Læreplan i morsmål for språklige minoriteter (NOR8-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Hovedområder

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter er en aldersuavhengig og nivåbasert plan. Kompetansemålene er beskrevet for tre nivåer og er for en stor del basert på det europeiske rammeverket for språklæring (Common European Framework of Reference for Languages), som beskriver og definerer seks ulike språknivåer fra begynnernivå (A1) til avansert nivå (C2) og hvilke ferdigheter og språkkunnskaper som knyttes til hvert av nivåene.

Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter er strukturert i fire hovedområder. Det er formulert kompetansemål innenfor hvert av hovedområdene. Bortsett fra hovedområdet Språk og kultur er hovedområdene Lytte og tale, Lese og skrive og Språklæring for en stor del utarbeidet med utgangspunkt i de tre første nivåene i det europeiske rammeverket (A1, A2 og B1).

Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng. Elever som følger denne planen, kan være på ulike nivåer når de begynner opplæringen og kan bruke ulik tid på å nå kompetansemålene avhengig av hvilke forkunnskaper de har i eget morsmål.

Faget er et fellesfag for alle utdanningsprogrammene i videregående opplæring. Opplæringen skal derfor gjøres mest mulig relevant for elevene ved å tilpasses de ulike utdanningsprogrammene.

Oversikt over hovedområdene

Hovedområder

Lytte og tale

nivå 1

nivå 2

nivå 3

Lese og skrive

nivå 1

nivå 2

nivå 3

Språklæring

nivå 1

nivå 2

nivå 3

Språk og kultur

nivå 1

nivå 2

nivå 3

Lytte og tale

Hovedområdet lytte og tale dreier seg om muntlig kommunikasjon på morsmålet. Det vil si å bruke språket muntlig i forskjellige situasjoner og i arbeid med ulike emner. Sentralt i hovedområdet er utvikling av begreper og ordforråd.

Lese og skrive

Hovedområdet lese og skrive dreier seg om å utvikle lese- og skrivekompetanse. I tillegg omfatter hovedområdet tekstforståelse og tekstproduksjon innen ulike sjangere. Arbeid med litterære, faglige og sammensatte tekster på morsmålet inngår også i dette hovedområdet. Leselyst og opplevelse av litterære tekster står sentralt.

Språklæring

Hovedområdet språklæring omfatter kunnskap om eget morsmål og innsikt i egen språklæring. Hovedområdet dreier seg om å kjenne språket som system og å kunne velge strategier og arbeidsmåter som er hensiktsmessige i språkinnlæringen. Et sammenlignende perspektiv på eget morsmål og norsk inngår i hovedområdet.

Språk og kultur

Hovedområdet språk og kultur dreier seg om å se språk og litteratur i et historisk og internasjonalt perspektiv. I dette hovedområdet inngår også bevissthet om hensiktsmessig språkbruk i ulike sosiale sammenhenger.

Side 2 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!