Negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

Æresrelatert vold

"Æresrelatert vold forstås her som vold utløst av familiens eller gruppens behov for å ivareta eller gjenopprette ære og anseelse. "

Handlingsplanen «Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold» (2021-2024)

Æresrelatert vold er overgrep mot et familiemedlem som familien opplever at har vanæret dem, eller som de frykter at skal vanære dem. Volden har som mål å forhindre ærestap eller å gjenopprette tapt ære. Æresrelatert vold er som regel vold i nære relasjoner, og utøves ofte av flere personer.

Mye av familiens ære er knyttet til normer for kjønn og seksualitet. Normene kan være ulike for ulike kjønn. Hvis barn og unge oppfører seg på en måte som bryter med familiens ønsker, vil det være skamfullt for hele familien. Tap av ære krever en handling for å gjenopprette æren. Barn og unge utsettes for æresrelatert vold uavhengig av kjønn, men unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet er særlig utsatt. 

Æresrelatert vold kan omfatte handlinger som

  • tvangsekteskap
  • nedverdigelser
  • trusler
  • utstøtelse
  • fysisk- og/eller psykisk vold
  • æresdrap

Aktuelle lenker