Læreplan i geografi, samisk plan, fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram (GEO2-01)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg1/Vg2

Geografiske kilder og verktøy

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese og bruke kart i ulik målestokk og gjøre enkel kartanalyse
 • bruke digitale kart og geografiske informasjonssystem (GIS)
 • gjøre observasjoner og registreringer av geografiske tema på ekskursjon eller feltarbeid og bruke de til å se natur og samfunn i sammenheng
 • finne fram til og presentere geografisk informasjon ved å lese og vurdere tekst, bilde, stedsnavn og statistiske framstillinger fra digitale og andre kilder
 • gi oversikt over geografiske hovedtrekk, som elver, innsjøer, fjell, byer og land, nasjonalt, regionalt, og globalt

Landskap og klima

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for hvordan jorda er oppbygd, hovedtypene av bergarter og hvordan de blir dannet
 • forklare hvordan indre og ytre krefter former landskap og kjenne igjen typiske landformer i Fennoskandia
 • beskrive naturlandskap og forskjellige kulturlandskap og forklare sammenhenger og forskjeller mellom dem og mellom samiske benevnelser på landskapsformer og stedsnavn
 • diskutere estetiske og økonomiske verdier i landskap
 • gjøre rede for globale hav- og luftstrømmer og forklare hva de har å si for klimaet
 • beskrive forhold som bestemmer vær- og klimaforhold i Fennoskandia
 • drøfte årsakene til naturkatastrofer i verden og hvilken innvirkning de har på samfunn som blir rammet

Ressurser og næringsvirksomhet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for ressursbegrepet og diskutere hva som er lagt i begrepet bærekraftig ressursutnytting
 • gi eksempel på og sammenligne ulike former for arealbruk i Norge og i Sápmi/Sábme/Saepmie
 • drøfte miljø- og samfunnsmessige konsekvenser av bruk og inngrep i naturområder i samiske samfunn og storsamfunnet
 • gi eksempel på hvordan en har utnyttet ressursene i Norge og i Sápmi/Sábme/Saepmie og diskutere hvordan endringer i næringsstrukturen har påvirket lokalisering og bosetningsmønster
 • gi eksempel på lokaliseringsfaktorer som er viktige for global økonomisk virksomhet og internasjonal arbeidsdeling og vurdere hva dette har å si i dag

Demografi og utvikling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for den demografiske utviklingen i Norge og Sápmi/Sábme/Saepmie
 • forklare årsakene til flyttestrømmer i land og mellom land og drøfte virkningene
 • gi eksempler på teorier om befolkningsutvikling og drøfte globale befolkningsforhold
 • gjøre rede for globale forskjeller i fordeling og levekår, forklare mulige årsaker til de og drøfte hvordan en kan jevne ut forskjellene mellom land

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!