Læreplan i kommunikasjon og kultur - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (KKM1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Hovedområder

Kultur- og kommunikasjonsteori

Kommunikasjon og kultur 1

Hovedområdet omfatterulike sider ved kulturbegrepet og forholdet mellom kultur, samfunn og individ, subkulturer og normer. Kultur forstås som kontekst for kommunikasjon, både på situasjonsnivå og samfunnsnivå. Språk- og tekstvitenskapelige, litterære og estetiske teorier og metoder som redskap for tolkning, analyse og vurdering inngår i hovedområdet. Det dreier seg om hvordan historiske, sosiale og kulturelle forhold skaper forutsetninger for tekster og kommunikasjon, og hvordan tekster og kommunikasjon samtidig bidrar til å skape, opprettholde eller utfordre disse forholdene.

Kommunikasjon og kultur 2

Hovedområdet dreier seg om sentrale forståelsesformer og analysemåter innen kultur og kommunikasjon. Det dreier seg om hva som skjer i møtet mellom kulturer, og hvordan kulturer endres. Hovedområdet omfatter fenomenene tradisjon, modernitet og postmodernitet. Allmenne tekstteorier som retorikk, diskursanalyse og fortellingsteori inngår i hovedområdet.

Kommunikasjon og kultur 3

Hovedområdet dreier seg om hvordan kommunikasjon påvirkes av kulturelle faktorer, som nasjonal kultur, gruppetilhørighet, etnisitet, kjønn og fag- og yrkesbakgrunn. Hovedområdet omfatter individualisering, gruppedannelse og globalisering. Sentralt i hovedområdet er underliggende kulturelle verdier i ulike former for kommunikasjon, og utfordringer i kommunikasjon mellom personer med ulik kulturbakgrunn. Allmenne kommunikasjonsteorier som semiotikk, pragmatikk og samtaleanalyse inngår i hovedområdet.

Tekst

Kommunikasjon og kultur 1

Hovedområdet omfatter samtidstekster knyttet til ulike kulturers tenkemåter og handlingsmønstre. Tekstbegrepet forstås som vidt og mangfoldig. Det omfatter muntlige og skriftlige verbaltekster, men også sammensatte tekster som inkluderer ikke-verbale uttrykksformer som bilde, musikk og grafikk.

Kommunikasjon og kultur 2

Hovedområdet dreier seg om teksters oppbygging på ulike nivåer, om tekstenes individuelle kjennetegn i en særskilt situasjon, og om kulturers sjangernormer. Det dreier seg om hvordan et samfunn består av ulike tekstkulturer med ulike oppgaver, som opplysning, politikk, samfunnsstyring, religion, kunst og underholdning. Hovedområdet omfatter hvordan normer for produksjon og vurdering av tekster utvikles og forandres i forskjellige tekstkulturer. Sammenlikning av tekster fra ulike tekstkulturer inngår i hovedområdet.

Kommunikasjon

Kommunikasjon og kultur 1

Hovedområdet dreier seg om muntlige, skriftlige og ikke-verbale kommunikasjonsprosesser med vekt på samhandling mellom individer, og i og mellom grupper og organisasjoner. Det omfatter kommunikasjonsmønstre i ulike nasjonale eller kulturelle fellesskap, og hva som skjer når deltakere fra ulike fellesskap kommuniserer med hverandre. I hovedområdet inngår også hvordan forskjellige medier er med på å skape muligheter og begrensninger for samhandling.

Kommunikasjon og kultur 3

Hovedområdet dreier seg om kommunikasjonsprosesser i sosial samhandling i et bredt spekter av situasjoner, og hvordan de forholder seg til aktivitetstyper og sjangere. Videre dreier det seg om hvordan kommunikasjon skaper og opprettholder sosiale relasjoner preget av solidaritet og makt, nærhet og avstand. Ikke-verbal kommunikasjon knyttet til muntlig kommunikasjon og mediers rolle i kommunikasjon og samhandling inngår i hovedområdet.

Side 3 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!