Læreplan i finsk som 2. språk (FIN1-02)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Etter Vg2 studieforberedende utdanningsprogram

Språklæring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive egenarten av kvensk språk og identifisere likheter og ulikheter mellom kvensk og finsk
 • gi eksempler på ord og uttrykk i en kvensk dialekt
 • beskrive og vurdere egen språkferdighet og framgang
 • bruke relevant terminologi om språkets form, struktur og tekstoppbygging

Kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beherske et bredt ordforråd av generell art og enkelte faglige emner
 • bruke språkets formverk og tekststrukturer i skriftlige og muntlige framstillinger
 • forstå lengre skriftlige og muntlige framstillinger om ulike personlige, tverrfaglige og samfunnsmessige emner
 • uttrykke seg skriftlig og muntlig på en situasjonstilpasset måte, med flyt, presisjon og sammenheng
 • ta initiativ til å begynne og avslutte en samtale
 • lese formelle og uformelle tekster i ulike sjangere og med ulike formål
 • velge og bruke ulike lytte-, tale- og skrivestrategier tilpasset formål og situasjon
 • skrive formelle og uformelle tekster med god struktur og sammenheng om personlige, tverrfaglige og samfunnsmessige temaer
 • velge og bruke innhold fra ulike kilder på en selvstendig, kritisk og ansvarlig måte
 • bruke teknisk og matematisk informasjon i kommunikasjon
 • produsere tekster med sammensatt innhold i digitale medier

Kultur, samfunn og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte hvilken status og utberedelse kvensk og finsk har i Norge, og hvordan det formidles gjennom ulike medier
 • sammenligne språksituasjonen til kvener/norskfinner og andre finsk-ugriske minoriteter
 • drøfte et utvalg av litterære tekster i ulike sjangere fra det finsk-ugriske språkområdet
 • drøfte og analysere en film som belyser språklige minoriteters levesett, samfunnsforhold og verdier
 • diskutere sammenhengen mellom språk, ulike kunstuttrykk og samfunn

Side 11 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!