Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet – 2022

3 Merknader til vitnemål og kompetansebevis

 En fagmerknad er en merknad som har en eller flere av disse funksjonene

  • gir opplysninger om faget som ikke går fram av karakterer eller eksamensform
  • utdyper opplysninger om karakterer og/eller eksamensform
  • henviser til vedlegg som gir slike opplysninger

En vitnemålsmerknad er en merknad som har en eller flere av følgende funksjoner

  • gir opplysninger som gjelder opplæringen generelt eller som gjelder hele vitnemålet/kompetansebeviset
  • henviser til vedlegg som gir slike opplysninger
  • utdyper en fagmerknad

Dere kan bare føre fag- og vitnemålsmerknader som er gitt av Utdanningsdirektoratet.

En fagmerknad per fag/fagkode

Det er bare plass til én fagmerknad per fag/fagkode. Ved manuell føring fører dere selve merknadsteksten, ikke FAMXX. Dersom dere etter disse retningslinjene skal føre flere fagmerknader på samme fag/fagkode, fører dere den fagmerknaden som har betydning for poengberegning ved inntak til neste årstrinn eller høyere utdanning. For øvrig fører dere den fagmerknaden dere mener gir den viktigste informasjon til mottakere/lesere av dokumentet. I tillegg fører dere VMM23 «Se vedlegg». I vedlegget opplyser dere om innholdet i den fagmerknaden som dere ikke fikk ført, og hvilket fag og fagkode dette gjelder.

3.1 Fagmerknader

Fagmerknader
KodeMerknadstekstBruksområdeGjelder for
  Vitnemål Komp.bevis
FAM01 Fritatt fra opplæring Brukes for de som er fritatt fra opplæring i et fag. X x
FAM02 Fritatt fra vurd. med kar. Brukes for de som er fritatt fra vurdering med karakter i et fag. X x
FAM03 Jf. vedlegg Brukes for de som har et vedlegg til vitnemålet knyttet til et spesielt fag. Dere kan ved behov erstatte denne med VMM23. X x
FAM04 Eksamen annullert Brukes for de som har fått eksamen annullert. X x
FAM05 Individuell opplæringsplan Brukes når en elev har en individuell opplæringsplan med avvik fra ordinær læreplan i faget, slik at det ikke er grunnlag for vurdering med karakter (IV i standpunktkarakterrubrikk).   x
FAM12 Karakter føres ikke Brukes for elever som har avsluttet et fag i samsvar med tilbudsstrukturen, men læreplanen angir ikke at det kan settes standpunktkarakter. X x
FAM13 Fag R94 <FAGKODE> Brukes for de som har fått godkjent et fag fra Reform 94 som tilsvarende et fag i Kunnskapsløftet. X x
FAM14 Gjelder teoretisk del Brukes for de som etter vedtak bare har karakter i teoretisk del av kroppsøvingsfaget. Gjelder bare de som har fullført kroppsøving før 01.08.2012. X x
FAM16 Bestått fag <åååå> Brukes for de som har fått godkjent et fag fra ordninger før R94 som tilsvarende et fag i Kunnskapsløftet. X x
FAM17 Bestått fag høyere nivå Brukes for privatister som har fått fritak for dette nivået i faget fordi de har bestått høyere nivå i faget. X x
FAM18 Realkompetansevurdert Brukes for de som er blitt realkompetansevurdert i faget. X x
FAM19 Utv. omf. i norsk Brukes for elever som går i tilrettelagt treårig løp for elever fra språklige minoriteter og som har utvidet omfang i norsk. Fagmerknaden gjelder for fagkodene NOR3001, NOR3002 og NOR3003. X x
FAM20 Læreplan R94 Brukes for elever som har tatt norsk som andrespråk etter læreplan fra R94 (skal ikke brukes for overgangsordning for skriftlig eksamen i norsk som andrespråk). X x
FAM21 Ikke vurderingsgrunnlag Brukes for elever som ikke får standpunktkarakter og halvårsvurdering på grunn av manglende grunnlag for vurdering i fag.   x
FAM26 Utv. omf. i engelsk Brukes for elever som går i tilrettelagt treårig løp for elever fra språklige minoriteter og som har utvidet omfang i engelsk. Fagmerknaden gjelder for fagkodene ENG3001, ENG3002 og ENG3003. X x
FAM27 Fagprøve Brukes for å angi at fagkoden viser resultatet for fagprøve. X x
FAM28 Svenneprøve Brukes for å angi at fagkoden viser resultatet for svenneprøve. X x
FAM29 Eksamen ikke avlagt Brukes for elever som ikke møter til eksamen og ikke har dokumentert fravær. Brukes også ved bortvisning fra eksamen.   x
FAM30 Bestått VKI ØA R94 Brukes for faget geografi og historie i utdanningsprogram for studiespesialisering for de som har bedriftsøkonomi 1 fra R94. X x
FAM31 Kompetanseprøve Brukes for lærekandidater for å angi at en fagkode gjelder avsluttende prøve for lærekandidater (i stedet for fag-/svenneprøve). Omfanget av prøven skal dere dokumentere i vedlegg til kompetansebeviset.   x
FAM32 Forsøk, jf. oppl. § 1-5 Brukes når Utdanningsdirektoratet har innvilget forsøk som har betydning for føringen av dokumentasjonen. Innvilgelsen skal i tillegg være vedlegg til dokumentasjonen. X x
FAM33 Kar. gitt som halvårsvurd. Brukes på kompetansebevis for fag der læreplanen ikke angir standpunktkarakter på årstrinnet.   x
FAM34 Fag tatt u.tr. § 1-15 Brukes når et fag fra videregående er tatt på ungdomstrinnet. X x
FAM35 Jf. dispensasjon Brukes når Utdanningsdirektoratet har gitt en dispensasjon som dere kan knytte til et fag. I tillegg skal dere føre VMM17-19. X x
FAM36 Eksamen avlyst, jf. vedlegg Brukes når eksamen er avlyst og dere kan knytte dette til et fag. I tillegg skal dere føre VMM17-19. Årsak til avlysningen skal framgå av vedlegget. X x
FAM37 Unntak § 3-42 forskr. oppl. Brukes for de som ikke har bestått aktuelle fellesfag, men som har fått vedtak som likevel gir mulighet til å skrive ut vitnemål som gir yrkeskompetanse/bestått fagopplæring. X  
FAM38

Fritak std.pkt. kar.

Brukes for lærlinger som har lærekontrakt som omfatter opplæring i programfag som er fastsatt i fag- og timefordelingen for vg1,  vg2 og for noen vg3 fag i skole.  X x
FAM39 Dokumentert fravær Brukes for de som har dokumentert fravær ved eksamen, fag- og svenneprøven og praksisbrevprøven.   x
FAM40 Jf. oppl. § 3-5 Brukes for praksiskandidater som får fritak fra vurdering i programfag når kandidatene også oppfyller kravene til fellesfag på vitnemålet. X  
FAM41 Språkoppl. <fagkode grunnleggende norsk og/eller fagkode morsmål > "Brukes for elever som ikke har vurderingsgrunnlag i norsk, men følger opplæring i grunnleggende norsk eller morsmål. Fagkoden som dere skal føre inn i merknaden, angir det trinn og nivå elevene var på når kompetansebeviset ble laget. Kan både være en eller to koder. Ved to fagkoder skiller dere disse med «/».  
FAM42 Gjelder < Programområdekode> Brukes for elever som har flere programområder på samme nivå i yrkesfaglige utdanningsprogram og derfor har yrkesfaglig fordypning tilknyttet to forskjellige programområder. Kan bare føres sammen med fagkoden YFF4190 og YFF4290 . X x
FAM43 Fritatt fra fag Brukes for voksne deltakere og privatister som er fritatt fra fag. X x
FAM46 Fullført <fagkode> u.tr. Brukes for elever som har hatt fremmedspråk fellesfag, nivå I på ungdomstrinnet og fremmedspråk fellesfag, nivå I i et annet språk i videregående opplæring, jf. forskrift til opplæringsloven § 1-10. Gjelder fra og med våren 2013. Merknaden skal inneholde kode for språk tatt på ungdomstrinnet. X x
FAM48 Fag RS <fagkode> Brukes for fag tatt ved steinerskole som er vurdert likeverdig med fag i LK06. Faget føres med ordinær fagkode i Kunnskapsløftet og FAM48. X x
FAM49 Fag-/svenneprøven ikke avlagt Brukes for lærlinger som har ikke- dokumentert fravær på fag-/svenneprøve.   x
FAM50 Kompetanseprøven ikke avlagt Brukes for lærekandidater som har ikke-dokumentert fravær på kompetanseprøven   x
FAM51 Overskredet fraværsgrense Brukes for de elevene som har overskredet fraværsgrensen i faget, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-9.   x
FAM52 Godkjent etter søknad Brukes for de som får godkjent enkeltfag/hele opplæringsår i utlandet og i Norge. X x
FAM53 Praksisbrevprøve Brukes for praksisbrevkandidater for å angi at en fagkode gjelder avsluttende prøve for praksisbrevkandidater (i stedet for fag-/svenneprøve).   x
FAM54 Praksisbrevprøven ikke avlagt Brukes for praksisbrevkandidater som har ikke dokumentert fravær på praksisbrevprøven   x
FAM55 Jf. oppl. § 4-1 Brukes for kandidater i ordningen fagbrev på jobb som får fritak fra programfagene når kandidatene også oppfyller kravene til fellesfag på vitnemålet. X  
FAM56 Fag-/svenneprøve annullert Brukes for de som har fått fag-/svenneprøve annullert   x
FAM57 Beholdt etter omvalg Elever som har tatt et fellesfag tilhørende et annet utdanningsprogram, vil få det godkjent som likeverdige hvis de ikke vil ta faget på nytt. X
FAM58 Vedtak fritak vurd.sidemål Brukes for de elevene som har fått fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål. Skal ikke brukes på vitnemål. Fagmerknaden skal ha som formål å synliggjøre at eleven har et vedtak om fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål, for eksempel vil dette være formålstjenlig ved et skolebytte.   X
FAM59 Vedtak fritak oppl.sidemål Brukes for de elevene som har fritak fra opplæring i skriftlig sidemål. Skal ikke brukes på vitnemål. Fagmerknaden skal ha som formål å synliggjøre at eleven har et vedtak om fritak fra opplæring i skriftlig sidemål, for eksempel vil dette være formålstjenlig ved et skolebytte.   X

3.2 Vitnemålsmerknader som bare kan stå på førstegangsvitnemål

Vitnemålsmerknader førstegangsvitnemål

KodeMerknadstekst
VMM06 Førstegangsvitnemål
VMM07 Utvidet tid som følge av deltakelse i internasjonal utveksling som medfører tap av opplæringstid i løpet av et opplæringsår. Det samme gjelder utvidet tid grunnet gjennomføring av folkehøgskole eller verneplikt eller grunnet utføring av omsorgsarbeid i minst seks måneder av opplæringsåret.
VMM08 Utvidet tid som følge av omvalg, jf. opplæringsloven § 3-1 fjerde ledd.
VMM09 Utvidet tid som følge av fravær på grunn av langvarig sykdom.
VMM10 Utvidet tid som følge av rett til ekstra opplæringstid etter reglene i opplæringsloven § 3-1 femte ledd.
VMM20 Utvidet tid som følge av rett til utsatt eksamen, jf. forskriften § 3-32.
VMM21 Utvidet tid som følge av rett til særskilt eksamen, jf. forskriften § 3-30.
VMM22 Utvidet tid som følge av rett til ny eksamen, jf. forskriften §§ 3-33 og 3-34.
VMM24 Opplæringsløp over fire år i kombinasjon med ordinær treårig videregående opplæring og idrettsutøving, jf. forskriften § 3-40 siste ledd.

3.3 Andre vitnemålsmerknader

Andre vitnemålsmerknader
KodeMerknadstekstGjelder vitnemålGjelder komp.-bevis
VMM11 Eksamen avlyst, jf. vedlagte dokumentasjon. X X
VMM15 Sum omfang, fravær, orden og atferd gjelder opplæring i skole. X X
VMM16 Årsak til fravær dokumentert i vedlegg. X X
VMM17 <dispensasjonsvedtak fra Utdanningsdirektoratet – tekst> X X
VMM18 <dispensasjonsvedtak fra Utdanningsdirektoratet – tekst> X X
VMM19 <dispensasjonsvedtak fra Utdanningsdirektoratet – tekst> X X
VMM23 Jf. vedlegg. X X
VMM25 Skriftlig eksamen i norsk hovedmål erstattes av eksamen i norsk som andrespråk NOR1049 (el NOR1045) iht. skriv fra Utdanningsdirektoratet. Dere kan bruke merknaden så lenge faget er tatt senest høsten 2018. X X
VMM28 Den fireårige opplæringen er gjennomført i nært samarbeid mellom skole og bedrift etter modell for «YSK», jf. vedlegg. X X
VMM31 Bestått fagopplæring <dd.mm.åååå> X X
VMM32 Det er tatt fag utover fastsatt minstekrav til timetall fra programområde <programområdekode og programområdenavn>.  X (X)
VMM36 Opplæring etter opplæringsloven § 4A-3. X  
VMM39   Eksamen avlyst for elever våren 2020 på grunn av koronavirus  X  X
VMM40   Eksamen avlyst for elever våren 2021 på grunn av koronavirus  X  X
VMM41  Eksamen avlyst for elever våren 2022 på grunn av koronavirus  X  X

For at vitnemål skal kunne importeres i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) må dere skrive dispensasjonsvedtak fra Utdanningsdirektoratet med 4 og 5 siffer (VMM17-19). Det betyr at dere for saksnummer under 1000 legger til 0 foran saksnummeret, for eksempel: 2013/0999, 2013/0099, 2013/0009.

3.4 Vitnemålsmerknader som bare kan stå på kompetansebevis

Vitnemålsmerknader kompetansebevis

KodeMerknadstekst
VMM14 Opplæring i programfag inngår i lærekontrakten/opplæringskontrakten
VMM26 Eleven har enkeltvedtak om spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-1, og avvik fra Læreplanverket for Kunnskapsløftet i ett eller flere fag.
VMM27 Der elevens individuelle opplæringsplan ikke gir grunnlag for standpunktkarakter etter Læreplanverket for Kunnskapsløftet, er dette markert med IV (ikke vurderingsgrunnlag) i standpunktkarakterrubrikken.
VMM29 Lærlingen/Praksisbrevkandidaten/Lærekandidaten har i <åååå> gjennomført <antall> måneder av en fastsatt kontraktstid på <antall> måneder i <navn faget>
   
VMM33 Eleven skal etter avtale med skolen ta fremmedspråk fellesfag som privatist innen <dd.mm.åååå>.
VMM34 Bestått fag- eller svenneprøve, men ikke bestått fellesfag. Kandidaten kvalifiserer ikke til fag- eller svennebrev og vitnemål, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-48.
VMM38 Bestått praksisbrevprøve, men ikke bestått fellesfag. Kandidaten kvalifiserer ikke til praksisbrev, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-48.

3.5 Utgåtte fagmerknader

Følgende fagmerknader er utgått, og kan ikke lenger benyttes på dokumentasjon.

Kode Merknadstekst Utgått Kommentar
FAM15 Bestått fag utland 31.12.2016 Erstattet av FAM52 fra 2017
FAM22 Betegnelse 31.12.2008 PFO/YFF føres med FAM03 og har ikke rom for ekstra FAM.
FAM24 Bestått vg1 utland 31.12.2016 Erstattet av FAM52 fra 2017
FAM25 Bestått vg2 utland 31.12.2016 Erstattet av FAM52 fra 2017
FAM47 Godkjent etter søknad 31.12.2016 Erstattet av FAM52 fra 2017

3.6 Utgåtte vitnemålsmerknader

Følgende vitnemålsmerknader er utgått, og kan ikke lenger benyttes på dokumentasjon.

Kode Merknadstekst Utgått
VMM12 Bestått yrkeskompetanse i henhold til forskrift til opplæringsloven. 31.12.2010

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!