Muntlig-praktisk: Ny eksamensform for 10. trinn

Etter innføringen av nye læreplaner kan elevene bli trukket ut i en ny eksamensform der de skal gjøre noe praktisk på selve eksamen.

Elever på 10. trinn kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen i følgende fag:

 • Naturfag
 • Matematikk
 • Arbeidslivsfag

På en muntlig-praktisk eksamen skal elevene få vist sin kompetanse på varierte måter. Læreplanene i fagene er grunnlaget for hva det praktiske innslaget skal være, og vil derfor variere.

Praktiske eksempler

Elevens forberedelser er utgangspunktet for muntlig-praktisk eksamen. Det praktiske innslaget kan for eksempel være noe eleven utfører eller demonstrerer. Det kan også være noe eleven har laget eller samlet i løpet av opplæringen.

Under beskriver vi noen eksempler som er ment som forslag:

Naturfag

I naturfag skal elevene vise sin faglige kompetanse gjennom praktiske og utforskende arbeidsmåter.

Dette kan for eksempel være at elevene:

 • viser et forsøk som belyser naturfaglige temaer
 • bruker programmering for å vise utforskning av naturfaglige fenomener
 • lager og viser egne modeller knyttet til naturfaglige systemer eller fenomener
 • presenterer og analyserer innsamlede data
 • har med noe man har bygget eller laget og viser hvordan det fungerer, f.eks. teknologisk system
 • har med noe fra naturen for å demonstrere eller vise sammenhenger

Læreplan for naturfag.

Matematikk

I matematikk skal elevene få mulighet til å vise hva de kan ved å løse problemer og argumentere og resonnere for løsning og valg av representasjon.

Det må legges til grunn en bred forståelse av begrepet praktisk, som for eksempel praktisk anvendelse av matematikk i realistiske situasjoner.

Det kan for eksempel være at elevene:

 • lager matematiske modeller knyttet til reelle datasett (for eksempel befolkningstall eller forsøksdata) og vurdere gyldigheten til disse modellene
 • evaluerer innholdet i tekster, grafiske framstillinger, datasett, matematiske symboluttrykk, og bruker informasjonen til å gjøre vurderinger ved å resonnere og argumentere matematisk
 • gjør endringer i et program eller programkode for å gjøre matematiske beregninger og vurderinger
 • vurderer om problemet best kan løses med eller uten et digitalt hjelpemiddel og argumenterer for valg av hjelpemidler for å løse problemet

Læreplan for matematikk.

Arbeidslivsfag

I arbeidslivsfag skal elevene vise hva de har lært på varierte måter som inkluderer forståelse, refleksjon og kritisk tenkning, i ulike sammenhenger.

Dette kan for eksempel være at elevene:

 • bruker tidligere undersøkelser om behov for varer og tjenester på skolen og i lokalsamfunnet
 • planlegger praktiske og yrkesrettede arbeidsoppdrag
 • presenterer resultater etter produksjon og leveranse av varer og tjenester etter kvalitetskrav
 • bruker fagbegreper, arbeidsmetoder, verktøy, materialer og teknologi tilpasset arbeidsoppdrag
 • beskriver og vurderer risiko, og følger etiske retningslinjer og arbeidslivets regler i arbeidsoppdraget
 • vurderer sin egen og gruppens arbeidsinnsats, arbeidsprosess og arbeidsoppdragets resultat

Læreplan for arbeidslivsfag.

Målet med gjennomføringen

Sensorene må stille spørsmål som gir eleven mulighet til å vise bredest mulig kompetanse i faget. En eksamen som bare prøver noen kompetansemål, vil være i strid med prinsippet om at eleven skal få mulighet til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig. Eksaminator og sensor må legge til rette for at eleven skal få vist bredden av sin kompetanse, både når det gjelder oppgaveutforming og i gjennomføring.

Sensor skal kun vurdere det kandidaten viser av kompetanse under selve eksamensgjennomføringen. Kandidatens forberedelser skal ikke vurderes, men skal fungere som støtte under eksaminasjonen

På en muntlig-praktisk eksamen skal elevene få vist kompetansen sin på varierte måter som inkluderer forståelse, refleksjon og kritisk tenkning. Eleven skal også få vise sin kompetanse ved å bruke praktiske og utforskende elementer.

Praktisk gjennomføring

 • Tidsrammen per elev er inntil 45 minutter.
 • Skolen skal legge til rette for at elevene har tilgang til relevante hjelpemidler for gjennomføring av praktisk innslag.
 • Presentasjon kan fortsatt brukes, men det er frivillig for elevene.
 • Faglærer/eksaminator avgjør hvor stor del av eksamen som skal være praktisk.
 • Karakteren skal settes på individuelt grunnlag, selv om den eventuelt gjennomføres som gruppeeksamen.
 • Elevene skal få vite karakteren umiddelbart etter at sensorene har diskutert seg frem til en karakter.

Muntlig-praktisk eksamen er lokal eksamen med lokal sensur.