Kva måler nasjonale prøve i engelsk?

Kompetansemåla for opplæringa er utvikla med tanke på områda SpråklæringMunnleg kommunikasjon, Skriftleg kommunikasjon og Kultur, samfunn og litteratur. Prøven måler kompetansemål i læreplanen som handlar om generell lese- og lytteforståing, vokabular og grammatikk.

Generell leseforståing inneber

  • å kunne finne relevant informasjon
  • å forstå hovudinnhald og nokre detaljar
  • å kople informasjon i tekstar
  • å trekkje slutningar (berre 8. trinn)

Dette betyr at det ikkje er nok berre å kjenne att enkelte ord.

Å beherske vokabular inneber

  • å forstå kva enkelte ord og faste uttrykk betyr ut frå samanhengen. 

Her er det snakk om leksikalske ord (for eksempel house, run, sad) heller enn funksjonsord som er meir knytt til grammatikk.

Å beherske grammatikk inneber å forstå

  • setningsstruktur
  • ordformer
  • funksjonsord

Oppgåvene i prøva er utforma for å dekkje alle desse ferdigheitene. Det er likevel viktig å vere klar over at i mange tilfelle blir fleire ferdigheiter målt samtidig. I korte tekstar for dei yngste vil det til dømes ofte vere vanskeleg å skilje mellom å forstå hovudinnhald og detaljar. I slike tilfelle er det viktig å forstå detaljane (orda) for å forstå hovudinnhaldet. I andre tilfelle kan det vere viktig å kople informasjon for å forstå hovudinnhald eller detaljar.

Meir om Nasjonal prøve i engelsk

Elektronisk prøve

Prøva er elektronisk og blir skåra automatisk. Elevane svarer ved å klikke på rett svar/ord/namn, klikke og dra objekt til rett stad. Elevar på både 5. og 8. trinn må i nokre oppgåver skrive enkeltord og fullføre setningar.

Tid

60 minutt

Teksttypar

Brev, beskriving, forteljing, faktatekst, nyheitsmelding, bok- eller filmmelding, tabell, kalender

Tema

5. trinn: Tekstane handlar i all hovudsak om det kjende og nære, til dømes heim, skule, fritidsaktivitetar, vener, dyr og så vidare

8. trinn: I tillegg til tema nemnt for 5. trinn handlar tekstane om: historiske personar, engelskspråkleg kultur og elles tema som er aktuelle i samtida og relevante for aldersgruppa

Tekstlengd

5. trinn: Frå eit par setningar til om lag  250 ord

8. trinn: Frå eit par setningar til om lag 400 ord

Vanskegrad

Det er stor variasjon i vanskegraden oppgåvene har. Dette er avhengig av både tekst og sjølve oppgåva – altså det eleven skal gjere for å finne fram til svaret. Dette betyr at prøva inneheld oppgåver utvikla for elevar på ulike ferdigheitsnivå. Resultata frå dei siste åra viser at gjennomsnittseleven svarer rett på mellom 50 til 60 prosent av oppgåvene i prøva.

Meistringsnivå

Elevane sitt prøveresultat blir plassert på eit meistringsnivå. På 5. trinn er det tre meistringsnivå. Elevar som har svart rett på få oppgåver blir plasserte på mestingsnivå 1, og elevar som har svart rett på dei fleste oppgåvene blir plassert på mestringsnivå 3. På 8. trinn er det fem mestringsnivå, og dei svakaste resultata blir plassert på mestringsnivå 1 og dei sterkaste på nivå 5.

Meistringsnivå engelsk