Negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

Hva gjør dere ved bekymring?

Alle som jobber med elever kan fange opp signaler om at en elev er utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, eller står i fare for å måtte oppholde seg i utlandet mot egen vilje. Disse signalene kan for eksempel være atferdsendring, bekymring eller uro i forkant av ferier.

Hvis meldeplikten er utløst, har dere som ansatte i skolen en plikt til å melde fra til barnevernstjenesten. I tillegg har dere plikt til å forsøke å avverge visse straffbare handlinger. Selv om ulike aktører jobber ut ifra ulike regelverk, skal ikke taushetsplikten hindre samarbeid når det gjelder barnets beste.

Les mer: Opplysningsplikta til barnevernstjenesten

Les mer: Veiledningsplikt, oppmerksomhetsplikt og taushetsplikt (Helsedirektoratet)

Søk hjelp

Hvis dere er usikre på hvordan dere skal vurdere risikoen og alvorlighetsgraden i en sak, eller hvordan dere skal kartlegge situasjonen, kan dere kontakte Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll. Dere kan drøfte saker anonymt og få konkrete råd. Det kan også være nyttig å kontakte Kompetanseteamet både før og etter en eventuell samtale med eleven. De kan blant annet gi råd om hvordan snakke med eleven, vurdere risiko og om nødvendig oppfølging av saken.

Noen skoler har minoritetsrådgivere, som skal arbeide mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll. Ved et utvalg skoler jobber minoritetsrådgivere med spesiell kompetanse om problemstillinger knyttet til tvangsekteskap og æresrelatert vold. Hvis det er en minoritetsrådgiver på skolen deres eller på en skole i nærområdet, kan dere ta kontakt med han eller henne for å få råd.

Dere kan også diskutere saken anonymt med andre fagpersoner, som barnevernstjenesten. Barnevernstjenesten kan ved en anonym drøfting av en sak bistå med konkrete råd. Når dere drøfter en sak anonymt er det viktig å huske på at dere ikke må bruke opplysninger som gjør det mulig å identifisere eleven eller foreldrene.

Snakk med eleven

En samtale kan bidra til å få oversikt og være til hjelp for eleven. En god relasjon er avgjørende for at eleven skal fortelle hvordan han eller hun har det. Den som skal gjennomføre samtalen bør derfor være en som eleven har tillit til og som eleven lett kan ta kontakt med. Samtalen bør foregå et sted eleven føler seg trygg.

For eleven kan det være ekstra vanskelig å snakke om familieforhold. Vis forståelse for at dette kan være krevende og skambelagt.

Målet med samtalen er å få oversikt over situasjonen. Slik kan dere vite hva skolen skal gjøre videre og hvordan dere eventuelt kan hjelpe eleven. Hvis situasjonen er så alvorlig at den utløser meldeplikten, skal dere melde saken til barnevernstjenesten umiddelbart. 

Tenk gjennom hvordan dere inviterer til og innleder samtalen. Trygge eleven på at dere har taushetsplikt, men at dere kan komme til å måtte vurdere denne opp mot opplysningsplikten. Dere bør informere eleven om hvordan han eller hun kan ta kontakt med hjelpeapparatet, og at eleven har en kontaktperson på skolen. Det er viktig at eleven opplever det som en god og tillitsbasert samtale.

Samtalen bør foregå i enerom, med kun eleven og eventuelt tolk til stede, både for å sikre at eleven føler seg trygg, og for å unngå at noen i familiens nettverk oppfatter at eleven søker hjelp. Dere bør ta samtalen på et tidspunkt der eleven kan bevege seg fritt, uten oppsyn fra andre.

Bruk tolk fra nasjonalt tolkeregister

Hvis det er nødvendig å bruke tolk bør dere bruke en sertifisert/kvalifisert tolk fra nasjonalt tolkeregister. Eleven kan nekte å fortelle noe til en tolk med samme etniske bakgrunn, siden eleven kan være redd for at tolken ikke overholder taushetsplikten. I noen tilfeller kan det være nødvendig å bestille tolk fra et annet sted i landet, eller å bruke telefontolk.


Samarbeid med hjemmet

Det skal i utgangspunktet være tett kontakt og samarbeid mellom skolen og hjemmet. I saker der dere er bekymret for at en elev ikke har det godt på grunn av familien, må dere vurdere hvordan og i hvilken grad dere skal samarbeide med hjemmet.

Hvis eleven ønsker dialog med familien, bør dere kontakte barnevernstjenesten for å få råd om hvordan dere går fram. Anonyme samtaler gir dere mulighet for å drøfte saken uten å gi informasjon som kan identifisere eleven eller familien.