Læreplan i geografi, samisk plan, fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram (GEO2-01)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Formål

Formålet med geografifaget er å utvikle bevissthet om forholdet mellom naturen og de menneskeskapte omgivelsene. Opplæringen i faget skal stimulere til å se sammenhenger mellom produksjon og forbruk og drøfte konsekvenser som areal- og ressursbruk har på miljøet og en bærekraftig utvikling.

Geografi skal gi grunnlag for å forstå befolkningsutvikling, kartlegge fordeling av ressurser, forklare likheter og forskjeller og diskutere endringsprosesser også i et urfolksperspektiv. Faget skal gi innsikt i hvordan naturressurser, vær og klima har lagt mye av grunnlaget for bosetting og utvikling av samfunn. Geografi skal også skape forståelse for hvorfor ressursene er viktige for den globale produksjonen, arbeidsdeling og bosetting. Befolkningsutvikling og globale økonomiske prosesser påvirker den økonomiske utviklingen og den globale fordelingen av godene. Geografifaget skal gi oversikt over og forklare lokalisering av steder og utbredelse av naturlige og menneskeskapte forhold på jorda.

Geografifaget skal bidra til å forstå og mestre den store mengden av informasjon i vår tid. Mer kunnskap motiverer og stimulerer evnen til kritisk analyse og helhetsforståelse. Dette kan gi eleven et godt utgangspunkt for å være med i utviklingen av samiske samfunn og storsamfunnet på en konstruktiv måte. Et viktig formål med geografifaget er også å utvikle evnen til toleranse og globalt medansvar hos eleven.

Side 1 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!