Meistringsbeskrivelser for nasjonale prøver i engelsk

Meistringsnivå nasjonal prøve i engelsk, 5. trinn

Skalapoeng: til og med 42

Elevane

 • kan forstå nokre konkrete, vanlege ord og uttrykk, til dømes uttrykk for tid
 • kan finne kjente og konkrete ord i ein tekst
 • kan følgje korte, klare og enkle instruksjonar
 • kan kople ein del vanlege og konkrete ord med bilde
 • kan kople kjente og konkrete ord innanfor same tema, til dømes  fish ogaquarium
 • kan kjenne igjen nokre innlærte grammatiske uttrykk i ein kontekst
Skalapoeng: 43 til 57

Elevane

 • kan forstå nokre vanlege ord og uttrykk
 • kan forstå nokre enkle setningar
 • kan kople enkle setningar med bilde
 • kan kople vanlege ord i ein tekst når dei er innanfor same tema
 • kan kople enkeltord i ein tekst med t.d. ei enkel beskriving (hat medsomething for my head)
 • kan finne spesifikke detaljar i ein lengre tekst
 • kan forstå hovudinnhaldet i ein enkel tekst
 • kan finne enkle opplysningar sjølv når det finst noko konkurrerande informasjon i teksten
 • kan gå fram og tilbake i ein enkel tekst for å finne informasjon
 • kan kjenne igjen nokre enkle funksjonsord (t.d. but, her, with) og grammatiske strukturar i ein kontekst
Skalapoeng: 57 og høyere

Elevane

 • kan forstå ein del mindre vanlege ord og uttrykk
 • kan få meining ut av ein del komplekse setningar
 • kan få meining ut av korte og lengre enkle tekstar
 • kan forstå hovudinnhaldet i ein tekst
 • kan finne opplysningar sjølv når det er konkurrerande informasjon i teksten
 • kan nærlese ein tekst
 • kan kople enkel informasjon frå ulike delar av ein tekst
 • kan bruke konteksten for å forstå vanskelege punkt i teksten
 • kan kjenne igjen grunnleggjande grammatiske strukturar og funksjonsord i ein kontekst

Meistringsnivå nasjonal prøve i engelsk, 8. trinn

Skalapoeng: til og med 36

Elevane

 • kan forstå nokre konkrete, vanlege ord og uttrykk
 • kan finne kjente og konkrete ord i ein tekst
 • kan følgje korte, klare og enkle instruksjonar
 • kan kople vanlege og konkrete ord med bilde
 • kan kople kjente og konkrete ord innanfor same tema, t.d. fish ogaquarium
 • kan kjenne igjen nokre innlærte grammatiske uttrykk og enkle funksjonsord i ein kontekst, til dømes personlege pronomen
Skalapoeng: 37 til 43

Elevane

 • kan forstå ein del vanlege ord og uttrykk
 • kan forstå enkle setningar
 • kan kople enkle setningar med bilde
 • kan kople vanlege ord i ein tekst når dei er innanfor same tema
 • kan finne spesifikke detaljar i ein lengre tekst
 • kan finne enkle synonym i ein kort tekst
 • kan forstå hovudinnhaldet i ein enkel tekst
 • kan finne enkle opplysningar sjølv når det er noko konkurrerande informasjon i teksten
 • kan gå fram og tilbake i teksten for å finne informasjon
 • kan trekkje enkle slutningar når det er mykje støtte i teksten
 • kan kjenne igjen og bruke nokre enkle funksjonsord og grammatiske strukturar i ein kontekst
Skalapoeng: 44 til 55

Elevane

 • kan forstå tildels abstrakte og mindre vanlege ord og uttrykk
 • kan få meining ut av ein del komplekse setningar
 • kan få meining ut av korte og lengre enkle tekstar
 • kan forstå hovudinnhaldet i ein tekst
 • kan finne opplysningar sjølv når det er konkurrerande informasjon i teksten
 • kan nærlese ein tekst
 • kan forstå korleis avsnitta i ein lengre tekst heng saman
 • kan kople enkel informasjon frå ulike delar av ein tekst
 • kan bruke konteksten for å forstå vanskelege punkt i teksten
 • kan trekkje enkle slutningar
 • kan kjenne igjen og bruke grunnleggjande grammatiske strukturar/funksjonsord i ein kontekst
Skalapoeng: 56 til 62

Elevane

 • har eit ganske breitt vokabular
 • kan forstå kva ukjente ord tyder ut frå samanhengen
 • kan forstå ganske komplekse setningar
 • kan forstå ganske lange og til dels komplekse tekstar
 • kan kople informasjon frå ulike delar av teksten
 • kan trekkje slutningar
 • kan velje mellom nokre vanlege grammatiske strukturar/funksjonsord for å uttrykkje seg
Skalapoeng: 63 og høyere

Elevane

 • kan bruke lesestrategiar som passar til formålet
 • har eit ganske breitt og nyansert vokabular
 • kan forstå komplekse setningar
 • kan forstå lange og komplekse tekstar
 • kan lese mellom linjene
 • kan velje mellom ei rekkje grammatiske strukturar/funksjonsord for å uttrykkje seg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!