Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet – 2023

6 Eksamen

6.1 Eksamensform

Dere fører eksamensformen på vitnemålet/kompetansebeviset i fag eleven/privatisten har avlagt eksamen. Dersom det ikke er ført eksamenskarakter fordi eksamen ble avlyst, annullert, eleven møtte ikke, ble tatt for fusk eller ble bortvist, skal dere likevel føre eksamensform. Se unntak fra dette som gjelder generell dispensasjon på grunn av koronavirus-epidemien i punkt 6.8–6.10. I rubrikken år fører dere i alle disse tilfellene det året eksamenen skulle vært avlagt.

 Dere kan føre følgende eksamensformer
EksamensformFøres på
dokumentasjon som:
Skriftlig eksamenS
Muntlig eksamenM
Muntlig-praktisk eksamenMP
Praktisk eksamenP

Kodeverket for Læreplanverket for Kunnskapsløftet viser hvilken eksamensform som kan føres for de ulike fagkodene. Dere skal ikke føre andre former enn dette. Dersom en elev har særskilt tilrettelagt eksamen med en annen eksamensform, så skal dere på dokumentasjonen føre den eksamensformen som følger av læreplanen for faget. Dere skal heller ikke føre noen merknad på dokumentasjonen om at eksamensformen var en annen.

Dere skal føre stiplet linje i rubrikken for eksamensform når dere fører vurderingen av fag-/svenneprøve. Dere skal i stedet for eksamensform føre FAM27 «Fagprøve», FAM28 «Svenneprøve», FAM53 «Praksisbrevprøve» eller FAM31 «Kompetanseprøve» (FAM53 og FAM31 bare på kompetansebevis).

Forskrift til opplæringsloven § 3-25. Fag- og læreplaner på udir.no.

6.2 Annullering av eksamen eller karakter til eksamen

Annullering av eksamen av Utdanningsdirektoratet

Når eksamen i et fag er annullert av Utdanningsdirektoratet på grunn av formelle feil, eller av en annen årsak ikke er avviklet i samsvar med reglene (for eksempel streik, sykdom hos sensor), skal dere føre «Fritatt» i rubrikken for eksamenskarakter, aktuell eksamensform og FAM04 «Eksamen annullert». Dette gjelder bare dersom Utdanningsdirektoratet har gitt dispensasjonsvedtak fra kravene til vitnemål og dispensasjonen er nødvendig for at eleven skal få vitnemål. Dere skal i slike tilfeller føre vitnemålsmerknad om dispensasjonsvedtaket (VMM 17-19) og vedtaket skal legges ved vitnemålet.

Dersom eksamen er annullert av Utdanningsdirektoratet og vi ikke har gitt dispensasjon, skal dere føre stiplet linje i rubrikken for eksamenskarakter og FAM04 «Eksamen annullert». Dere skal føre eksamensform. Eleven/privatisten vil i slike tilfeller ha rett til ny eksamen. Eleven har ikke en plikt til å gå opp til ny eksamen.

Eksempel – (Utdanningsdirektoratet har gitt dispensasjon):

Vitnemål Utdanningsdirektoratet har gitt dispensasjon

 Forskrift til opplæringsloven § 3-34 første ledd og tredje ledd.

Annullering av karakter til eksamen etter klage

Når fylkestinget eller den de gir myndighet har annullert karakter til muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen etter klage, skal dere føre «Fritatt» i rubrikken for eksamenskarakter, aktuell eksamensform og FAM04 «Eksamen annullert».

I slike tilfeller er det ikke nødvendig å søke Utdanningsdirektoratet om dispensasjon for kravene til vitnemål. «Fritatt» i dette tilfelle indikerer at eksamen i faget skal regnes som avholdt. Dette gjelder både for obligatoriske eksamener slik det står i læreplanen eller krav for å oppfylle antall eksamener etter gjeldende retningslinjer fra Utdanningsdirektoratet. VMM17-19 er ikke aktuell i slike tilfeller.

Dersom karakteren til muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen blir annullert etter klage har eleven og privatisten rett til ny eksamen uten kostnad. Eleven og forbedringsprivatisten kan velge å gå opp til eksamen der han eller hun har standpunktkarakter 2 eller bedre. For (rene) privatister som ikke har en standpunktkarakter i faget fra før, må privatisten gå opp til nye eksamen for å få faget bestått. Dersom eleven eller forbedringsprivatisten velger å gå opp til ny eksamen, som eleven og forbedringsprivatisten har rett til etter forskriften §§ 5-10 og 5-11, fører dere eksamenskarakteren istedenfor «Fritatt» og dere fjerner fagmerknaden når dere skriver ut ny dokumentasjon. 

I rubrikker for fagkoder uten omfang, fører dere stiplet linje.

Eksempel: (Fylkestinget eller den de gir myndighet) har annullert karakter til muntlig eksamen

Vitnemål annulert karakter

Forskrift til opplæringsloven §§ 5-10 og 5-11.

6.3 Elever som ikke møter til eksamen

For elever som ikke møter til eksamen, samme hva grunnen er, skal dere føre «Ikke møtt» (IM) i rubrikken for eksamenskarakter og aktuell eksamensform. Dere fører FAM29 «Eksamen ikke avlagt» for elever som ikke har dokumentert fravær. For elever som har dokumentert fravær, fører dere FAM39 «Dokumentert fravær». Dere fører på samme måte for elever som blir syke under eksamen og avbryter.

Eksempel: Elever som ikke har dokumentert fravær:

Vitnemål Elever som ikke har dokumentert fravær

Elever som har dokumentert fravær

Vitnemål Elever som har dokumentert fravær

Forskrift til opplæringsloven § 3-32.

6.4 Lærlinger som ikke møter til fag- og svenneprøven, praksisbrevkandidater som ikke møter til praksisbrevprøven og lærekandidater som ikke møter til kompetanseprøven

For lærlinger/praksisbrevkandidater/lærekandidater som ikke møter til fag- og svenneprøven/praksisbrevprøven/kompetanseprøven, samme hva grunnen er, skal dere føre «Ikke møtt» (IM) i rubrikken for eksamenskarakter og stiplet linje i rubrikken foreksamensform. Dere fører FAM49 «Fag-/ svenneprøven ikke avlagt» for lærlinger som ikke har dokumentert fravær. Dere fører FAM54 «Praksisbrevprøven ikke avlagt» for praksisbrevkandidater som ikke har dokumentert fravær. Dere fører FAM50 «Kompetanseprøven ikke avlagt» for lærekandidater som ikke har dokumentert fravær. For lærlinger/praksisbrevkandidater/ lærekandidater som har dokumentert fravær, fører dere FAM39 «Dokumentert fravær». Dere fører på samme måte for lærlinger/praksisbrevkandidater/lærekandidater som blir syke under fag- og svenneprøven/praksisbrevprøven/kompetanseprøven og avbryter.

6.5 Bortvisning fra eksamen

Dersom en elev/privatist blir bortvist fra eksamen på grunn av at eleven/privatisten forstyrrer eller hindrer gjennomføringen av eksamen, blir eksamen regnet som ikke gjennomført. Dere fører «Ikke vurderingsgrunnlag» (IV) i rubrikken for eksamenskarakter og aktuell eksamensform. I tillegg fører dere FAM29 «Eksamen ikke avlagt».

Eksempel

Vitnemål eksamen ikke avlagt

Forskrift til opplæringsloven § 3-33.

Bortvisning fra fag- og svenneprøven, praksisbrevprøven og kompetanseprøven

Dersom en lærling/praksisbrevkandidat/lærekandidat blir bortvist fra fag- og svenneprøven, praksisbrevprøven eller kompetanseprøven på grunn av at lærlingen/praksisbrevkandidaten/lærekandidaten forstyrrer eller hindrer gjennomføringen av fag- og svenneprøven, praksisbrevprøven eller kompetanseprøven, blir prøven regnet som ikke gjennomført. Dere fører FAM49 «Fag-/ svenneprøven ikke avlagt» for lærlinger, FAM54 «Praksisbrevprøven ikke avlagt» for praksisbrevkandidater og FAM50 «Kompetanseprøven ikke avlagt» for lærekandidater.

Forskrift til opplæringsloven § 3-60.

6.6 Annullering som følge av fusk

Dersom en elev/privatist blir tatt i fusk eller forsøk på fusk, skal eksamen annulleres. Dere fører «Ikke vurderingsgrunnlag» (IV) i rubrikken for eksamenskarakter og aktuell eksamensform. For elever skal dere slette standpunktkarakteren i faget og dere fører stiplet linje i rubrikken for standpunktkarakter. I tillegg fører dere FAM04 «Eksamen annullert». Selv om fagkode for eksamen og standpunkt er forskjellig, fører dere FAM04 «Eksamen annullert» for begge fagkodene. Privatister vil få annullert eksamen i begge fagkoder dersom det er et fag med to eksamener for privatister, men med bare en standpunktkarakter for elever (jf. punkt 6.8). Dere skal føre eksamensform for faget på vanlig måte. I rubrikken år fører dere halvåret eksamenen ble annullert.

I rubrikken for fagkoder uten omfang, fører dere stiplet linje.

Eksempel: Elev som er trukket ut til og har fusket ved muntlig eksamen i engelsk vg1 studiespesialisering:

Vitnemål annullering på grunn av fusk

Forskrift til opplæringsloven § 3-34 fjerde ledd.

Dersom en lærling/praksisbrevkandidat/lærekandidat blir tatt i fusk eller forsøk på fusk, skal prøven annulleres.  For lærling/praksisbrevkandidat/lærekandidat skal dere slette karakteren på prøven. I tillegg fører dere FAM56 «Fag-/svenneprøve annullert».

Forskrift til opplæringsloven § 3-59.

6.7 Avlyst eksamen

Eksamen kan bare avlyses som følge av force majeure. Force majeure er en hendelse utenfor skolens, skoleeierens og elevens kontroll som ikke kan forutses, og som det ikke kan forventes at skolen, skoleeier eller eleven overvinner eller avverger virkningene av. Eksempler på force majeure er streik, naturkatastrofer eller sykdom hos sensor kort tid før eksamen.

Dersom en elev får avlyst eksamen, fører dere en stiplet linje i rubrikken for eksamenskarakter. Dere fører fastsatt eksamensform i rubrikken for eksamensform og FAM36 «Eksamen avlyst, jf. vedlegg». Årsaken til at eksamen ikke er avholdt, legger dere med i et vedlegg til vitnemålet/ kompetansebeviset. I enkelte tilfeller er det nødvendig med et dispensasjonsvedtak fra Utdanningsdirektoratet. Det vil være aktuelt når dette er en obligatorisk eksamen eller nødvendig for å oppfylle krav til antall eksamener. Dispensasjonsvedtaket fører dere med VMM17-19. (Dersom årsaken til avlysningen går tydelig fram av dispensasjonsvedtaket, trenger dere ikke legge ved et eget vedlegg som forklarer årsaken.)

I de tilfeller der en eksamen ikke er nødvendig for at eleven får vitnemål, skal dere ikke synliggjøre på vitnemålet/kompetansebeviset at eksamenen ble avlyst. Privatister vil ved en avlyst eksamen, ha rett til ny eksamen.

Eksempel: Elev som har fått avlyst skriftlig eksamen i engelsk og som har fått dispensasjon fra Utdanningsdirektoratet:

Vitnemål avlyst eksamen

6.8 Annullering av eksamen 22. mai 2023

Utdanningsdirektoratet har bestemt at alle elever i videregående skole som ble berørt av innloggingsproblemene på eksamen 22. mai 2023, får mulighet til å annullere eksamen og få dispensasjon fra kravet til antall eksamener på vitnemålet.

I de fagene der eksamen har blitt annullert som følge av innloggingsproblemene, skal dere ikke føre karakter, men «Fritatt» i rubrikken for eksamenskarakter, aktuell eksamensform og FAM04 «Eksamen annullert». I slike tilfeller skal dere ikke føre dispensasjonsvedtak med VMM17-19. Dere skal i stedet føre VMM42 «Dispensasjonsvedtak fra Utdanningsdirektoratet – eksamen 22.05.2023». Dere skal ikke legge ved vedlegg.

6.9 Generell dispensasjon på grunn av koronavirus-epidemien våren 2020

Kunnskapsdepartementet har bestemt at alle eksamener for elever i videregående skole er avlyst våren 2020. I slike tilfeller skal dere ikke føre dispensasjonsvedtak med VMM17-19. I de fagene der eksamen ble berørt av koronavirus-epidemien, fører dere stiplet linje i rubrikken for eksamenskarakter og aktuell eksamensform. Dere skal ikke føre FAM36. Dette gjelder også når det er en obligatorisk eksamen. Dere skal føre VMM39 «Eksamen avlyst for elever våren 2020 på grunn av koronavirus». Dere skal ikke legge med vedlegg.

6.10 Generell dispensasjon på grunn av koronavirus-epidemien våren 2021

Kunnskapsdepartementet har bestemt at alle skriftlige eksamener for elever i videregående skole er avlyst våren 2021. Muntlig-praktisk og praktisk eksamen for elever er også avlyst. Det gjelder også muntlig eksamen for elever på vg1, vg2 og vg3.

I slike tilfeller skal dere ikke føre dispensasjonsvedtak med VMM17-19. I de fagene der eksamen blir berørt av koronavirus-epidemien, fører dere stiplet linje i rubrikken for eksamenskarakter og aktuell eksamensform. Dere skal ikke føre FAM36. Dette gjelder også når det er en obligatorisk eksamen. Dere skal føre VMM40 «Eksamen avlyst for elever våren 2021 på grunn av koronavirus». Dere skal ikke legge med vedlegg.

Den valgte føringen betyr at det vil komme frem på vitnemålet hvilke eksamener eleven ville ha kommet opp i dersom alt hadde vært som normalt. Det betyr at alle skoler måtte melde på elever til skriftlig eksamen innen 1. mars, selv om eksamen var avlyst.

Eksempel: Elev som ikke har hatt obligatorisk eksamen i norsk skriftlig på grunn av koronavirus-epidemien.

6.11 Generell dispensasjon på grunn av koronapandemien våren 2022

Kunnskapsdepartementet har bestemt at alle eksamener for elever og voksne deltakere i videregående skole er avlyst våren 2022.

I slike tilfeller skal dere ikke føre dispensasjonsvedtak med VMM17-19. I de fagene der eksamen blir berørt av koronapandemien, fører dere stiplet linje i rubrikken for eksamenskarakter og aktuell eksamensform. Dere skal ikke føre FAM36. Dette gjelder også når det er en obligatorisk eksamen. Dere skal føre VMM41 «Eksamen avlyst for elever våren 2022 på grunn av koronavirus». Dere skal ikke legge med vedlegg.

Den valgte føringen betyr at det vil fremgå av vitnemålet hvilke eksamener eleven eller deltakeren ville ha kommet opp i dersom eksamen hadde blitt gjennomført. Det betyr at alle skoler måtte melde på elever og deltakere til skriftlig eksamen innen 1. mars, selv om eksamen er avlyst. Det vil fremgå av vitnemålet hvilke eksamener han eller hun ville ha kommet opp i når de mottar vitnemålet sitt før sommerferien.

Eksempel: Elev som ikke har hatt obligatorisk eksamen i norsk skriftlig på grunn av koronapandemien.

6.12 Fag med flere eksamensformer

I læreplanverket for Kunnskapsløftet er det for enkelte fag fastsatt at elever skal ha én standpunktkarakter mens faget for privatister har to eksamensformer (skriftlig og muntlig). Elever som ønsker å forbedre slike fag, må gå opp til begge eksamenene som privatist. Det er ikke et krav om at de må gå opp til begge eksamenene samtidig. Når eksamenene er avlagt (skriftlig og muntlig/muntlig-praktisk) som privatist, kan privatisten velge å forbedre den ene eksamenen uavhengig av den andre.

Når det står i læreplanverket at elever skal ha to standpunktkarakterer i et fag (f.eks. fransk muntlig og skriftlig) - kan privatister forbedre karakteren i hver del uavhengig av hverandre. Privatist som bare tar én eksamen (f.eks. skriftlig), beholder standpunktkarakteren og eksamenskarakteren i den andre delen (f.eks. muntlig). Merk at for fremmedspråk regnes eleven som privatist i hele faget selv om bare en del av faget (skriftlig eller muntlig) er tatt som privatist. Dette innebærer at alle de underliggende karakterene (både muntlig og skriftlig) faller bort, jf. pkt. 5.8.