Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet 2017

4 Programområde og fag - antall og kombinasjoner

4.1 Antall programområder på samme dokumentasjon

 

Selv om det ikke er en rettighet, bør det tilstrebes at alle  får dokumentert mest mulig av sin oppnådde kompetanse i videregående opplæring på samme vitnemål/kompetansebevis. Det gjelder også når de har tatt fag og programområder utover kravet som er satt for å få vitnemål.

Av praktiske og tekniske grunner har vi satt en grense på inntil fire programområder per vitnemål/kompetansebevis.

På et kompetansebevis er det ingen begrensning på hvilke kombinasjoner dere kan føre innen de fire programområdene.

På et vitnemål kan dere bare føre de tre (eller fire) programområdene som inngår i et definert opplæringsløp i samsvar med tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet. Eleven kan likevel få dokumentert sin kompetanse fra andre programområder ved å få ført fag fra andre programområder på vitnemålet. Se omtale i punkt 4.2.  

Eksempler på opplæringsløp med fire programområder:

Vg4 påbygging til generell studiekompetanse
Avionikerfaget
Flymotormekanikerfaget
Flystrukturmekanikerfaget
Flysystemmekanikerfaget

4.2 Fag utover minstekravet/erstatte fag

Presisering - spesielt om førstegangsvitnemål

For å få førstegangsvitnemål kan ikke en elev, innenfor det fastsatte minstekravet til fag- og timefordelingen, erstatte et fag med et annet fag. Dette gjelder alle fag, uavhengig av om eleven er blitt trukket ut til eksamen i faget eller ikke

Vi har fått flere henvendelser om at denne presiseringen ikke er gjort godt nok kjent. Av hensyn til elevene, gjelder ikke denne bestemmelsen denne våren. Setningen vil ikke bli fjernet fra vitnemålsskrivet og vil  derfor gjelde all føring fra høsten 2017.

Elever og lærlinger som tar fag utover fastsatte minstekrav til timetall og fagsammensetning i et programområde i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet, kan velge om disse fagene skal føres på vitnemålet/kompetansebeviset. Det samme gjelder om fagene utover minstekravet er tatt som privatist. For elever og lærlinger, må antall eksamener iht. gjeldende bestemmelser om uttrekk til eksamen, være oppfylt. 

Dersom fagene utover minstekravet tilhører et annet programområde, må dere føre VMM32: «Det er tatt fag utover fastsatt minstekrav til timetall fra programområde <programområdekode og programområdenavn>». I yrkesfagene gjelder  ikke dette fag som kan inngå i yrkesfaglig fordypning, se egen omtale i punkt 9.4. Dere kan også benytte VMM32 når et kompetansebevis viser et fullført, men ikke bestått løp i samsvar med tilbudsstrukturen. 

Forskrift til opplæringsloven § 3-46 fjerde ledd og rundskriv Udir-4-2016 om trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring.

Spesielt for førstegangsvitnemål

For å få førstegangsvitnemål, kan ikke en elev innenfor det fastsatte minstekravet til fag- og timefordelingen,  erstatte et fag , med et annet fag. Dette gjelder alle fag, uavhengig av om eleven er blitt trukket ut til eksamen i faget eller ikke.  Et fag anses for å være det «samme faget» dersom de har lik fagkode. Dette gjelder ikke dersom eleven har avlagt trekkfagseksamen i matematikkfaget og erstatter 1T med 1P eller omvendt. Det gjelder heller ikke dersom et fag er forbedret («samme faget») som privatist. Vilkårene for førstegangsvitnemål må også være oppfylt. Se også pkt. 4.4.

4.3 Føring av programområde for fag for generell studiekompetanse

Elever og privatister som tar enkeltfag for å oppfylle kravene til generell studiekompetanse, får et kompetansebevis. I slike tilfeller fører dere programområdekode PBPBY4---- «Fag for studiekompetanse» når dokumentasjonen bare omfatter fag som ikke er knyttet til et spesifikt programområde. Dere kan i tillegg føre programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering når dere bruker programområdekode PBPBY4---- «Fag for studiekompetanse».

4.4 Føring av programområde for elever som har benyttet seg av retten til påbygging til generell studiekompetanse etter fullført og bestått fag- og yrkesopplæring

 

Den som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring som en del av ungdomsretten, har etter søknad rett til ett års påbygging til generell studiekompetanse, Vg4 påbygg. Det samme gjelder andre som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring innen utgangen av det året de fyller 24 år. Retten gjelder de som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring i 2014, eller senere. Praksiskandidater og de som ikke har bestått alle fellesfag, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-67 tredje ledd, er ikke omfattet av retten til Vg4 påbygging til generell studiekompetanse. I slike tilfeller fører dere programområdekode PBPBY4---- «Fag for studiekompetanse».

De som tar Vg4 påbygging til generell studiekompetanse har allerede et vitnemål. Selv om det ikke er en rettighet bør det tilstrebes at dokumentasjonen på gjennomført og bestått Vg4 påbygging til generell studiekompetanse  påføres vitnemålet, slik at alt blir samlet på et vitnemål.

Opplæringsloven § 3-1 ellevte ledd.

4.5 Fag som ikke kan føres på samme vitnemål/kompetansebevis

 

 

Lavere eller samme nivå

Dere skal bare føre fellesfag på høyeste nivå dersom ikke annet framgår av fastsatt vurderingsordning for faget.

Dere kan ikke føre programfag i et bestemt fremmedspråk (f.eks. Tysk nivå I) på samme eller lavere nivå enn fellesfaget i samme språk (f.eks. programfag Tysk nivå I kan ikke føres sammen med fellesfaget: Tysk II).

Dere kan heller ikke føre naturfag 140 timer (Vg1 studieforberedende) sammen med naturfag 84+56 timer (yrkesfag Vg1+Vg3 påbygging til generell studiekompetanse).

Varianter av norskfaget og samisk

Dere kan heller ikke føre to varianter av norskfaget på samme dokumentasjon, f.eks.

  • ordinær norsk kan ikke føres sammen med norsk for døve og sterkt tunghørte eller norsk for samisk som førstespråk eller norsk for samisk/finsk som andrespråk
  • norsk for samisk som førstespråk kan ikke føres sammen med norsk for finsk/samisk som andrespråk
  • et av de samiske språkene som første- eller andrespråk kan ikke føres sammen med samme samiske språk som fremmedspråk fellesfag eller programfag. Heller ikke finsk som andrespråk kan føres sammen med finsk som fremmedspråk fellesfag eller programfag

Samiske og ordinære læreplaner

Dere kan ikke på samme dokumentasjon føre både ordinær naturfag, historie, samfunnsfag eller religion og samme fag etter samisk læreplan.

Kroppsøving

Kroppsøving som fellesfag kan dere ikke føre på dokumentasjon for utdanningsprogram for idrettsfag og musikk, dans og drama.

Matematikk

En elev som har sluttvurdering i 1T og avlegger privatisteksamen i 1P, anses for å forbedre karakteren i matematikk fellesfag. Det er mulig å erstatte en sluttvurdering i 1T, med privatisteksamen i 1P eller omvendt, og få dette på førstegangsvitnemålet dersom dette skjer innenfor normaltiden.

Muligheten til å erstatte 1P med 1T matematikk, eller omvendt, skal også gjelde dersom eleven har avlagt trekkfagseksamen i faget som erstattes.

Når det gjelder føring av dokumentasjon kan dere på de studieforberedende utdanningsprogrammene ikke føre fellesfaget teoretisk matematikk og fellesfaget praktisk matematikk på samme dokumentasjon når disse er på samme nivå/årstrinn (dvs. ikke 1T og 1P sammen eller 2T og 2P sammen, men 1P og 2T kan stå sammen). Det samme gjelder for yrkesfaglige utdanningsprogram (dvs. ikke 1T-Y og 1P-Y sammen, eller 2T-Y og 2P-Y sammen, men 1P-Y og 2T-Y kan stå sammen).

Fellesfaget matematikk fra studieforberedende utdanningsprogram kan ikke stå på samme vitnemål som fellesfaget matematikk fra Vg1 og/eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse på yrkesfaglige utdanningsprogram.

Programfagene matematikk S og matematikk R kan dere ikke føre på samme dokumentasjon. Dette gjelder uavhengig av nivå. 

X-programfag

Programfagene geofag x og teknologi og forskningslære x kan dere ikke føre på samme dokumentasjon som hhv. geofag 1 og teknologi og forskningslære 1.

4.6 Kombinasjon i Kunnskapsløftet av matematikk etter ny og gammel ordning

Elever som har gjennomført matematikk Vg1 i studieforberedende utdanningsprogram etter gammel ordning (ordning som gjaldt til og med vår 2009) kan fullføre Vg2 matematikk som elev/privatist etter ny ordning. Elevene beholder standpunktkarakteren fra Vg1 (på lik linje med de som i tidligere ordning tok R1 eller S1). Det har ikke betydning om eleven/privatisten fra før har fullført/bestått Vg2 etter gammel ordning.

Til og med våren 2012 var det mulig for privatister å forbedre eller ta førstegangseksamen på Vg2 etter gammel ordning og få godskrevet både Vg1 og Vg2. Etter den tid må privatister som ikke har tatt Vg1 i faget som elev, ta privatisteksamen både på Vg1 og Vg2 etter ny ordning for å få godskrevet omfang for Vg1 og Vg2.


Gammel ordning (fra 2006 t.o.m. vår 2009 Vg1/ 2010 Vg2) Vg1: Fagkoder MAT1002 el MAT1007 Vg2: Fagkoder MAT1003 el MAT1008 – omfattet hele faget

Ny ordning Vg1: Fagkoder MAT1011 el MAT1013 Vg2: Fagkoder MAT1015 el MAT1017

Kodene for muntlig eksamen er ikke tatt med.


 

4.7 Samisk som andrespråk

Elever som ikke har hatt opplæring i samisk på grunnskolen, kan velge opplæring i samisk på videregående. Disse elevene kan bruke 140 timer valgfritt programfag til samisk (dette gjelder bare elever som velger samisk som andrespråk - samisk 4). For disse elevene skal dere føre kode SAS4000.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!