Informasjon til skoleeiere - videreutdanning for lærere

Husk å registrere lærere som har startet på studiene (bekreft deltakelse) eller har takket nei.

Midler for høsten 2021 til skoleeiere blir utbetalt i oktober/november. Midler for våren 2021 blir utbetalt i juni. 

Vær tilgjengelig for spørsmål

Det er viktig at skoleeier er tilgjengelig for spørsmål eller problemstillinger som lærere har før, under og etter søknadsprosessen.

Skoleeier bør ha en plan for kompetanseutvikling

Skoleeiere bør ha en plan for kompetanseutvikling for sine ansatte som viser hvordan kompetansekravene skal oppfylles. Dersom skolen eller kommunen har flere lærere som har behov for videreutdanning i samme fag, kan utbyttet bli større hvis lærerne fra skolen eller kommunen studerer sammen.

Viktige datoer for studieåret 2021-2022

1. februar: Søknadsskjema for lærere tilgjengelig på udir.no

1. mars: Søknadsfrist for lærere

15. mars: Frist for skoleeiere for å godkjenne eller avslå og prioritere mellom godkjente søknader

30. april: Frist for Utdanningsdirektoratet for å behandle søknader som er godkjent av skoleeierne

31. mai: Frist for universitetene og høgskolene til å vurdere og foreta formelt opptak på tilbud i Udirs studiekatalog

1. september: Frist for skoleeierne for å bekrefte deltakelse

Oktober/november: Utbetaling av vikar- og stipendmidler for høstsemesteret til skoleeierne

15. mars 2022: Frist for skoleeiere for å bekrefte fortsatt deltakelse i vårsemesteret

Juni: Utbetaling av vikar- og stipendmidler for vårsemesteret til skoleeierne

Hvem kan søke videreutdanning?

Målgruppen for videreutdanningsordningen er lærere i hele grunnopplæringen, inkludert lærere som underviser voksne på grunnopplæringsnivå, og lærere på kulturskoler.

Videreutdanningsordningen er for lærere som er i arbeid.

Vi gjør oppmerksom på at opptakskravene kan variere. Søker er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med opptakskravet til studiet hun/han søker opptak til og å søke institusjonen om opptak.

Vikarordning

For vikarordningen blir det statlige tilskuddet for 30 studiepoeng økt til 270 000 kr i matematikk og naturfag, og til 216 000 kr i andre fag. Dersom en søknad registreres som naturfag, må videreutdanningen være relevant for undervisning i naturfag, for eksempel tilbud i kjemi, fysikk og biologi.

Vær oppmerksom på at søknader til tilbud i regning som grunnleggende ferdighet ikke finansieres med samme sats som for videreutdanning i matematikk.

Lærere som deltar i vikarordningen og tar 30 studiepoeng, skal totalt frigjøres fra ordinære arbeidsoppgaver tilsvarende 37,5 prosent av full stilling. 

Det statlige tilskuddet til vikar som skoleeier får er beregnet ut fra en gjennomsnittlig årsverkkostnad. Det betyr at dersom det er avtalt at læreren går tilbake til sine ordinære arbeidsoppgaver etter at eksamen er avlagt, må frigjøringen i selve studieåret være mer enn 37,5 prosent, slik at totalen i løpet av året blir 37,5 prosent.

Arbeider du mindre enn full stilling, men skal ta 30 studiepoeng, skal du likevel frigjøres like mye, tar du flere studiepoeng skal du frigjøres mer, det er omfanget av studiet (antall studiepoeng) som avgjør hvor mye du skal frigjøres fra stillingen din mens du studerer.

Hvordan denne tiden fordeles i løpet av studieåret, må avklares lokalt.

Stipendordning

For stipendordningen øker det statlige stipendet til 120 000 kr til lærere som tar 30 studiepoeng. Det er ikke mulig å få stipend for mer enn 30 studiepoeng i løpet av et studieår. Dersom en lærer tar færre studiepoeng blir stipendet nedjustert tilsvarende. Stipendet blir utbetalt til skoleeieren, som deretter utbetaler stipendet til læreren.  

Studiestipendet er i utgangspunktet skattepliktig

Læreren har krav på fri til lesedager og eksamen i samsvar med avtaleverket mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dersom læreren trenger ytterligere fri for å gjennomføre studiet, må dere avtale lokalt om læreren skal innvilges permisjon med eller uten lønn.

Vi forutsetter at lærerne i både vikar- og stipendordningen følger planlagt studieprogresjon.

Reise, opphold, læremidler

Skoleeierne skal dekke kostnader til reise, opphold, læremidler og liknende for lærere i både stipend- og vikarordningen. Studieturer til utlandet er ikke obligatorisk i noen av studietilbudene som er opprettet for Kompetanse for kvalitet, og skoleeiere er dermed ikke forpliktet til å dekke kostnader til slike turer. Hva som legges i "kostnader til reise, opphold og læremidler" bestemmes lokalt.

Studietilbud

Lærere kan søke stipend eller vikarordning for å delta på: 

 • Studietilbud som er opprettet for Kompetanse for kvalitet
 • Andre studietilbud (regionale studietilbud eller andre ordinære videreutdanningstilbud som universiteter og høgskoler tilbyr). 

Lærere må selv undersøke at de er kvalifisert for opptak ved studiet de søker, før de søker om stipend eller vikarordning.

Tilbud opprettet for Kompetanse for kvalitet

For studieåret 2021/2022 er det 197 videreutdanningstilbud som er opprettet for Kompetanse for kvalitet. Udir disponerer studieplassene ved disse tilbudene fram til studiestart, men det er utdanningsinstitusjonene som foretar opptaket.

Oversikt over tilbudene finner du i studiekatalogen. Studietilbud for studieåret 2021/2022 er tilgjengelig fra 1. februar 2021.

Det er inngått avtaler om nye studietilbud i engelsk, matematikk, norsk, norsk tegnspråk og profesjonsfaglig digital kompetanse fra studieåret 2021/2022. Det er også opprettet et nytt tilbud i grunnleggende lese,- skrive- og matematikkopplæring (GLSM). 

De fleste studietilbudene har et omfang på 30 studiepoeng over to semestre. Det er også mulig å søke om å delta på én modul på 15 studiepoeng i enten høst- eller vårsemesteret. Vikar- og stipendmidler vil da bli justert i tråd med antall studiepoeng læreren tar.

Organiseringen av tilbudene kan variere hos de ulike universitetene og høgskolene. Flere av tilbudene er nettbaserte uten fysiske samlinger.

Lærere som har fått godkjent søknad om stipend eller vikarordning for å delta på et tilbud i studiekatalogen, må søke om opptak på studiet direkte til den aktuelle høgskolen eller universitetet som hun/han er blitt fordelt til.

Andre studietilbud

Det er også mulig å søke om å delta på andre videreutdanningstilbud enn tilbudene som er omtalt i Udirs studiekatalog.

Lærere som vil søke om å delta på regionale- eller andre ordinære studietilbud, må søke om studieplass direkte til den aktuelle høgskolen eller universitetet etter fristene som gjelder for studiet. I tillegg må læreren søke om å delta i vikar- eller stipendordningen innen 1. mars. Slike søknader skal registreres som søknad til "annet studietilbud" i søknadssystemet.

Skoleeiere skal behandle slike søknader på samme måte som søknader til tilbud som er opprettet for Kompetanse for kvalitet i studiekatalogen til Udir. Utdanningsdirektoratet behandler søknader om andre studietilbud sammen med alle søknader om Videreutdanning for lærere, og med de samme prioriteringene.

I tillegg til å søke om vikar- og stipendmidler kan skoleeiere søke om å få dekket studieavgifter til tilbud som ikke er særskilt opprettet for Kompetanse for kvalitet.

Et av prinsippene i Kompetanse for kvalitet er at nasjonale myndigheter skal legge til rette for fleksibilitet, slik at partene lokalt kan definere behov for kompetanseutvikling og utvikle regionale tilbud.

Regionale tilbud er videreutdanningstilbud som er utviklet av skoleeiere, arbeidstakerorganisasjoner og universitetet eller høgskoler sammen, og forbeholdt deltakere fra bestemte kommuner eller regioner. Hensikten med regionale tilbud er blant annet å legge til rette for kompetanseutvikling for flere lærere ved den samme skolen, eller fra det samme geografiske området. Slike tilbud kan også bidra til å redusere skoleeiernes kostnader til reise og opphold.

Det er også mulig å søke om å delta på andre videreutdanningstilbud enn tilbudene som er særskilt opprettet for Kompetanse for kvalitet. Det kan variere hvilket omfang (antall studiepoeng) disse tilbudene har.

Studieavgift er ikke det samme som semesteravgift.

Semesteravgift er en personlig avgift som blant annet dekker velferdstilbud for studentene. Det er ikke anledning å søke om å få dekket semesteravgiften

Udirs prioriteringer i søknadsbehandlingen

 • Søknader til studietilbud i matematikk, engelsk, norsk, samisk og norsk tegnspråk vil bli prioritert det kommende studieåret. Begrunnelsen for dette er at det fra 1. august 2025 ikke lenger gis dispensasjon fra kravet om relevant kompetanse for å undervise i disse fagene.
 • Alle søknader fra tidligere Finnmark fylke og søknader fra kommuner i oppfølgingsordningen, vil bli prioritert.
 • Inntil 30 millioner kroner er øremerket søknader til videreutdanning i praktisk-estetiske fag.

For søknader om videreutdanning i andre fag fordeler vi midlene forholdsmessig mellom skoleeiere ut fra antall lærerårsverk i kommunen eller fylkeskommunen. 

Vi følger skoleeiernes prioriteringer så langt det er mulig.

I vår behandling av søknadene tar vi hensyn til de totale budsjettrammene for videreutdanningen i 2021/2022, og til kapasiteten på studietilbudene. 

Steg i søknadsbehandlingen

Læreren må registrere søknaden innen utgangen av 1. mars. Pålogging skjer gjennom ID-porten eller Feide. I søknaden må læreren bekrefte at rektor støtter søknaden.

Læreren har mulighet til å redigere opplysningene i egen søknad fram til søknadsfristens utløp 1. mars. Ved innloggingsproblemer eller andre spørsmål må læreren ta kontakt med brukerstøtte for ID-porten eller Feide.

Søknaden gjelder kun for studieåret som skal gjennomføres 2021/2022. Dersom læreren tar sikte på et flerårig studium, må læreren søke på nytt neste studieår.

Fra 1. februar kan du som skoleeier logge deg inn i søkesystemet med ditt UBAS-passord og se oversikt over registrerte søknader.

Fra 2. mars får skoleeierne tilgang til å behandle søknadene i søknadssystemet. Skoleeierne mottar før dette en e-post fra Udir som beskriver hvordan dette skal gjøres.

I perioden fra 2. mars til 15. mars må skoleeierne godkjenne eller avslå søknadene, prioritere mellom de godkjente søknadene og videresende godkjente søknader til Udir.

Alle søknader må være godkjent eller avslått innen fristen 15. mars. Denne fristen er endelig. Det er ikke mulig å redigere søknader etter fristen. Udir behandler kun søknadene som er godkjent av skoleeiere innen fristens utløp.

I søknadssystemet kan dere i perioden 2.–15. mars selv:

 • åpne for at lærere skal gjøre endringer i deres egen søknad.
 • hente inn nye søknader fra lærere som ikke har søkt innen 1. mars.
 • endre opplysninger om godkjenning eller avslag på søknader og valg av finansieringsordning

Etter at dere har behandlet søknadene og sendt dem videre til Udir, får lærerne automatisk en e-post med beskjed om at skoleeier har godkjent eller avslått søknaden, og hvilken finansieringsordning søknaden er godkjent for.

Dersom du som skoleeier endrer status fra godkjent til avslått eller omvendt på en søknad som allerede er sendt, mottar læreren som har søkt, en ny automatisk e-post. Det er den sist sendte e-posten som er den gjeldende for læreren.

Skoleeier har ansvar for den videre dialogen med lærerne som har søkt.

Private og statlige skoler har ansvar for å behandle søknader fra ansatte ved egne skoler. Vi forutsetter at søknaden er avklart med eieren av virksomheten.

Kommuner som er slått sammen 1. januar logger seg inn som den nye kommunen.

Utdanningsdirektoratet behandler godkjente søknader fra skoleeierne så raskt som mulig etter 15. mars.

Skoleeierne kan logge seg inn i søknadssystemet og se status for hvilke søknader som er innvilget 30. april.

Skoleeierne må orientere de aktuelle lærerne og deres skoleledere om utfallet av Utdanningsdirektoratets søknadsbehandling, og at lærerne må umiddelbart  søke om opptak på studiet. 

Lærere som har fått godkjent søknaden sin av Utdanningsdirektoratet må: 

 1. Søke om opptak på studiet direkte til den aktuelle høgskolen eller universitetet som hun/han er blitt fordelt til.
 2. Sende inn nødvendig dokumentasjon til ditt sted, slik at høgskolen /universitetet kan vurdere og foreta selve opptaket i tråd med opptakskravene til hvert studium.

For å få utbetalt vikarmidler og stipend, må skoleeiere bekrefte at læreren deltar i studiet, både høst- og vårsemesteret:

 • Mellom 1. august og 1. september må skoleeier bekrefte at lærere har startet studiene høsten 2021. Skoleeiere skal også registrere hvilke lærere som eventuelt ikke tar imot tilbudt studieplass.
 • Mellom 1. februar og 15. mars 2022 må skoleeier bekrefte at lærere deltar i studiet i vårsemesteret.

Eventuelt frafall skal registreres fortløpende.

Registreringene i høst- og vårsemesteret danner grunnlag for utbetalinger fra direktoratet til skoleeiere. Skoleeiere må selv sørge for å få beskjed fra lærerne om de er tatt opp på studietilbudet, og at de har takket ja og startet på studiet.

Vikarmidler og stipend blir tildelt ut fra antall studiepoeng som læreren tar, og ut fra satsene for vikar- og stipendordningen.

Vikarmidler og stipend for høstsemesteret 2021 blir utbetalt i oktober/november. Midler for vårsemesteret 2022 blir utbetalt i juni. For stipendmottakere er det et krav om fullført og bestått for å få utbetalt stipendet for vårsemesteret. Annen halvdel av stipendet skal først utbetales når læreren har bestått eksamen.

Skoleeiere har ansvar for å sikre at tildelte midler blir forvaltet etter forutsetningene.

Frafall fra vikar- eller stipendordningen må registreres umiddelbart i søknadssystemet av skoleeiere. Statlig støtte kan i slike tilfeller bli helt eller delvis inndratt.

Ved frafall kan skoleeierne sette inn en annen lærer så sant vilkårene for deltakelse i ordningen er oppfylt. Skoleeiere må da:

 1. Kontakte direktoratet dersom dere ønsker å sette inn en annen lærer, eller dere ønsker å gjøre andre endringer i godkjente søknader.
 2. Informere om dette til høgskolen/universitetet dersom det settes inn en ny lærer på et studium

Etter at direktoratets søknadsbehandling er ferdig kan det ikke gjøres endringer som genererer et høyere statstilskudd til den enkelte skoleeier.

Dersom universitetet eller høgskolen har ledig kapasitet etter at direktoratets søknadsbehandling er ferdig, kan de ta opp lærere uten stipend eller vikarordning på studietilbudene som er opprettet for Kompetanse for kvalitet. Et slikt opptak skal skje lokalt, og læreren må henvende seg direkte til universitetet eller høgskolen som har tilbudet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!