Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet – 2023

8 Fravær

8.1 Føring av fravær

I videregående opplæring skal dere føre alt fravær for elever på vitnemålet/ kompetansebeviset. Fraværet skal føres i dager og timer. Enkelttimene regnes ev. om til 60 minutters enheter. Enkelttimer skal ikke konverteres til dager. Når en elev ikke har fravær, skal det stå 0 (fravær skal føres med tall), ikke stiplet linje.

Dere fører fravær dersom minst ett av fagene er tatt som elev. Det gjelder også lærlinger, elever som ikke får læreplass (alternativt vg3 i skole istedenfor i bedrift), praksisbrevkandidater og lærekandidater som tar enkeltfag i skole. Rektor avgjør om fravær for deltidselever, skal føres i dager og timer eller bare i timer.

Eleven kan kreve at dere fører årsaken til fraværet på et vedlegg til vitnemålet/kompetansebeviset. Det vil da være eleven som har ansvaret for å dokumentere årsaken til fraværet og kreve at dere fører dette som vedlegg. Dere må da føre VMM16 «Årsak til fravær dokumentert i vedlegg».

For elever i grunnskolen, som tar fag fra videregående opplæring, skal den videregående skolen føre fravær på kompetansebeviset, jf. pkt. 7.6. Fravær føres etter reglene her.

En elev kan slutte i et fag før retten er oppbrukt. Da regnes de ikke som elever, og dere skal ikke føre fravær på vitnemålet/kompetansebeviset. Dersom en elev får IV i faget, har han eller hun brukt opp retten sin/fullført opplæringen (fylkeskommunen kan likevel på frivillig basis ta inn søkere som har fått IV eller karakteren 1 i standpunkt som deltidselever). Dere skal da føre fravær på kompetansebeviset.

Fratrekk av fravær

For inntil sammenlagt 10 dager i et opplæringsår kan en elev kreve at fravær ikke blir ført på vitnemålet eller kompetansebeviset dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes helse- og velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte eller representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Fravær av helsemessige grunner

For at fravær som skyldes helsegrunner ikke skal føres på vitnemålet eller kompetansebeviset må eleven legge fram en legeerklæring. Når det gjelder fravær som skyldes helsemessige grunner, vil det kun være fravær med varighet utover tre dager som kan unntas fra føring på vitnemålet. Det innebærer at det bare er fravær fra og med den fjerde dagen som kan unntas i disse tilfellene. Elever som har en legeerklæring som viser at de har dokumentert risiko for fravær pga. kronisk sykdom eller funksjonshemning, kan få strøket fravær fra første fraværsdag.

Forskrift til opplæringsloven § 3-45.

8.2 Fraværsgrensen

Fraværsgrensen for å få vurdering er i utgangpunktet på 10 prosent udokumentert fravær i hvert fag.

Ved overtrådt fraværsgrense skal dere føre FAM51 «Overskredet fraværsgrense» og «Ikke vurderingsgrunnlag» (IV) i rubrikken for standpunktkarakter. FAM51 er en fagmerknad som kun skal føres på kompetansebeviset. I alle tilfeller der en elev har gått over fraværsgrensen, skal dere føre FAM51. Det er kun der eleven ikke har gått over fraværsgrensen og læreren ikke har tilstrekkelig grunnlag til å sette karakter, for eksempel på grunn av mye dokumentert fravær, at det skal føres FAM21 «Ikke vurderingsgrunnlag».

Ved skolebytte, skal eleven starte på null hva gjelder fravær i enkeltfag (10 %-regelen), men elevens totalfravær (dager og timer) videreføres og skal føres på vitnemålet eller kompetansebeviset. Tilsvarende vil en elev som bytter fra et fag til et annet underveis i skoleåret, starte på null hva gjelder fravær i det nye faget (10 %-regelen). Beregningsgrunnlaget skal være ut ifra timetallet i faget for hele skoleåret, og ikke fra det tidspunktet eleven bytter fag. Fraværet fra det første faget videreføres, og blir en del av elevens totalfravær som skal føres på vitnemålet eller kompetansebeviset.

Merk at matematikk 1T og 1P defineres som det «samme faget», se punkt 4.2. Dersom en elev bytter fra 1T til 1P, skal fraværet eleven har hatt i 1T fremkomme på totalfraværet. I faget 1P starter eleven «på nytt» når det gjelder beregning av fravær opp mot 10 %-regelen.

For elever som ikke får læreplass og som tar alternativt vg3 i skole istedenfor i bedrift, gjelder ikke 10 %-regelen om fravær.

Rundskriv Udir-3-2016 om reglene for fravær i videregående opplæring.

Forskrift til opplæringsloven §§ 3-3 siste ledd og 3-9.

Overgangsordninger

For fravær før 01.08.2009 er det forskriften som gjaldt da som angir godkjente fraværsgrunner og vilkår.

Antall dager som ikke kan føres på vitnemålet/kompetansebeviset:

  • inntil 14 skoledager per opplæringsår for fravær før 31.07.2010
  • inntil 10 skoledager per opplæringsår for fravær fra og med 01.08.2010

I Utdanningsdirektoratets brev av 10.11.2009 er det gjort noen presiseringer om hvordan dere skal føre fravær på vitnemål og kompetansebevis ved sykdom. Disse presiseringene gjelder bare for fravær fra 01.08.2009 til 31.07.2010.