LEAROESOEJKESJE EENGELSKEN GÏELESNE (ENG1-03)

Læreplanen utgår gradvis

Faagem vierhtiedidh

Eksamene learoehkidie

Jaepiedaltese

Öörnege

10. jaepiedaltese

Learohkh maehtieh tjaaleldh eksamenese geasalgidh. Tjaaleldh eksamene dorjesåvva jïh sensureradamme sjædta byögkeles sijjesne. Learohkh maehtieh aaj njaalmeldh eksamenese geasalgidh. Njaalmeldh eksamene gietskene dorjesåvva jïh sensureradamme sjædta.

Jåa1 studijeryöjreden ööhpehtimmieprogrammh

Jåa2 barkoefaageles ööhpehtimmieprogrammh

Learohkh maehtieh tjaaleldh eksamenese geasalgidh. Tjaaleldh eksamene dorjesåvva jïh sensureradamme sjædta byögkeles sijjesne. Learohkh maehtieh aaj njaalmeldh eksamenese geasalgidh. Njaalmeldh eksamene gietskene dorjesåvva jïh sensureradamme sjædta. Eksamene abpe faagem feerhmie (140 tæjmoeh).

Eksamene privatistide

Jaepiedaltese

Öörnege

10. jaepiedaltese

Vuartesjh sïejhme öörnegem maadthskuvlelïerehtæmman geerve almetjidie.

Jåa1 studijeryöjreden ööhpehtimmieprogrammh

Jåa2 barkoefaageles ööhpehtimmieprogrammh

Privatisth edtjieh tjaaleldh jïh njaalmeldh eksamenem vaeltedh. Tjaaleldh eksamene dorjesåvva jïh sensureradamme sjædta byögkeles sijjesne. Njaalmeldh eksamene gietskene dorjesåvva jïh sensureradamme sjædta. Eksamene abpe faagem feerhmie

(140 tæjmoeh).

Dah sïejhme nænnoestimmieh vuarjasjimmien bïjre lea vihtiestamme ööhpehtimmielaaken mieriedimmesne

Side 11 Av 11

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!