annen straffbar eller urettmessig atferd eller utilbørlig press."

Handlingsplanen «Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold» (2021-2024)

To mennesker kan gifte seg hvis begge er over 18 år, er enige om det og selv ønsker det. Tvangsekteskap er et ekteskap der en eller begge gifter seg mot sin vilje. De har ingen reelle muligheter til å ikke gifte seg, i frykt for represalier.

Tvangsekteskap kan i praksis også innebære å ikke kunne velge partner på tvers av familiens ønsker, eller avbryte en allerede inngått forlovelse eller ekteskap. Tvangsekteskap er forbudt ved norsk lov, og strider mot menneskerettighetene og internasjonale konvensjoner.

Tvangsekteskap er en form for æresrelatert vold. Motivasjonen bak ekteskapet handler ofte om å bevare familiens ære, og særlig barnas seksuelle anstendighet. Barn og unge kan utsettes for tvangsekteskap uavhengig av kjønn, men de som bryter med familiens normer for kjønn og seksualitet er spesielt utsatt. 

Noen kan være særlig sårbare når det gjelder å motstå press til ekteskap. Dette kan for eksempel være personer med psykisk- og/eller fysisk funksjonsnedsettelse, som på grunn av funksjonsnedsettelsen kan være ekstra avhengig av familien for hjelp og støtte i hverdagen. 

Barneekteskap

Et barneekteskap er et ekteskap der en eller begge av partene er under 18 år. I Norge er alle personer under 18 år definert som barn, og barn kan ikke samtykke til ekteskap i Norge.

Barneekteskap kan både være gyldige ekteskap inngått i et land med andre regler enn i Norge, og religiøst inngåtte ekteskap som ikke er gyldige i Norge. Et religiøst ekteskap er et ekteskap som kun er inngått religiøst og ikke registrert. Likevel kan partene oppleve å være gift, og blir ansett som gift av slekt og nettverk.

Alle barneekteskap er i utgangspunktet tvangsekteskap, siden barn ikke kan gi samtykke til å inngå ekteskap. Foreldrene og barnet har ikke nødvendigvis samme forståelse av om barnet har et valg. Hvis barnet opplever at det er vanskelig eller umulig å si nei til foreldrenes ønsker, er det ikke lenger frivillig.

Aktuelle lenker