Læreplan i finsk som 2. språk (FIN1-02)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Formål

Historisk har Nord-Norge vært preget av flerspråklighet og sameksistens av ulike grupper: kvener, finner, samer og nordmenn. Både kvenene, som er en nasjonal minoritet og samene, som har status som urfolk, har en spesiell posisjon i det norske samfunnet og i den norske kulturen. Kvensk har fått status som eget språk og anses ikke lenger som en dialekt av finsk. Arbeidet med å videreutvikle kvensk og normalisere et skriftspråk er i gang. Finsk språk har en lang tradisjon i Nord-Norge, og det har blitt gitt opplæring i språket i flere år.

Språk er et viktig kommunikasjonsmiddel i samhandling over landegrensene. Økt samarbeid mellom landene i Barentsregionen og i Norden for øvrig gjør finsk eller kvensk språkkompetanse nyttig innen næringsliv, kulturvirksomhet, turisme, forskning og politisk samarbeid.

Å lære språk betyr å tilegne seg ordforråd og ferdigheter til å bruke språket - å lese, lytte, snakke og skrive – i ulike sammenhenger. I tillegg skal opplæringen i faget bidra til en dypere forståelse av egen identitet og kultur i en flerkulturell region. Kjennskap til kultur og skikker i nabolandene gir også økt innsikt i egen minoritetskultur og større forståelse for norsk og samisk kultur generelt. Språkferdigheter gir elevene muligheter til å kommunisere både i lokalsamfunnet og i finskspråklige land i forbindelse med studier, yrkesliv og på reise.

Læring av et nytt språk bygger på erfaringer fra tidligere språklæring både i og utenfor skolen. Når vi er bevisst hvilke strategier som brukes for å lære språk, og hvilke strategier som hjelper oss til å forstå og å bli forstått, blir tilegnelsen av kunnskaper og ferdigheter enklere og mer meningsfylt. Siden finsk og kvensk språk hører til en annen språkfamilie enn norsk, og dermed også er svært forskjellig fra norsk, bidrar språkopplæringen til økt innsikt i hvordan en lærer seg et nytt språk. Faget blir således en viktig del av elevenes personlige utvikling og et betydelig bidrag til tverrfaglighet mellom ulike språkfag, og gir et viktig grunnlag for livslang læring.

Kommunikative ferdigheter og kulturell innsikt kan fremme økt samhandling, forståelse og respekt mellom mennesker med ulik kulturbakgrunn. Slik ivaretar språk- og kulturkompetanse det allmenndannende perspektivet og bidrar til å styrke demokratisk engasjement og medborgerskap.

Side 1 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!