Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet – 2023

7 Fritak fra opplæring eller vurdering med karakter og godkjenning av fag fra Norge eller utlandet

7.1 Fritak fra opplæring i skriftlig sidemål

Noen elever har fått innvilget fritak fra opplæring i skriftlig sidemål.

Føring for elever som følger læreplanen i norsk etter læreplanen i LK06: For elever som følger læreplan i norsk der de i utgangspunktet skal ha skriftlig sidemål, fører dere sidemål med fagkode og navn og fører «Fritatt» i rubrikken for standpunktkarakter. I rubrikken år fører dere det året faget naturlig skulle vært avsluttet. I tillegg fører dere FAM01 «Fritatt fra opplæring». 

Føring for elever som følger læreplan i norsk i LK20: For elever som følger læreplan i norsk der de skal ha halvårvurderingen i én samlet karakter i norsk hovedmål skriftlig, men egen vurdering i norsk skriftlig sidemål det siste opplæringsåret (vg3), vil det være ulik føring på årstrinnene (vg1, vg2 og vg3). For underveisvurdering i norsk hovedmål skriftlig fører dere norsk hovedmål skriftlig med fagkode og navn. Dere skal føre elevens karakter i skriftlig. I tillegg skal dere føre FAM59 «Vedtak fritak oppl.sidemål». Fagmerknaden skal ha som formål å synliggjøre at eleven har et vedtak om fritak fra opplæring i skriftlig sidemål, for eksempel vil dette være formålstjenlig ved et skolebytte. Først når/det året eleven etter bestemmelsene i læreplanen skal ha egen vurdering i norsk sidemål skriftlig, fører dere sidemål med fagkode og navn og fører «Fritatt» i rubrikken for standpunktkarakter. I rubrikken år fører dere året faget naturlig skulle vært avsluttet. I tillegg fører dere FAM01 «Fritatt fra opplæring». 

For elever som følger læreplan i norskfaget der det framgår at de ikke skal ha opplæring i sidemål, skal dere ikke føre sidemål på vitnemålet/kompetansebeviset (f.eks. norsk for elever med samisk som førstespråk eller andrespråk).  

Eksempel: elev som er fritatt fra opplæring i norsk sidemål fordi eleven har vedtak om særskilt språkopplæring:

Vitnemål Fritak fra opplæring i skriftlig sidemål

Forskrift til opplæringsloven § 1-11.

7.2 Fritak fra opplæring i kroppsøving for elever

Rektor kan etter søknad innvilge fritak fra opplæring i kroppsøvingsfaget når legeerklæring dokumenterer at opplæringen er til skade for eleven, og tilpasset opplæring ikke er mulig. Dere fører FAM01 «Fritatt fra opplæring». I rubrikken for standpunktkarakterer fører dere «Fritatt».

Forskrift til opplæringsloven § 1–12.

7.3 Fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål og kroppsøving for elever

Noen elever kan av bestemte grunner få vedtak om fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål. I slike tilfeller fører dere «Fritatt» i rubrikken for standpunktkarakterer for elever (for privatister se nedenfor). I tillegg fører dere FAM02 «Fritatt fra vurd. med kar.». I rubrikken år fører dere det året faget naturlig skulle vært avsluttet.

Føring for elever som følger læreplan i norsk i LK20: For elever som følger læreplan i norsk der de skal ha halvårvurderingen i én samlet karakter i norsk hovedmål skriftlig, men egen vurdering i norsk skriftlig sidemål det siste opplæringsåret (vg3), vil det være ulik føring på årstrinnene (vg1, vg2 og vg3). For underveisvurdering i norsk hovedmål skriftlig fører dere norsk hovedmål skriftlig med fagkode og navn. Dere skal føre elevens karakter i skriftlig. I tillegg skal dere føre FAM58 «Vedtak fritak vurd.sidemål». Fagmerknaden skal ha som formål å synliggjøre at eleven har et vedtak om fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål, for eksempel vil dette være formålstjenlig ved et skolebytte. Først når/det året eleven etter bestemmelsene i læreplanen skal ha egen vurdering i norsk sidemål skriftlig, fører dere sidemål med fagkode og navn og fører «Fritatt» i rubrikken for standpunktkarakter. I rubrikken år fører dere året faget naturlig skulle vært avsluttet. I tillegg fører dere FAM02 «Fritatt fra vurd. med kar.».

Rektor kan etter søknad innvilge fritak fra vurdering med karakter i faget kroppsøving når den tilrettelagte opplæringen eleven får ikke kan vurderes med karakter. Det gis fritak fra vurdering med karakter i hele faget. Det er ikke lenger slik at fritaket bare gjelder den praktiske delen av faget. Dere fører FAM02 «Fritatt fra vurd. med kar.». I rubrikken for standpunktkarakterer fører dere «Fritatt». Elever som er fritatt fra vurdering med karakter i kroppsøving skal likevel delta i opplæringen.

Forskrift til opplæringsloven §§ 3-19, 3-20 og 3-44.

Eksempel: Elev som er fritatt fra vurdering med karakter (gjelder også voksne deltakere i videregående opplæring særskilt organisert for dem, jf. punkt 7.5)

Bilde av vitnemål der eleven er fritatt for vurdering med karakter

 

7.4 Fritak for privatister og voksne

Fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål:

Voksne deltakere som følger videregående opplæring særskilt organisert for dem kan få fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål på samme måten som elever. Dere fører på samme måte som i pkt. 7.3. For privatiser som blir fritatt fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål, fører dere «Fritatt» i rubrikken for eksamenskarakter og FAM02 «Fritatt fra vurd. med kar.». I rubrikken år fører dere samme år som de andre norskkodene. Dere skal føre stiplet linje i rubrikken for eksamensform.

Fritak fra fellesfagene:

Privatister og voksne som følger videregående opplæring særskilt organisert for dem, er fritatt fra kravet om fellesfag for å få vitnemål som gir yrkeskompetanse. Betingelsen er blant annet at de har minst fem års allsidig yrkespraksis, ev. inkludert opplæring i faget. De yrkesfaglige utdanningsprogrammene det her dreier seg om, er de som fører til yrkeskompetanse i et skoleløp, uten opplæring i bedrift (eksempel helsesekretær, tannhelsesekretær). Når dere kan gi slikt fritak, fører dere for privatister «Fritatt» i rubrikken for eksamenskarakter og FAM43 «Fritatt fra fag». For voksne fører dere «Fritatt» i rubrikken for standpunktkarakter og FAM43 «Fritatt for fag». Dere skal ikke fylle ut eksamensform (stiplet linje).

Kroppsøvingsfaget

Voksne som får opplæring etter opplæringsloven kapittel 4A skal ikke ha kroppsøving. Det betyr at kroppsøvingsfaget ikke skal stå på vitnemålet. På vitnemål for voksne fører dere VMM36 «Opplæring etter opplæringsloven § 4A-3».

Privatister skal opp til en lokalt gitt muntlig-praktisk eksamen i kroppsøving.

Eksempel på fritak for voksne deltakere i sidemål se eksempel punkt 7.4

Eksempel: Privatist som er fritatt fra vurdering i norsk sidemål:

 

Vitnemål privatist som er fritatt fra vurdering i norsk sidemål

Opplæringsloven kapittel 4A og forskrift til opplæringsloven §§ 1–13, 3-19 og 4-13.

 

7.5 Dispensasjon fra kravet om vurdering med karakter i fremmedspråk

Kunnskapsdepartementet har i instruks av 28.05.2020 bestemt at det for en avgrenset tidsperiode skal åpnes for at det kan gis dispensasjon på nærmere bestemte vilkår fra kravet om vurdering med karakter i fremmedspråk som fellesfag i videregående opplæring. Dispensasjonen gjelder ikke engelsk.

Det skal etter søknad gis dispensasjon fra vurdering med karakter slik at vitnemål kan skrives ut selv om eleven ikke har sluttvurdering i faget fremmedspråk som fellesfag (nivå I, nivå II eller nivå I+II). Fritaket gjelder både halvårsvurdering med karakter og standpunktvurdering, og eleven skal ikke være med i eksamenstrekket for fremmedspråk. På vitnemålet skal dere føre FAM02 «Fritatt for vurdering med karakter». I rubrikken for standpunktkarakterer fører dere «Fritatt». Elever som er fritatt fra vurdering med karakter i fremmedspråk skal likevel delta i opplæringen. Dersom eksamen i faget er gjennomført før dispensasjonen innvilges skal eksamen annulleres, og statsforvalteren skal innvilge dispensasjon fra kravet om antall eksamener. Dersom eleven som får fritak for vurdering med karakter i fremmedspråk allerede har fått eksamenskarakter eller standpunktkarakter, skal skoleeier stryke standpunktkarakter eller eksamenskarakter i faget.

Instruks av 28.05.2020, jf. forskrift til opplæringsloven §§ 23-1 og 3-39 og forskrift til privatskoleloven §§ 3-45 og 3-39.

7.6 Godkjenning av tidligere bestått opplæring i Norge eller i utlandet

Enkeltfag

Elever i videregående opplæring som tidligere har bestått et fag som er det samme faget, eller som er likeverdig med eller mer omfattende enn et fag etter læreplanverket, kan få godkjent det. Det gjelder enten faget er bestått i Norge eller i utlandet.

Særlig for godkjenning av (enkelt) fag tidligere bestått i Kunnskapsløftet

Dersom eleven allerede har bestått et fag (fått standpunktkarakter) etter Læreplanverket for Kunnskapsløftet, skal dere godkjenne dette. Dersom en elev har fått opplæring i et fag, men ikke har bestått faget (halvårsvurdering) etter Læreplanverket for Kunnskapsløftet, må fylkeskommunen vurdere om det må anses som likeverdig eller mer omfattende. Elever som søker godkjenning av fag bestått i Kunnskapsløftet, beholder oppnådd standpunktkarakter og ev. eksamenskarakter på sluttdokumentasjonen.

Hele opplæringsår

Elever som har gjennomført og bestått et opplæringsår i utlandet på nivå med norsk vg1 og/eller vg2, kan søke fylkeskommunen om å få denne opplæringen godkjent som en del av norsk videregående opplæring.

Vg3

Ordningen gjelder som hovedregel ikke for vg3. Dette innebærer at vg3 alltid må gjennomføres i Norge dersom det skal utstedes norsk vitnemål eller fag-/ svennebrev. Dette har sammenheng med at for å få norsk vitnemål eller fag-/svennebrev så må opplæringen på vg3 gjennomføres og avsluttes i Norge.

Dersom vg3 gjennomføres i utlandet, vil det være skolen i det landet hvor opplæringen gjennomføres, som har ansvaret for å skrive ut dokumentasjon. Dette følger av forskrift til opplæringsloven § 3-42.

Godkjenningsordningen gjelder for alle utdanningsprogrammene (studieforberedende og yrkesfaglige). Fylkeskommunen eller rektor ved skolen skal vurdere søknaden og gi godkjenning når innholdet i enkeltfag/opplæringsåret i utlandet er likeverdig med eller mer omfattende enn opplæringen i læreplanverket. For alle fag må eleven dokumentere bestått likeverdig eller mer omfattende opplæring i fagene. Dersom dette ikke er oppfylt, må disse fagene tas som elev/lærling eller privatist i Norge før dere kan skrive ut vitnemål/fag- og svennebrev. Ved godkjenning av et helt opplæringsår i utlandet, skal de resterende fagene fra utlandet føres samlet på vg1 og/eller vg2 som uspesifiserte programfag, kode UPF9xxx. Omfanget setter dere lokalt ut fra differansen mellom totalt årstimetall på vg1 og/eller vg2 og fagene det er ført separat godkjent for.

Det samme gjelder når et (enkelt) fag er tatt i Norge og rektor etter søknad har godkjent faget som det samme faget, likeverdig med eller mer omfattende enn et fag etter læreplanverket (uavhengig av tid og sted). 

For både enkeltfag og hele skoleår fører dere FAM52 «Godkjent etter søknad» og «Godkjent» i rubrikken for standpunktkarakter. I rubrikken år fører dere i alle disse tilfellene det året opplæringen ble fullført i utlandet. Vi viser til omtalen av overgangsordninger i pkt. 13 der det framgår i hvilke tilfeller dere skal føre faget med karakter istedenfor «Godkjent». Vi viser også til omtale av kryssløp og omvalg i punkt 9.3.

Privatister og voksne

Godkjenningsordningen gjelder tilsvarende for privatister i videregående opplæring og voksne i videregående opplæring etter opplæringsloven kapittel 4A. For elever ved privatskoler er daglig leder rett mottaker av søknaden.

Forskrift til opplæringsloven §§ 1-16 jf. 1-13. Rundskriv Udir-6-2012 om godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet. Rundskriv Udir-1-2022.

7.7 Fag tatt fra videregående opplæring på ungdomstrinnet

Elever som har tatt fag fra videregående opplæring mens de var elever på ungdomstrinnet, vil dersom faget er bestått, få godkjent faget når de er tatt inn i videregående opplæring. Faget føres da med karakter på vitnemålet/kompetansebeviset FAM34 «Fag tatt u.tr. § 1-15». I rubrikken år fører dere det året faget ble tatt. På kompetansebeviset må det også føres programområdekode GSGSK0VG--. Elevene beholder retten til førstegangsvitnemål, dersom vilkårene for øvrig er oppfylt, jf. pkt. 1.2

På kompetansebeviset, som den videregående skolen utsteder, skal det føres fravær på vanlig måte, jf. pkt. 8.1. Karakterer i orden og adferd skal føres på vitnemålet fra grunnskolen.

Kunnskapsdepartementet har bestemt at elever som følger og fullfører et forsert løp selv velger om de ønsker at faget de har fulgt skal godkjennes i tråd med forskrift til opplæringsloven § 1-16 første ledd.

I fag der det i læreplanverket er fastsatt at privatister kan ta eksamen på høyeste nivå og få godskrevet faget på lavere nivå, skal eksamenskarakteren på høyeste nivå føres. I slike tilfeller skal dere føre FAM34 «Fag tatt u.tr. § 1-15» på høyeste nivå, og FAM17 «Bestått fag høyere nivå» på de underliggende nivåene.

Det er ikke valgfritt for privatister å la karakterene på lavere nivåer bli stående på vitnemålet (enten det er programfag eller fellesfag), hvis de avlegger eksamen på høyere nivå, og de vil ha den nye eksamenskarakteren på vitnemålet (se punkt 5.8).

Forskrift til opplæringsloven §§ 1-15 og 1-16. Rundskriv Udir-4-2013 om elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet. Det er også mulig å ta et fag fra videregående opplæring som privatist. 

7.8 Opplæring i fremmedspråk på ungdomstrinnet og krav til fremmedspråk i studieforberedende utdanningsprogram

Elever som har fullført opplæring i et fremmedspråk i grunnskolen og som begynner med et nytt fremmedspråk i videregående opplæring, skal følge læreplanen for fremmedspråk fellesfag, nivå I. Elever som har fått IV i et fremmedspråk fra grunnskolen, regnes også som at de har fullført opplæringen i fremmedspråk. I tillegg til karakter i fremmedspråk fellesfag, nivå I fører dere FAM46 «Fullført <fagkode> u.tr.». Privatister i fremmedspråk må ta nivå II med 225 timer. Det er ingen ordinær privatistordning i fremmedspråk I+II. Ordningen er kun for elever som har en standpunktkarakter i I+II og som ønsker å forbedre karakterene. Dette vil ikke gjelde elever som har fått IV. De får kun et omfang på 225 timer på vitnemålet/kompetansebeviset. De må ta nivå II i fellesfaget fremmedspråk + et ekstra programfag for å oppfylle kravet til timer.

Krav til fremmedspråk i studieforberedende utdanningsprogram
 Fremmedspråk fra ungdomsskolen, fortsetter med samme språkFremmedspråk fra ungdomsskolen, starter med nytt språkUten fremmedspråk fra ungdomsskolen
vg1Fremmedspråk, nivå IIFremmedspråk, nivå IFremmedspråk, nivå I+II
vg2Fremmedspråk, nivå IIFremmedspråk, nivå IFremmedspråk, nivå I+II
vg3  Fremmedspråk, nivå I+II

Forskrift til opplæringsloven § 1-10.

Uttelling av timer for privatister

En elev som har en standpunktkarakter i fellesfaget fremmedspråk eller en elev som ikke har benyttet seg av muligheten til å gå opp til særskilt eksamen eller ny eksamen (karakteren 1 på ordinær eksamen), og som går opp til privatisteksamen i det samme fremmedspråket, vil få det timetallet i fellesfaget fremmedspråk som hun eller han hadde som elev. Hvis vedkommende hadde fellesfaget fremmedspråk i tre år (I +II), er omfanget 365 timer. Dette skal påføres vitnemålet/kompetansebeviset sammen med karakteren for privatisteksamen. Dette vil ikke gjelde rene privatister og elever som har fått IV. De får kun et omfang på 225 timer på vitnemålet/kompetansebeviset. De må ta nivå II i fellesfaget fremmedspråk + et ekstra programfag for å oppfylle kravet til timer.

7.9 Ikke fagkoder fra steinerskolene på et vitnemål i Kunnskapsløftet

Det kan ikke stå fagkoder fra steinerskolene på et ordinært vitnemål i Kunnskapsløftet. Når et fag tatt ved en steinerskole er godkjent, skal dere føre faget med ordinær fagkode i Kunnskapsløftet og med fagmerknad FAM48: "Fag RS <fagkode>". Som fagkode i merknaden oppgir dere da den ordinære RS-fagkoden fra steinerskolene. Når et fag tatt ved en steinerskole vurderes som likeverdig med flere fag i LK06 føres fagene med ordinære fagkoder i Kunnskapsløftet. På ett av fagene i Kunnskapsløftet (faget på høyeste nivå) fører dere karakteren for faget i steinerskolen og FAM48: "Fag RS <fagkode>". For de øvrige fagene i Kunnskapsløftet fører dere "Fritatt" i rubrikken for standpunktkarakter og FAM48: "Fag RS <fagkode>".

Enkelte fag skal føres som uspesifiserte programfag. Dette gjelder fag som ikke kan vurderes som likeverdige med fag i LK20. Dere fører da faget som et uspesifisert programfag med godkjente koder i Kunnskapsløftet fastsatt av Utdanningsdirektoratet (UPF9xxx). Dere fører karakter fra steinerskolene og FAM48 "Fag RS <fagkode>".

Vi viser til Føring av vitnemål for videregående opplæring – steinerskolene i Norge.

Forskrift til opplæringsloven § 1-16.

7.10 Elever som gjør omvalg

 Elever som gjør omvalg etter opplæringsloven § 3-1 fjerde ledd, skal som hovedregel tas inn som fulltidselev til videregående opplæring. Dette gir en anvisning på prioritet ved inntaket. Det er åpnet for at elever som er tatt inn som fulltidselever, etter inntaket kan omgjøres til deltidselever. Dette vil være aktuelt for omvalgselever som har fått godkjent ett eller flere fag i tråd med forskriften § 1-16. Når en elev har fullført og bestått opplæringen i et fag, skal sluttvurderingen følge eleven helt frem til vitnemål, med mindre eleven tar faget på nytt som privatist, har fått karakteren 1 eller IV eller har tatt faget fra videregående mens han eller hun var elev på ungdomstrinnet. Dere skal føre faget med FAM57 «Beholdt etter omvalg».

Det er publisert en egen artikkel om omvalg

Opplæringsloven § 3-1 fjerde ledd. Forskrift til opplæringsloven §§ 3-14 siste ledd og § 6-5 siste ledd.