Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet – 2023

3 Merknader til vitnemål og kompetansebevis

 En fagmerknad er en merknad som har en eller flere av disse funksjonene

  • gir opplysninger om faget som ikke går fram av karakterer eller eksamensform
  • utdyper opplysninger om karakterer og/eller eksamensform
  • henviser til vedlegg som gir slike opplysninger

En vitnemålsmerknad er en merknad som har en eller flere av følgende funksjoner

  • gir opplysninger som gjelder opplæringen generelt eller som gjelder hele vitnemålet/kompetansebeviset
  • henviser til vedlegg som gir slike opplysninger
  • utdyper en fagmerknad

Dere kan bare føre fag- og vitnemålsmerknader som er gitt av Utdanningsdirektoratet.

En fagmerknad per fag/fagkode

Det er bare plass til én fagmerknad per fag/fagkode. Ved manuell føring fører dere selve merknadsteksten, ikke FAMXX. Dersom dere etter disse retningslinjene skal føre flere fagmerknader på samme fag/fagkode, fører dere den fagmerknaden som har betydning for poengberegning ved inntak til neste årstrinn eller høyere utdanning. Ellers fører dere den fagmerknaden dere mener gir den viktigste informasjon til mottakere/lesere av dokumentet. I tillegg fører dere VMM23 «Se vedlegg». I vedlegget opplyser dere om innholdet i den fagmerknaden som dere ikke fikk ført, og hvilket fag og fagkode dette gjelder.

3.1 Fagmerknader

Fagmerknader
KodeMerknadstekstBruksområdeGjelder for
 VitnemålKomp.bevis
FAM01Fritatt fra opplæringBrukes for de som er fritatt fra opplæring i et fag.Xx
FAM02Fritatt fra vurd. med kar.Brukes for de som er fritatt fra vurdering med karakter i et fag.Xx
FAM03Jf. vedleggBrukes for de som har et vedlegg til vitnemålet knyttet til et spesielt fag. Dere kan ved behov erstatte denne med VMM23.Xx
FAM04Eksamen annullertBrukes for de som har fått eksamen annullert.Xx
FAM05Individuell opplæringsplanBrukes når en elev har en individuell opplæringsplan med avvik fra ordinær læreplan i faget, slik at det ikke er grunnlag for vurdering med karakter (IV i standpunktkarakterrubrikk). x
FAM12Karakter føres ikkeBrukes for elever som har avsluttet et fag i samsvar med tilbudsstrukturen, men læreplanen angir ikke at det kan settes standpunktkarakter.Xx
FAM13Fag R94 <FAGKODE>Brukes for de som har fått godkjent et fag fra Reform 94 som tilsvarende et fag i Kunnskapsløftet.Xx
FAM14Gjelder teoretisk delBrukes for de som etter vedtak bare har karakter i teoretisk del av kroppsøvingsfaget. Gjelder bare de som har fullført kroppsøving før 01.08.2012.Xx
FAM16Bestått fag <åååå>Brukes for de som har fått godkjent et fag fra ordninger før R94 som tilsvarende et fag i Kunnskapsløftet.Xx
FAM17Bestått fag høyere nivåBrukes for privatister som har fått fritak for dette nivået i faget fordi de har bestått høyere nivå i faget.Xx
FAM18RealkompetansevurdertBrukes for de som er blitt realkompetansevurdert i faget.Xx
FAM19Utv. omf. i norskBrukes for elever som går i tilrettelagt treårig løp for elever fra språklige minoriteter og som har utvidet omfang i norsk. Fagmerknaden gjelder for fagkodene NOR3001, NOR3002 og NOR3003.Xx
FAM20Læreplan R94Brukes for elever som har tatt norsk som andrespråk etter læreplan fra R94 (skal ikke brukes for overgangsordning for skriftlig eksamen i norsk som andrespråk).Xx
FAM21Ikke vurderingsgrunnlagBrukes for elever som ikke får standpunktkarakter og halvårsvurdering på grunn av manglende grunnlag for vurdering i fag. x
FAM26Utv. omf. i engelskBrukes for elever som går i tilrettelagt treårig løp for elever fra språklige minoriteter og som har utvidet omfang i engelsk. Fagmerknaden gjelder for fagkodene ENG3001, ENG3002 og ENG3003.Xx
FAM27FagprøveBrukes for å angi at fagkoden viser resultatet for fagprøve.Xx
FAM28SvenneprøveBrukes for å angi at fagkoden viser resultatet for svenneprøve.Xx
FAM29Eksamen ikke avlagtBrukes for elever som ikke møter til eksamen og ikke har dokumentert fravær. Brukes også ved bortvisning fra eksamen. x
FAM30Bestått VKI ØA R94Brukes for faget geografi og historie i utdanningsprogram for studiespesialisering for de som har bedriftsøkonomi 1 fra R94.Xx
FAM31KompetanseprøveBrukes for lærekandidater for å angi at en fagkode gjelder avsluttende prøve for lærekandidater (i stedet for fag-/svenneprøve). Omfanget av prøven skal dere dokumentere i vedlegg til kompetansebeviset. x
FAM32Forsøk, jf. oppl. § 1-5Brukes når Utdanningsdirektoratet har innvilget forsøk som har betydning for føringen av dokumentasjonen. Innvilgelsen skal i tillegg være vedlegg til dokumentasjonen.Xx
FAM33Kar. gitt som halvårsvurd.Brukes på kompetansebevis for fag der læreplanen ikke angir standpunktkarakter på årstrinnet. x
FAM34Fag tatt u.tr. § 1-15Brukes når et fag fra videregående er tatt på ungdomstrinnet.Xx
FAM35Jf. dispensasjonBrukes når Utdanningsdirektoratet har gitt en dispensasjon som dere kan knytte til et fag. I tillegg skal dere føre VMM17-19.Xx
FAM36Eksamen avlyst, jf. vedleggBrukes når eksamen er avlyst og dere kan knytte dette til et fag. I tillegg skal dere føre VMM17-19. Årsak til avlysningen skal framgå av vedlegget.Xx
FAM37Unntak § 3-42 forskr. oppl.Brukes for de som ikke har bestått aktuelle fellesfag, men som har fått vedtak som likevel gir mulighet til å skrive ut vitnemål som gir yrkeskompetanse/bestått fagopplæring.X 
FAM38

Fritak std.pkt. kar.

Brukes for lærlinger som har lærekontrakt som omfatter opplæring i programfag som er fastsatt i fag- og timefordelingen for vg1,  vg2 og for noen vg3 fag i skole. Xx
FAM39Dokumentert fraværBrukes for de som har dokumentert fravær ved eksamen, fag- og svenneprøven og praksisbrevprøven. x
FAM40Jf. oppl. § 3-5Brukes for praksiskandidater som får fritak fra vurdering i programfag når kandidatene også oppfyller kravene til fellesfag på vitnemålet.X 
FAM41Språkoppl. <fagkode grunnleggende norsk og/eller fagkode morsmål >"Brukes for elever som ikke har vurderingsgrunnlag i norsk, men følger opplæring i grunnleggende norsk eller morsmål. Fagkoden som dere skal føre inn i merknaden, angir det trinn og nivå elevene var på når kompetansebeviset ble laget. Kan både være en eller to koder. Ved to fagkoder skiller dere disse med «/». 
FAM42Gjelder < Programområdekode>Brukes for elever som har flere programområder på samme nivå i yrkesfaglige utdanningsprogram og derfor har yrkesfaglig fordypning tilknyttet to forskjellige programområder. Kan bare føres sammen med fagkoden YFF4190 og YFF4290.Xx
FAM43Fritatt fra fagBrukes for voksne deltakere og privatister som er fritatt fra fag.Xx
FAM46Fullført <fagkode> u.tr.Brukes for elever som har hatt fremmedspråk fellesfag, nivå I på ungdomstrinnet og fremmedspråk fellesfag, nivå I i et annet språk i videregående opplæring, jf. forskrift til opplæringsloven § 1-10. Gjelder fra og med våren 2013. Merknaden skal inneholde kode for språk tatt på ungdomstrinnet.Xx
FAM48Fag RS <fagkode>Brukes for fag tatt ved steinerskole som er vurdert likeverdig med fag i LK06. Faget føres med ordinær fagkode i Kunnskapsløftet og FAM48.Xx
FAM49Fag-/svenneprøven ikke avlagtBrukes for lærlinger som har ikke- dokumentert fravær på fag-/svenneprøve. x
FAM50Kompetanseprøven ikke avlagtBrukes for lærekandidater som har ikke-dokumentert fravær på kompetanseprøven x
FAM51Overskredet fraværsgrenseBrukes for de elevene som har overskredet fraværsgrensen i faget, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-9. x
FAM52Godkjent etter søknadBrukes for de som får godkjent enkeltfag/hele opplæringsår i utlandet og i Norge.Xx
FAM53PraksisbrevprøveBrukes for praksisbrevkandidater for å angi at en fagkode gjelder avsluttende prøve for praksisbrevkandidater (i stedet for fag-/svenneprøve). x
FAM54Praksisbrevprøven ikke avlagtBrukes for praksisbrevkandidater som har ikke dokumentert fravær på praksisbrevprøven x
FAM55Jf. oppl. § 4-1Brukes for kandidater i ordningen fagbrev på jobb som får fritak fra programfagene når kandidatene også oppfyller kravene til fellesfag på vitnemålet.X 
FAM56Fag-/svenneprøve annullertBrukes for de som har fått fag-/svenneprøve annullert x
FAM57Beholdt etter omvalgElever som har tatt et fellesfag tilhørende et annet utdanningsprogram, vil få det godkjent som likeverdige hvis de ikke vil ta faget på nytt.X
FAM58Vedtak fritak vurd.sidemålBrukes for de elevene som har fått fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål. Skal ikke brukes på vitnemål. Fagmerknaden skal ha som formål å synliggjøre at eleven har et vedtak om fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål, for eksempel vil dette være formålstjenlig ved et skolebytte. X
FAM59Vedtak fritak oppl.sidemålBrukes for de elevene som har fritak fra opplæring i skriftlig sidemål. Skal ikke brukes på vitnemål. Fagmerknaden skal ha som formål å synliggjøre at eleven har et vedtak om fritak fra opplæring i skriftlig sidemål, for eksempel vil dette være formålstjenlig ved et skolebytte. X

3.2 Vitnemålsmerknader som bare kan stå på førstegangsvitnemål

Vitnemålsmerknader førstegangsvitnemål
KodeMerknadstekst
VMM06Førstegangsvitnemål
VMM07Utvidet tid som følge av deltakelse i internasjonal utveksling som medfører tap av opplæringstid i løpet av et opplæringsår. Det samme gjelder utvidet tid grunnet gjennomføring av folkehøgskole eller verneplikt eller grunnet utføring av omsorgsarbeid i minst seks måneder av opplæringsåret.
VMM08Utvidet tid som følge av omvalg, jf. opplæringsloven § 3-1 fjerde ledd.
VMM09Utvidet tid som følge av fravær på grunn av langvarig sykdom.
VMM10Utvidet tid som følge av rett til ekstra opplæringstid etter reglene i opplæringsloven § 3-1 femte ledd.
VMM20Utvidet tid som følge av rett til utsatt eksamen, jf. forskriften § 3-32.
VMM21Utvidet tid som følge av rett til særskilt eksamen, jf. forskriften § 3-30.
VMM22Utvidet tid som følge av rett til ny eksamen, jf. forskriften §§ 3-33 og 3-34.
VMM24Opplæringsløp over fire år i kombinasjon med ordinær treårig videregående opplæring og idrettsutøving, jf. forskriften § 3-40 siste ledd.

3.3 Andre vitnemålsmerknader

Andre vitnemålsmerknader
KodeMerknadstekstGjelder vitnemålGjelder komp.-bevis
VMM11Eksamen avlyst, jf. vedlagte dokumentasjon.XX
VMM15Sum omfang, fravær, orden og atferd gjelder opplæring i skole.XX
VMM16Årsak til fravær dokumentert i vedlegg.XX
VMM17<dispensasjonsvedtak fra Utdanningsdirektoratet – tekst>XX
VMM18<dispensasjonsvedtak fra Utdanningsdirektoratet – tekst>XX
VMM19<dispensasjonsvedtak fra Utdanningsdirektoratet – tekst>XX
VMM23Jf. vedlegg.XX
VMM25Skriftlig eksamen i norsk hovedmål erstattes av eksamen i norsk som andrespråk NOR1049 (el NOR1045) iht. skriv fra Utdanningsdirektoratet. Dere kan bruke merknaden så lenge faget er tatt senest høsten 2018.XX
VMM28Den fireårige opplæringen er gjennomført i nært samarbeid mellom skole og bedrift etter modell for «YSK», jf. vedlegg.XX
VMM31Bestått fagopplæring <dd.mm.åååå>XX
VMM32Det er tatt fag utover fastsatt minstekrav til timetall fra programområde <programområdekode og programområdenavn>. X(X)
VMM36Opplæring etter opplæringsloven § 4A-3.X 
VMM39  Eksamen avlyst for elever våren 2020 på grunn av koronavirus X X
VMM40  Eksamen avlyst for elever våren 2021 på grunn av koronavirus X X
VMM41 Eksamen avlyst for elever våren 2022 på grunn av koronavirus X X

For at vitnemål skal kunne importeres i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) må dere skrive dispensasjonsvedtak fra Utdanningsdirektoratet med 4 og 5 siffer (VMM17-19). Det betyr at dere for saksnummer under 1000 legger til 0 foran saksnummeret, for eksempel: 2013/0999, 2013/0099, 2013/0009.

3.4 Vitnemålsmerknader som bare kan stå på kompetansebevis

Vitnemålsmerknader kompetansebevis

KodeMerknadstekst
VMM14Opplæring i programfag inngår i lærekontrakten/opplæringskontrakten
VMM26Eleven har enkeltvedtak om spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-1, og avvik fra Læreplanverket for Kunnskapsløftet i ett eller flere fag.
VMM27Der elevens individuelle opplæringsplan ikke gir grunnlag for standpunktkarakter etter Læreplanverket for Kunnskapsløftet, er dette markert med IV (ikke vurderingsgrunnlag) i standpunktkarakterrubrikken.
VMM29Lærlingen/Praksisbrevkandidaten/Lærekandidaten har i <åååå> gjennomført <antall> måneder av en fastsatt kontraktstid på <antall> måneder i <navn faget>
  
VMM33Eleven skal etter avtale med skolen ta fremmedspråk fellesfag som privatist innen <dd.mm.åååå>.
VMM34Bestått fag- eller svenneprøve, men ikke bestått fellesfag. Kandidaten kvalifiserer ikke til fag- eller svennebrev og vitnemål, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-48.
VMM38Bestått praksisbrevprøve, men ikke bestått fellesfag. Kandidaten kvalifiserer ikke til praksisbrev, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-48.

3.6 Utgåtte vitnemålsmerknader

Følgende vitnemålsmerknader er utgått, og kan ikke lenger benyttes på dokumentasjon
KodeMerknadstekstUtgått
VMM12Bestått yrkeskompetanse i henhold til forskrift til opplæringsloven.31.12.2010

3.5 Utgåtte fagmerknader

Følgende fagmerknader er utgått, og kan ikke lenger benyttes på dokumentasjon
KodeMerknadstekstUtgåttKommentar
FAM15Bestått fag utland31.12.2016Erstattet av FAM52 fra 2017
FAM22Betegnelse31.12.2008PFO/YFF føres med FAM03 og har ikke rom for ekstra FAM.
FAM24Bestått vg1 utland31.12.2016Erstattet av FAM52 fra 2017
FAM25Bestått vg2 utland31.12.2016Erstattet av FAM52 fra 2017
FAM47Godkjent etter søknad31.12.2016Erstattet av FAM52 fra 2017