Tilskudd for kjøp av digitale læremidler 2020

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til at elever og lærere får tilgang til et mangfold av digitale læremidler av høy kvalitet. Ordningen skal stimulere kommuner og fylkeskommuner til innkjøp av digitale læremidler. Søknadsfristen gikk ut 29. mai.

Oppdatert informasjon om tilskudd til innkjøp av digitale læremidler

Gjennom revidert nasjonalbudsjett for 2020 er det foreslått å øke støtten til innkjøp av digitale læremidler. Ytterligere 51 millioner kroner legges i potten, med forbehold om Stortingets godkjenning.

 • Sum til fordeling mellom søkerne øker fra 60 millioner til 111 millioner
 • Midlene går til å redusere egenandelen for søkerne
 • Estimert egenandel var 60 prosent. Gjennom økt tildeling reduseres egenandelen til 25 prosent

Tilskuddsbrev med tilskuddsbeløp og beregning for egenandel sendes ut innen utgangen av juni.

Se oversikt over fordelingen av tilskuddsmidlene

Søknadsfristen for tilskuddsordningen var 29. mai. Ved fristens utløp var det søkt om tilskudd for totalt 691 048 elever. Dette tilsvarer 81 prosent av det støtteberettigede elevgrunnlaget. Estimert søking til ordningen var 75 prosent av elevgrunnlaget.

I følge de opprinnelige premissene i utlysningen skulle prosentvis fordeling mellom tilskudd og egenandel justeres når endelig søkeresultat forelå. Fordi søkingen var høyere enn estimert, ville endelig egenandel blitt 63 prosent.

Med ytterligere 51 millioner i tilskuddspotten og redusert egenandel blir regnestykket endret.

 TilskuddEgenandelTotal pott
Opprinnelige premisser (40
% tilskudd og 60 % egenandel)  
60 millioner 90 millioner 150 millioner
Endrede forutsetninger (75 %
tilskudd og 25 % egenandel) 
111 millioner 37 millioner 148 millioner

Den totale potten er redusert med knappe 2 prosent.

Du kan laste ned et regneark der du finner KOSTRA-tall for alle kommuner. I regnearket kan du legge inn elevtall og gjøre beregninger for tilskudd og egenandel.

Om ordningen

Tilskuddsordningen er ett av flere tiltak innenfor Den teknologiske skolesekken. Ordningen går over fire skoleår fra og med skoleåret 2019/2020, under forutsetning av at Stortinget bevilger midler det enkelte år.

Hvem kan søke?

Kommuner og fylkeskommuner (heretter kalt kommune) kan søke. Hvis flere kommuner søker sammen, må det oppgis et felles elevtall for alle som inngår i søknaden. En av kommunene må stå som ansvarlig for søknad, budsjett, fordeling av tilskudd og rapportering.

Friskoler kan ikke søke.

Søknadsfristen gikk ut 29. mai 2020

Midlene må benyttes i 2020.

Støttebeløp

Rammen for tilskuddsordningen er på 60 millioner kroner i 2020.
Tilskudd til digitale læremidler skal i utgangspunktet dekke 40 prosent av utgiftene til innkjøp av læremidler.

Tilskudd per elev

Tilskudd per elev i 2020 er foreløpig på kr 94,-.

Tilskudd per elev bygger på forventet søking til ordningen. Vi anslår at det blir søkt om midler tilsvarende 75 prosent av det totale støtteberettigede elevgrunnlaget.

Elevgrunnlaget bygger på KOSTRA-tall publisert 15. mars 2020. Tallene viser at det pr. 1. oktober 2019 var totalt 850 697 personer (elever/lærlinger/lærekandidater/voksne i grunnopplæring) i offentlig utdanning i kommuner og fylkeskommuner.

For 2020 er regnestykket gjort slik at total sum er endelig. Den prosentvise fordelingen mellom tilskudd og egenandel vil justeres når endelig søkeresultat foreligger.

I 2019 anslo vi at det ville bli søkt om midler tilsvarende 60 prosent av det totale støtteberettigede elevgrunnlaget. Fasit var at det ble søkt for 55 prosent.

En estimert søking på 75 prosent for 2020 gjør det sannsynlig at egenandelen ikke blir høyere enn skissert.

KOSTRA-tall for alle kommuner, med utregning for antatt tilskudd og egenandel, samt total sum, er lagt inn i et regneark som du kan laste ned.

Utregning og elevtall tilskudd til kjøp av læremidler 2020 (excel)

Se skjermfilm for gjennomgang av formler og funksjonalitet i regnearket.

For læremidler som selges med ettårig lisens i samsvar med skoleåret, skal midlene gå til å dekke tilgang for skoleåret 2020/2021. For læremidler som selges med ettårig lisens for kalenderår, skal midlene gå til å dekke tilgang for 2021.

Utregning

Merk at det er gjort avrundinger i regneeksemplene.

Storby kommune er det 10.000 elever. Informasjonen i regnearket forteller Storby kommune at beregnet tilskudd er 940.000 kroner, egenandel er 1,4 millioner kroner og totalt budsjett er knappe 2,4 millioner kroner.

Storby kommune bestemmer at de har anledning til å stille med egenandel tilsvarende 950.000 kroner. De bruker «kalkulator for utregning av elevtall for søking» i det nedlastede regnearket. Utregningen forteller dem at de må søke om tilskudd til 6735 av sine 10.000 elever. De vet også at den totale summen som kommunen har i budsjett for innkjøp gjennom ordningen er 1,58 millioner korner.

Elevtallet legges inn i søknadsskjema.

Fristen for å søke om tilskudd går ut 29. mai. Etter fristen blir endelig tilskudd per elev fastsatt, beregnet ut fra søkegrunnlaget - altså summen av alle elever det er søkt støtte for.

Total sum er endelig. Det vil si at egenandel kan bli lavere eller høyere enn antatt når fristen er utløpt. Antatt søking for 75 prosent av elevgrunnlaget gjør det imidlertid sannsynlig at egenandelen blir lavere enn de estimerte 60 prosent.

Alternativ 1: Lavere egenandel

Ved fristens utløp viser det seg at det er søkt om midler tilsvarende 70 prosent av det totale støtteberettigede elevgrunnlaget.

Tilskuddsbrevet som sendes til Storby kommune viser at av den totale summen på 1,58 millioner kroner blir fordelingen 633.000 kroner i tilskudd og 905.000 kroner i egenandel. Egenandelen er redusert med 45.000 og utgjør 57 prosent av det totale budsjettet.


Alternativ 2: Høyere egenandel (lite sannsynlig)

Ved fristens utløp viser det seg at det er søkt om midler tilsvarende 80 prosent av det totale støtteberettigede elevgrunnlaget.

Tilskuddsbrevet som sendes til Storby kommune viser at av den totale summen på 1,58 millioner kroner blir fordelingen 594.000 kroner i tilskudd og 990.000 kroner i egenandel. Egenandelen er økt med 39.500 kroner og utgjør 63 prosent av det totale budsjettet.

Storby kommune ønsker for skoleåret 2020/21 å velge et satsingsområde. Innenfor budsjettrammen står kommunen fritt til å prioritere hvordan midlene benyttes. Det er ikke et krav om at antall digitale læremidler (lisenser eller apper) skal samsvare med elevtallet som er oppgitt i søknaden. Merk at hele tilskuddet og egenandelen må brukes til kjøp av digitale læremidler.

Merk at:

 • Skoleeier kan velge å søke om tilskudd til en andel av elevene. Andelen må oppgis i søknadsskjemaet.
 • Skoleeier står fritt til å disponere midlene til innkjøp av læremidler som inngår i ordningen. Fag, trinn, antall lisenser og antall læremidler er det skoleeier som råder over.

Digitale læremidler som gir tilskudd til innkjøp

Det er kun læremidler som er produsert av kommersielle eller ideelle private aktører, og basert på salg, som er støtteberettiget.

Oversikt over digitale læremidler som gir innkjøpsstøtte.

Utdanningsdirektoratet godkjenner ikke læremidler. Hver enkelt tilbyder har, gjennom egenvurdering, oppgitt at de møter kriteriene for ordningen.

Kriterier for tilskudd

Ved utfylling av søknadsskjema må søkeren svare "ja" på at kriteriene er oppfylt.

I 2020 vil det være et krav at kommuner og fylkeskommuner:

 • har en infrastruktur som muliggjør hensiktsmessig bruk av læremidlene
 • har en plan for systematisk kompetanseheving i valg og bruk av digitale læremidler
 • gir bistand til skoler som har behov for IKT-støtte
 • har kompetanse som ivaretar administrasjon av og oppdatering av Feide-installasjonen
 • involverer skoleleder og pedagogisk personale i innkjøp av digitale læremidler
 • benytter veileder for kvalitet i læremidler i de fag der de foreligger

Dokumentasjon som underbygger hvert enkelt kriterium skal ikke sendes til direktoratet, men søker kan på et senere tidspunkt bli bedt om å sende inn denne dokumentasjonen.

Særskilt om:

Infrastruktur

Med infrastruktur mener vi for eksempel IKT-utstyr, nettilgang og Feide-versjon. Skoleeiers infrastruktur vil være avgjørende for hvilke digitale læremidler elever og lærere kan benytte. Med hensiktsmessig bruk mener vi at infrastrukturen tillater god utnytting av funksjonaliteten i de innkjøpte læremidlene.

Kompetanseheving i valg og bruk av digitale læremidler

Det er et krav at søker skal benytte digitale veiledere for kvalitet i læremidler i de fag der slike veiledere foreligger. Matematikk har allerede en digital veileder, og deler av veilederen kan også brukes i andre fag. Før sommeren 2020 vil det dessuten foreligge veiledere for fagene engelsk og norsk.

Søknadsbehandling og utbetaling av tilskudd

Vi behandler søknadene, utbetaler tilskudd og sender ut tilskuddsbrev så snart som mulig etter søknadsfristen 29. mai, og senest innen 1. juli 2020.

Rapportering

Alle som mottar tilskudd, må fylle ut et rapporteringsskjema. I skjemaet må tilskuddsmottaker blant annet opplyse om:

 • Hvilke leverandører det er kjøpt inn digitale læremidler fra
 • Hvilke fag og trinn det er kjøpt inn digitale læremidler til
 • Antall lisenser som er kjøpt inn for elever og lærere
 • Beløp brukt til innkjøp av digitale læremidler

Frist for rapportering er 1. februar 2021.

Rapporteringsskjema nynorsk

Rapporteringsskjema bokmål

Retningslinjer for tilskudd til innkjøp av digitale læremidler (pdf)

Oversikt over tildelte midler 2019

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!