Tilskudd for kjøp av digitale læremidler 2021

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til at elever og lærere i offentlige grunn- og videregående skoler får tilgang til et mangfold av digitale læremidler av høy kvalitet. Ordningen skal stimulere kommuner og fylkeskommuner til innkjøp av digitale læremidler. 

Om ordningen

Tilskuddsordningen er ett av flere tiltak innenfor Den teknologiske skolesekken. Ordningen går over fire skoleår fra og med skoleåret 2019/2020, under forutsetning av at Stortinget bevilger midler det enkelte år.

Tidligere tildelinger

Hvem kan søke?

Kommuner og fylkeskommuner (heretter kalt kommune) kan søke. Hvis flere kommuner søker sammen, må det oppgis et felles elevtall for alle som inngår i søknaden. En av kommunene må stå som ansvarlig for søknad, budsjett, fordeling av tilskudd og rapportering.

Søknadsfristen var 3. mai 2021. Ny utlysning kommer i slutten av mars 2022.

Støttebeløp

Rammen for tilskuddsordningen er på 50 millioner kroner i 2021.
Tilskudd til digitale læremidler skal i utgangspunktet dekke 40 prosent av utgiftene til innkjøp av læremidler.

Tilskudd per elev

Elevsats i 2021 er foreløpig på kr 69,-.

Satsen bygger på forventet søking til ordningen. Vi anslår at det blir søkt om midler tilsvarende 85 prosent av det totale støtteberettigede elevgrunnlaget. I 2020 ble det søkt om midler tilsvarende 81 prosent av elevgrunnlaget. En estimert søking på 85 prosent for 2021 gjør det sannsynlig at egenandelen ikke blir høyere enn skissert.

Elevgrunnlaget bygger på KOSTRA-tall publisert 15. mars 2021. Tallene viser at det pr. 1. oktober 2020 var totalt 853 674 personer (elever/lærlinger/lærekandidater/voksne i grunnopplæring) i offentlig grunnopplæring i kommuner og fylkeskommuner.

Totalsum for innkjøp er endelig. Den prosentvise fordelingen mellom tilskudd og egenandel blir justert når endelig søkeresultat foreligger.

Utregning og elevtall tilskudd til kjøp av læremidler 2021 (excel)

Se skjermfilm for gjennomgang av formler og funksjonalitet i regnearket.

For læremidler som selges med ettårig lisens for skoleåret, skal midlene gå til å dekke tilgang for skoleåret 2021/2022. For læremidler som selges med ettårig lisens for kalenderår, skal midlene gå til å dekke tilgang for 2022. For læremidler som selges med flerårig lisens skal midlene gå til å dekke en sum som tilsvarer tilgang i ett år.

Utregning

Merk at det er gjort avrundinger i regneeksemplene.

Storby kommune er det 10.000 elever. Informasjonen i regnearket forteller Storby kommune at beregnet tilskudd er 689.000 kroner, egenandel er 1 million kroner og totalt budsjett er omtrent 1,7 millioner kroner.

Storby kommune bestemmer at de har anledning til å stille med egenandel på 800.000 kroner. De bruker «kalkulator for utregning av elevtall for søking» i det nedlastede regnearket. Utregningen forteller dem at de må søke om tilskudd til 7740 av sine 10.000 elever. De vet også at den totale summen som kommunen har i budsjett for innkjøp gjennom ordningen er 1,3 millioner kroner.

Elevtallet legges inn i søknadsskjema.

Fristen for å søke om tilskudd går ut 3. mai. Etter fristen blir endelig tilskudd per elev fastsatt, beregnet ut fra søkegrunnlaget - altså summen av alle elever det er søkt støtte for.

Total sum er endelig. Det vil si at egenandel kan bli lavere eller høyere enn antatt når fristen er utløpt. Antatt søking for 85 prosent av elevgrunnlaget gjør det imidlertid sannsynlig at egenandelen blir lavere enn de estimerte 60 prosent.

Alternativ 1: Lavere egenandel

Ved fristens utløp viser det seg at det er søkt om midler tilsvarende 75 prosent av det totale støtteberettigede elevgrunnlaget.

Tilskuddsbrevet som sendes til Storby kommune viser at av den totale summen på 1,3 millioner kroner blir fordelingen drøyt 604.000 kroner i tilskudd og drøyt 728.000 kroner i egenandel. Egenandelen er redusert med drøyt 71.000 kroner og utgjør 55 prosent av det totale budsjettet.


Alternativ 2: Høyere egenandel (lite sannsynlig)

Ved fristens utløp viser det seg at det er søkt om midler tilsvarende 90 prosent av det totale støtteberettigede elevgrunnlaget.

Tilskuddsbrevet som sendes til Storby kommune viser at av den totale summen på 1,3 millioner kroner blir fordelingen 503.000 kroner i tilskudd og 829.000 kroner i egenandel. Egenandelen er økt med 29.000 kroner og utgjør 62 prosent av det totale budsjettet.

Storby kommune ønsker for skoleåret 2021/22 å velge et satsingsområde. Innenfor budsjettrammen står kommunen fritt til å prioritere hvordan midlene benyttes. Det er ikke et krav om at antall digitale læremidler (lisenser eller apper) skal samsvare med elevtallet som er oppgitt i søknaden. Merk at hele tilskuddet og egenandelen må brukes til kjøp av digitale læremidler.

Merk at:

 • Skoleeier kan velge å søke om tilskudd til en andel av elevene. Andelen må oppgis i søknadsskjemaet.
 • Skoleeier står fritt til å disponere midlene til innkjøp av læremidler som inngår i ordningen. Fag, trinn, antall lisenser og antall læremidler er det skoleeier som råder over.

Hva kan kommunen kjøpe?

Tilskuddsordningen gir støtte til innkjøp av digitale læremidler som møter visse kriterier. Læremidler eller andre digitale ressurser/verktøy som ikke fremkommer av oversikten er ikke støtteberettiget.

Oversikt over digitale læremidler som gir innkjøpsstøtte.

Utdanningsdirektoratet godkjenner ikke læremidler. Hver enkelt tilbyder har, gjennom egenvurdering, oppgitt at de møter kriteriene for ordningen.

Hva er forskjellen mellom læremiddel og andre begreper innenfor læringsteknologi? Du lese mer om det i artikkelen «Hva er et læremiddel?»

Kriterier for tilskudd

Ved utfylling av søknadsskjema må søkeren svare "ja" på at kriteriene er oppfylt.

Det er et krav at kommuner og fylkeskommuner:

 • har en infrastruktur som muliggjør hensiktsmessig bruk av læremidlene
 • har en plan for systematisk kompetanseheving i valg og bruk av digitale læremidler
 • gir bistand til skoler som har behov for IKT-støtte
 • har kompetanse som ivaretar administrasjon av og oppdatering av Feide-installasjonen
 • involverer skoleleder og pedagogisk personale i innkjøp av digitale læremidler
 • benytter veileder for kvalitet i læremidler

Dokumentasjon som underbygger hvert enkelt kriterium skal ikke sendes til direktoratet, men søker kan på et senere tidspunkt bli bedt om å sende inn denne dokumentasjonen.

Særskilt om:

Infrastruktur

Med infrastruktur mener vi for eksempel IKT-utstyr, nettilgang og Feide-versjon. Skoleeiers infrastruktur vil være avgjørende for hvilke digitale læremidler elever og lærere kan benytte. Med hensiktsmessig bruk mener vi at infrastrukturen tillater god utnytting av funksjonaliteten i de innkjøpte læremidlene.

Kompetanseheving i valg og bruk av digitale læremidler

Det er et krav at søker skal benytte digitale veiledere for kvalitet i læremidler. Veiledere for matematikk, norsk og engelsk er tilgjengelige. Fra 1. juni 2021 vil det i tillegg foreligge en veileder som kan benyttes i alle fag. 

Søknadsbehandling og utbetaling av tilskudd

Vi behandler søknadene, utbetaler tilskudd og sender ut tilskuddsbrev primo mai 2021. Midlene må benyttes i 2021. 

Rapportering

Alle som mottar tilskudd, må fylle ut et rapporteringsskjema. I skjemaet må tilskuddsmottaker blant annet opplyse om:

 • Hvilke leverandører det er kjøpt inn digitale læremidler fra
 • Hvilke fag og trinn det er kjøpt inn digitale læremidler til
 • Beløp brukt til innkjøp av digitale læremidler

Frist for rapportering er 1. februar 2022.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!