Vilkår for midler til videreutdanning for lærere og yrkesfaglærere

Utbetaling av midler til skoleeiere er basert på informasjon i søknadssystemet. Det er lærere med status «bekreftet deltakelse» som danner grunnlaget for utbetaling.

Udir utbetaler midler til skoleeier i oktober/november for høstsemesteret og mai/juni for vårsemesteret.

Utbetalingene av det statlige tilskuddet til skoleeier forutsetter at læreren følger studieprogresjonen slik den er oppgitt i søknadssystemet.

Skoleeier har ansvar for å dekke kostnader til reise, opphold, læremidler og lignende. Les mer om dekking av utgifter i forbindelse med studiene.

Frafall etter at midlene fra Udir er utbetalt

Dersom en lærer faller fra studiet etter at midlene er utbetalt fra Udir kan skoleeier velge å omdisponere midlene eller å tilbakebetale midlene til Udir.

Etter at midlene fra Udir er utbetalt, er det ikke nødvendig å melde inn frafall eller utsatt progresjon i søknadssystemet. Unntaket er hvis læreren som faller fra har igjen flere semester. Da må læreren trekkes i systemet, slik at det ikke blir utbetalt midler neste semester.

Tilgang til søknadssystemet (UBAS)

  • Kommunale og fylkeskommunale skoleeiere får tilgang til søknadssystemet av UBAS brukeradministrator i kommunen.
  • Private skoleeiere får tilgang til søknadssystemet av statsforvalteren i det fylket skolen tilhører.

Gå til søknadssystemet.