Eksempel på beredskapsplan ved alvorlige hendelser

1. Plan for sikkerhet og beredskap

Beredskapsplanen skal være med på å sikre at barnehagene/utdanningsinstitusjonene gjør en analyse av mulige scenarier og er forberedt dersom en alvorlig hendelse skulle skje. Planen skal være et verktøy i sikkerhetsarbeidet, slik at virksomheten er i stand til å håndtere ulykker og alvorlige hendelser på en god og effektiv måte.

Det er viktig at barnehagene/utdanningsinstitusjonene går gjennom behovet for egen beredskap, da det må tas hensyn til lokale forhold og egne forutsetninger ved utvikling av et godt planverk. Planene skal utarbeides i nært samarbeid med kommuneledelsen og lokalt politi, og være koordinert med beredskapsplanene og de helhetlige Ros-analysene som gjøres i kommunen.

Barnehagene/utdanningsinstitusjonene skal gjøre risikoanalyser (for fysiske og psykososiale forhold) der ansatte, barn, elever og studenter kan eksponeres for fare. Dette gjøres ved jevnlig å gå igjennom risikosituasjonene, planlegge og gjennomføre tiltak for å hindre at uønskede alvorlige hendelser skal skje.

Hensikten med en plan

Beredskapsplanen er et verktøy til støtte i håndtering av ulike hendelser der det er aktuelt å ta i bruk krisehåndteringstiltak. Slike hendelser kan eksempelvis være:

  • Alvorlige ulykker (virksomheten tenker igjennom hvilke risikosituasjoner som finnes på arbeidsplassen)
  • Ødeleggelse av arbeidssted, f.eks. ved brann
  • Skyteepisoder
  • Gisselsituasjoner
  • Bombetrussel/bombeangrep
  • Alvorlige voldsepisoder

For at planen skal være et nyttig verktøy anbefales det å utarbeide delplaner/tiltakskort for hver enkelt type hendelse.