LEAROESOEJKESJE EENGELSKEN GÏELESNE (ENG1-03)

Maahtoeulmieh 2. daltesen mænngan

Gïelelïerehtimmie

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • såemies vuesiehtimmieh vedtedh gåessie maahta nuhteligs årrodh eengelskem maehtedh
 • baakoeh jïh lahtesh gaavnedh mah leah tjåenghkies eengelsken gïelese jïh jïjtse ietniengïelese
 • digitaale vierhtieh nuhtjedh juktie gïelem dååjredh

Njaalmeldh govlesadteme

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • goltelidh jïh eengelske gïeletjoejh nuhtjedh praktihkeles-estetihkeles soptsestimmievuekiej tjirrh
 • goltelidh jïh guarkedh aelhkie bïhkedassh eengelsken gïelesne
 • goltelidh jïh baakoeh jïh lahtesh guarkedh eengelskegïelen rijmine, raajrojne, laavloeminie, heamturinie jïh soptsesinie
 • guarkedh jïh naan eengelske baakoeh, lahtesh jïh raajesemaallh nuhtjedh, gietskies byjreski jïh jïjtse ïedtji bïjre
 • healsoehtidh, gihtjedh jïh vaestiedidh aelhkie gyhtjelassh jïh naan dåajmijes lahtesh nuhtjedh
 • meatan årrodh dijalogine mejtie haarjanamme jiehtedh, jïh faahketji soptsestimmine gietskies byjreski jïh jïjtse dååjresi bïjre
 • taalh nuhtjedh gosse lïhke byjreski bïjre jïh jïjtse dååjresi bïjre soptseste

Tjaaleldh govlesadteme

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • ektiedimmiem damtijidh gaskem naan eengelsken gïeletjoejh jïh staavadimmiemaallh
 • eksperimenteradidh lohkedh jïh tjaeledh eengelske baakoeh, lahtesh jïh aelhkie raajesh mah leah gietskies byjreski jïh jïjtse ïedtji bïjre

Kultuvre, siebriedahke jïh lidteratuvre

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • soptsestidh guktie maanaj aarkebiejjie lea eengelskegïelen laantine
 • meatan årrodh jïh maanakultuvrem dååjredh eengelskegïelen laantijste viehkine baakoeh, guvvieh, musihkem nuhtjedh jïh svihtjedh
 • jïjtsh dååjresh soptsestidh eengelskegïelen rijmijste, raajrojste, laavloemijstie, heamturijstie jïh soptsesijstie

Side 6 Av 11

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!