LEAROESOEJKESJE EENGELSKEN GÏELESNE (ENG1-03)

Man gellie tæjmoeh

Tæjmoeh leah 60-minudten ektievoetine:

MAANADALTESE

1.–4. jaepiedaltese: 138 tæjmoeh

5.–7. jaepiedaltese: 228 tæjmoeh

NOEREDALTESE

8.–10. jaepiedaltese: 222 tæjmoeh

STUDIJERYÖJREDEN ÖÖHPEHTIMMIEPROGRAMMH

Jåa1: 140 tæjmoeh

BARKOEFAAGELES ÖÖHPEHTIMMIEPROGRAMMH

Jåa1: 84 tæjmoeh

Jåa2: 56 tæjmoeh

Side 3 Av 11

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!