Eksempel på beredskapsplan ved alvorlige hendelser

11. Informasjonshåndtering og mediekontakt

Målet med god informasjonshåndtering og mediekontakt er å sikre at informasjon formidles til alle aktuelle målgrupper så raskt og presist som mulig. For å unngå rykter og spekulasjoner må all informasjon være troverdig og tillitvekkende.

Virksomheten skal legge så godt som mulig til rette for en forsvarlig mediedekning, samtidig som en skal beskytte barn/elever/studenter, foreldre og ansatte mot det store medietrykket som oppstår. Dette gjøres i samråd og nært samarbeid med politiet og kommunens kriseledelse.

Noen generelle råd

  • Sørg for å holde åpne kanaler og god nok bemanning til informasjonsoppgavene (samarbeid tett med politiet og kriseledelsen i kommunen).
  • Oppdater nettsidene fortløpende. Hvis krisen vurderes som alvorlig nok, erstattes virksomhetens (ev. kommunens/fylkeskommunens) ordinære forside på nett med en kriseweb.
  • Vær troverdig og vis empati/medfølelse. Bidra med faktainformasjon og unngå spekulasjoner.
  • Velg talsperson utad (vanligvis øverste leder).
  • Mediene vil raskt stille spørsmål til krisehåndteringen. Vær forberedt på dette for å unngå å få en krise i krisen.

Målgrupper for informasjon

Virksomheten må på forhånd ha tenkt gjennom hvilke målgrupper de trenger å kommunisere med i en krise, og hvilke kanaler som bør brukes for å nå disse.

Eksempler på målgrupper og kanaler
MålgruppeForetrukne kanaler
Sentrale samarbeidspartnere (politi, brannvesen, helsepersonell)Telefon og personlig kontakt
Barn/elever/studenterMuntlig kontakt, nettsider, info-tv, fronter, gruppe-e-post 
Ansatte (lærergruppe, kontaktlærere, andre ansatte)Muntlig og per telefon etter linjeansvar, nettsider, fronter, gruppe-e-post
EierTelefon, møter, personlig kontakt, e-post
PårørendeNettsider, pårørendetelefon og eventuelt personlig kontakt gjennom pårørendesenter
MedierNettsider, pressemeldinger, pressekonferanser, intervjuer, telefon
NaboerNettsider (øvrig nabovarsling/orientering tilfaller politiet)

Medier

Når politiet har beredskapsansvaret, skal de ha den overordnede mediekontakten. Virksomhetsleder er ansvarlig for mediekontakt i forståelse med politiet og virksomhetseier.

Mediene skal henvises til virksomhetens eier dersom krisens omfang tilsier det.