Eksempel på beredskapsplan ved alvorlige hendelser

2. Retningslinjer for beredskapsgruppe

Beredskapsgruppa bør bestå av:

 • Virksomhetsleder (rektor/styrer/direktør)
 • Vara, en person fra ledergruppa (rektor/styrer/direktørs stedfortreder)
 • Driftsleder
 • Loggboksansvarlig
 • Eventuelt andre (rådgiver, representant fra lærerne, representant fra helsetjenesten)

Ved behov bistår:

 • Representant for eier: Bindeledd til administrativ og politisk ledelse, håndterer spørsmål som berører virksomhetseierens overordnede ansvar i krisen.
 • Informasjonsmedarbeider fra virksomhetseieren. Rådgiving og praktisk bistand i forhold til krisekommunikasjon generelt og mediehåndtering spesielt.

Lokale forhold og krisens størrelse avgjør om beredskapsgruppa skal forsterkes med flere fagkyndige.

Oppgaver for beredskapsgruppas medlemmer ved krisesituasjoner

Rektor/styrer/direktør – beredskapsleder

Skal koordinere krisehåndteringen i virksomheten i nært samarbeid med kommunens kriseledelse og nødetatene.

 • Kontakte politiet
 • Ha ansvaret for krisen i en akuttfase inntil politiet kommer til stedet
 • Innkalle og lede beredskapsgruppas arbeid (når akuttfasen er over)
 • Ansvar for kriseinformasjon (må koordineres med politiet)
 • Ansvar for informasjon til de berørte (barn, elever, studenter, ansatte, pårørende)
 • Tett kontakt med barnehage/utdanningsinstitusjonens eier (kommune, fylkeskommune, privat eier)
 • Avgjøre, i samarbeid med kommunens kriseledelse og politiet, behov for pårørendetelefon og pårørendesenter

Nestleder i beredskapsgruppa (virksomhetsleders stedfortreder)

 • Lede beredskapsgruppa når beredskapsleder er fraværende
 • Vurdere, i samråd med virksomhetseier og politi, om etablering av støttetjeneste for pårørende og sørge for at informasjon blir kunngjort
 • Ved behov: Etablere, bemanne og drifte et på forhånd definert pårørendesenter
 • Skaffe oversikt over hvem som er berørt
 • Opprette kontakt med PP-tjenesten

Driftsleder

 • Ivareta de bygningsmessige utfordringene
 • Sørge for skadebegrensning ved skade på bygninger, materiell m.m.
 • Sørge for videre sikkerhet på tjenestestedet de første akutte timene hvis krisen er av bygningsmessig eller materiellmessig art
 • Følge opp på skadestedet og organisere eventuelt etterarbeid av teknisk karakter

Loggboksansvarlig

Den enkelte kriseleder har ansvar for at det blir ført loggbok

 • Se eksempel på loggbok i kap. 7