Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet – 2023

5 Karakterer og andre vurderingsuttrykk

5.1 Karakterer i fag

Læreplanene for fag angir på hvilket trinn dere skal føre standpunktkarakterer i et fag, og når dere ut fra eksamensordningen kan føre eksamenskarakter i faget. Når et fag etter endt årstrinn ikke har standpunktkarakter, skal dere sette halvårsvurdering med karakter i faget (gjelder bare på kompetansebevis). Halvårsvurdering har samme karaktergrader som standpunktvurdering.

De seks karaktergradene fører dere med tall og bokstaver på dokumentasjonen
Tall bokstaver
6seks
5fem
fire
3tre
to
1  en

Karakterene 2 til 6 betyr at faget er bestått. Fag med karakteren 1 i standpunkt er bestått når eksamenskarakteren er 2 eller bedre. Det gjelder ikke dersom eksamenskarakteren er for en tverrfaglig eksamen.

Vær også oppmerksom på at: Når et fag uttrykkes med én standpunktkarakter, men eleven kan trekkes ut i to eksamensformer, er hele faget bestått når eksamenene er bestått, uavhengig av hvilken eksamensform eleven ble trukket ut i (skriftlig eller muntlig). Når et fag uttrykkes med to (eller tre) standpunktkarakterer, gjelder eksamenen bare for den aktuelle standpunktkarakteren, ikke for begge. Det betyr at f.eks. eksamen i norsk skriftlig hovedmål bare har betydning for om norsk hovedmål er bestått, men den har ikke betydning for om norsk muntlig eller norsk sidemål er bestått.

Forskrift til opplæringsloven § 3-5.

5.2 Andre vurderingsformer/-uttrykk

Enkelte fag har andre uttrykk enn tallkarakterer. Dette vil gå frem av læreplanen for faget.
I noen tilfeller er andre uttrykk også direkte hjemlet i forskrift til opplæringsloven.

Andre vurderingsformer/-uttrykk
VurderingsuttrykkUt på dokumentasjonFøring i datasystem
Bestått meget godtBestått meget godt (fag- og svennebrev)

BM (vitnemål med yrkeskompetanse)

BM
BeståttBeståttB
Ikke beståttIkke beståttIB
DeltattDeltattD
FritattFritattF
GodkjentGodkjentGK
Ikke vurderingsgrunnlagIVIV
Ikke møttIMIM

Karakteren for fag- og svenneprøven fører dere i rubrikken for eksamenskarakter. Bestått meget godt eller bestått betyr at prøven er bestått.

I rubrikken for eksamens- og standpunktkarakter, kan dere i noen tilfeller føre vurderingen «Fritatt» eller «Godkjent» – disse tilfellene har vi beskrevet i dette brevet. Føring av «Fritatt» eller «Godkjent» i videregående opplæring betyr at faget anses som bestått.

Forskrift til opplæringsloven § 3-5.

5.3 Godkjent realkompetanse

 Voksne som er realkompetansevurdert, kan få vurdering «Godkjent». Godkjent betyr at faget er bestått. Godkjent realkompetanse i hele fag fører dere på vitnemål eller kompetansebevis med omfang, fagkode og fagnavn på vanlig måte. Dere fører «Godkjent» i rubrikken for eksamenskarakter og FAM18 «Realkompetansevurdert». Dere fyller rubrikken for standpunktkarakter og eksamensform med en stiplet linje.

Godkjent realkompetanse i deler av fag fører dere på kompetansebevis med omfang, fagkode og fagnavn på vanlig måte. Dere fører en stiplet linje i rubrikkene for standpunkt- og eksamenskarakter med FAM03 «Jf. vedlegg». I vedlegget fører dere følgende:

«Følgende deler av faget <FAGKODE><FAGNAVN> er godkjent etter realkompetansevurdering:». Deretter gjør dere rede for de delene av faget som er vurdert og godkjent.

Når dere fører opplæring som er dokumentert ved realkompetansevurdering, skal dere i rubrikken «år» føre det året vurderingen ble foretatt.

Forskrift til opplæringsloven §§ 4-6, 4-11 og 4-34.

5.4 Ikke grunnlag for vurdering i fag (IV)

Stort fravær eller andre særlige grunner kan føre til at læreren ikke har tilstrekkelig grunnlag for å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. I slike tilfeller fører dere «Ikke vurderingsgrunnlag» (IV) i rubrikken for standpunktkarakter.

FAM21 «Ikke vurderingsgrunnlag» og FAM51 «Overskredet fraværsgrense» er fagmerknader som skal brukes på kompetansebeviset. I rubrikken «år» fører dere det året opplæring i faget skulle vært fullført. Ikke vurderingsgrunnlag (IV) er også omtalt i punkt 11.

Eksamen annulleres automatisk dersom en elev ikke får standpunktkarakter. Det kan både skyldes manglende vurderingsgrunnlag eller overtrådt fraværsgrense. Det samme gjelder for tverrfaglig eksamen. Hvis en elev ikke har vurderingsgrunnlag i noen av programfagene, blir den tverrfaglige eksamenen annullert. Dersom en elev har IV i to av tre programfag, vil en bestått tverrfaglig eksamen fortsatt bli stående. Det samme gjelder hvis en elev har IV i ett av to av programfagene.

Klage på IV (ikke vurderingsgrunnlag) i fag

Utgangspunktet er at eksamenskarakteren faller bort når læreren ikke har tilstrekkelig vurderingsgrunnlag. Elever i videregående opplæring må da ta opp faget som privatist.

Dersom en elev ikke får medhold i klage på vedtak om å ikke fastsette standpunktkarakter fører dere «Ikke vurderingsgrunnlag» (IV). Eksamen blir annullert og en eventuell eksamenskarakter faller bort. Skolen skal sørge for at eksamenskarakteren blir fjernet.

Klage på IV (ikke vurderingsgrunnlag) i programfag – tverrfaglig eksamen

Dersom en elev ikke får medhold i klage på vedtak om å ikke fastsette standpunktkarakter i et programfag som inngår i en tverrfaglig eksamen, må personen følge privatistordningen i faget. En allerede bestått tverrfaglig eksamen vil fortsatt bli stående så lenge eleven har bestått standpunktkarakter i ett av programfagene som inngår i den tverrfaglige eksamenen.

Forskrift til opplæringsloven §§ 3-3, 3-34 tredje ledd og 5-12.

5.5 Når faget ikke er bestått

 Vurderingsuttrykkene som angir at faget ikke er bestått, vil i utgangspunktet ikke bli ført på vitnemålet. Det gjelder når faget inngår i grunnlaget for bestått studie- eller yrkeskompetanse/bestått fagopplæring. Slike vurderingsuttrykk vil ordinært bare framkomme på et kompetansebevis. Vi viser for øvrig til unntak for elever og lærlinger fra kravet til bestått for å få vitnemål innen yrkesfag, og for praksisbrevkandidater fra kravet til bestått for å få praksisbrev (punkt 1.4, 1.5 og 9.2).

Karakteren 1 i standpunktkarakter betyr vanligvis at et fag ikke er bestått, men dersom eleven består eksamen er faget bestått. Her overstyrer eksamenskarakteren standpunktkarakteren, slik at eleven får bestått i faget likevel. Denne regelen gjelder ikke for tverrfaglig eksamen.

Standpunktkarakteren 1 skal føres på vitnemål når resultatet etter ordinær eksamen er 2 eller bedre. Det samme vil også gjelde når standpunktkarakteren er 1 og eksamenskarakteren er 2 eller bedre ved særskilt eller ny eksamen. For fag som inngår i en tverrfaglig eksamen, må eleven ha oppnådd karakteren 2 eller bedre i standpunktkarakter i alle fagene.

Forskrift til opplæringsloven § 3-5 fjerde ledd.

5.6 Karakter i orden og adferd

Dere skal føre karakterer i orden og i adferd dersom minst ett av fagene er tatt som elev. Dette gjelder også elever som tar alternativt vg3 i skole istedenfor i bedrift og det gjelder lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater som tar ett eller flere fag som elev i skole.

På vitnemålet skal dere føre standpunktkarakter i orden og i adferd for det siste årstrinnet eleven hadde elevstatus i minst ett fag. På kompetansebeviset fører dere karakter for siste årstrinn som var gjennomført som elev. Når dere skriver ut kompetansebeviset, vil det i noen tilfeller ikke være avklart om eleven skal ut i løp uten opplæring i skole. Dere må da sette standpunktkarakter i orden og adferd så snart det er avklart om eleven avslutter opplæringen i skole. På yrkesfaglige utdanningsprogram vil tidspunktet for fastsettelse av standpunktkarakter variere i og med at det finnes ulike modeller for når eleven avslutter opplæringen i skole for å påbegynne opplæring i bedrift. Dersom det ved slutten av et opplæringsår antas at eleven skal ut i lære, skal det settes en standpunktkarakter. I de tilfellene hvor eleven likevel fortsetter opplæringen i skole, vil denne standpunktkarakteren bli omdannet til halvårsvurdering (det vil også kunne være tilfeller der halvårsvurderingen gjøres om til standpunktkarakter), og det vil ved utstedelse av vitnemålet være den siste standpunktkarakterer i orden og atferd som føres på vitnemålet.

Dere fører karakterer i orden og i adferd som

  • «God»
  • «Nokså god»
  • «Lite god»

Dette gjelder også når eleven har vedtak om spesialundervisning.

Forskrift til opplæringsloven § 3-16.

5.7 Nivå for føring av karakter

Føring på vitnemål

Læreplanen angir på hvilke årstrinn dere skal sette standpunktkarakter. I fellesfag fører dere i de fleste tilfeller standpunktkarakterer for elever og eksamenskarakterer for elever og privatister, på høyeste nivå i faget i det utdanningsløpet eleven går i. I noen fag bestemmer læreplanen at dere skal føre flere nivåer i et fellesfag.

For elever fører dere programfag med standpunktkarakterer og eventuelle eksamenskarakterer på alle nivåer angitt i læreplanen.

Dere skal bruke FAM12 «Karakter føres ikke» når faget i henhold til læreplanen ikke har sluttvurdering på årstrinnet, men faget likevel er avsluttet i samsvar med et godkjent opplæringsløp eller en godkjent opplæringsordning (se omtale av kryssløp under punkt 9.3).

Forskrift til opplæringsloven §§ 3-15 og 3-44.

Føring av standpunktkarakter og halvårsvurdering med karakter, på kompetansebevis

Kompetansebeviset skal vise hvilke standpunkt- og eksamenskarakterer som er oppnådd. Kompetansebevis kan dere utstede etter behov på hvert nivå i opplæringen.

Dersom faget ikke skal avsluttes med standpunktkarakter når dere utsteder kompetansebeviset, skal dere føre halvårsvurdering med karakter. Dere fører halvårsvurdering som eleven får ved avslutning av årstrinnet. Dere skal føre FAM33 «Kar. gitt som halvårsvurd.».

I noen tilfeller vil det når dere utsteder kompetansebeviset, bli gitt halvårsvurdering før det er avklart om eleven skal gå videre i kryssløp/særløp eller gå ut i opplæring i bedrift. Dere må da sette standpunktkarakter i faget så snart det er avklart om eleven skal videre i kryssløp/særløp eller gå ut i opplæring i bedrift og faget av den grunn er avsluttet. Dere skal også for noen fag i stedet sette FAM12 «Karakter føres ikke». (Se omtale av kryssløp under punkt 9.3).

Forskrift til opplæringsloven § 3-43 annet ledd.

5.8 Høyeste nivå for privatister

I fag der det i læreplanverket er fastsatt at privatister kan ta eksamen på høyeste nivå og få godskrevet faget på lavere nivå, skal eksamenskarakteren på høyeste nivå føres.

Godskriving av lavere nivå gjelder for både fellesfag og programfag, eller kombinasjonen av disse.

Det er ikke valgfritt for privatister å la karakterene på lavere nivåer bli stående på vitnemålet (enten det er programfag eller fellesfag), hvis de avlegger eksamen på høyere nivå, og de vil ha den nye eksamenskarakteren på vitnemålet.

I fag med to standpunktkarakterer der eleven forbedrer bare den ene karakteren som privatist, faller alle underliggende karakter i hele faget bort. Det gjelder både når fagene på lavere nivå er tatt som elev og når de er tatt som privatist.

Utdanningsprogram for MDD

  • Privatistene i teater og bevegelse 2 får godskrevet programfaget teater og bevegelse 1.
  • Privatistene i teaterproduksjon 2 får godskrevet programfagene teaterproduksjon 1 og teaterensemble.
  • Privatistene i ergonomi og bevegelse 2 får godskrevet programfaget ergonomi og bevegelse 1.
  • Privatistene i grunntrening i dans 2 får godskrevet programfaget grunntrening i dans 1.
  • Privatistene i scenisk dans 3 får godskrevet programfagene danseteknikker, scenisk dans 1 og scenisk dans 2.
  • Privatistene i scenisk dans fordypning 2 får godskrevet programfaget scenisk dans fordypning 1.

Studieforberedende utdanningsprogram

Privatister i fremmedspråk får godskrevet nivåene under.

I rubrikken for eksamenskarakter for fag på lavere nivå fører dere i slike tilfeller «Fritatt». I tillegg fører dere FAM17 «Bestått fag høyere nivå». I rubrikken eksamensform fører dere stiplet linje. Dette gjelder uavhengig av om de har hatt eksamen på nivået tidligere eller ikke.

I rubrikken år fører dere på alle nivåer, enten faget er tatt tidligere eller ikke, det året høyeste nivå ble avlagt.

Eksempel (personen var elev på fellesfag nivå I, tar privatisteksamen programfag nivå III i samme språk og godskrives programfag nivå II mens fellesfag nivå I "mister" standpunktkarakter og får fritatt i rubrikken for eksamenskarakter og får ført samme år som høyeste nivå ble avlagt):

Vitnemål

Forskrift til opplæringsloven §§ 3-24 og 3-44 tredje og femte ledd.