Negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

Negativ sosial kontroll

"Negativ sosial kontroll forstås som press, oppsyn, trusler eller tvang som systematisk begrenser noen i sin livsutfoldelse eller gjentatte ganger hindrer dem i å treffe selvstendige valg om eget liv og fremtid"

Handlingsplanen «Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold» (2021-2024)

Negativ sosial kontroll handler om ulike former for overvåking, press, trusler og tvang, som skal sikre at barna lever i tråd med familiens eller gruppens verdier og normer. Slik opprettholder familien sitt omdømme og gode rykte.

Negativ sosial kontroll kan forekomme i ulike miljøer og befolkningsgrupper. Særlig de som er medlem av lukkede miljøer som er preget av sterkt indre samhold og med liten kontakt med resten av samfunnet, kan være utsatt for ulike former for kontroll og press. Barn og unge kan også utøve negativ sosial kontroll seg imellom eller mellom ungdomsmiljø. Både jenter og gutter kan oppleve negativ sosial kontroll, men kontrollen kan arte seg noe forskjellig for jenter og gutter.

Det er ofte flere personer som utøver negativ sosial kontroll,  også søsken eller andre som går på skolen.

Negativ sosial kontroll kan handle om konflikter som gjelder valg av

  • identitetsuttrykk
  • venner
  • utdannelse
  • religion
  • fritidsaktiviteter
  • kjæreste
  • ektefelle
  • kjønnsidentitet
  • seksuell orientering
  • helsehjelp

Aktuelle lenker

Filmer

Nettsider

Læringsressurs