Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet – 2023

2 Oppsett av vitnemål og kompetansebevis

2.1 Blankett og skrifttype

Til vitnemål og kompetansebevis skal dere bare bruke blankett for Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Blanketten er fastsatt av Utdanningsdirektoratet og kan bestilles her, på bokmål, nynorsk, samiske språk og engelsk. Hvis ikke all tekst får plass på én blankett, fører dere resterende tekst på en ny blankett.

Til å føre vitnemål og kompetansebevis skal dere bruke skrifttype Times New Roman skriftstørrelse 11 dersom ikke annet er angitt. Dere skal bruke enkel linjeavstand.

2.2 Identitetsopplysninger

Øverst på dokumentasjonen fører dere identitetsopplysningene med ledetekst og med fet type:

 • Navn: <elevens/lærlingens/praksisbrevkandidatens/lærekandidatens/privatistens navn>
 • Fødselsnummer: <11-sifret fødselsnummer>

2.3 Opplysning om gjennomføring og bestått opplæring

Under identitetsopplysningene skal følgende stå:

Innledning til programområder/utdanningsprogram

På vitnemål fører dere teksten: «har i <åååå> bestått» «i utdanningsprogram for». Dere fører det året det siste faget eller eksamen på vitnemålet ble gjennomført. I vitnemål som dokumenterer bestått fagopplæring, skal dere føre det året som dere har skrevet i VMM31. 

På kompetansebevis fører dere teksten: «har gjennomført opplæring som omfatter».

Programområder og utdanningsprogram

For hvert årstrinn fører dere opplysninger om:

 • kode for programområdet
 • navn på programområdet
 • navn på utdanningsprogrammet som programområdet tilhører

Rekkefølgen skal være: vg1, vg2, vg3 og vg4

Hvert programområde fører dere på egen linje på blanketten fra høyre mot venstre slik at hver av opplysningene kommer rett under hverandre.

For vg1 vil navn på programområde og utdanningsprogram i de fleste tilfeller være det samme. For påbygging til generell studiekompetanse fører dere ikke navn på utdanningsprogram. Det samme gjelder fag for studiekompetanse.

Det er kun de sentralt gitte programområdekodene som kan føres på kompetansebeviset og vitnemålet. Disse har formen 5 bokstaver, 1 tall og 4 bindestreker. Unntaket er Den Tyske Skole Oslo, Steinerskoler og Montessoriskoler som har fått tildelt egne koder som inneholder bokstaver i 7. og 8. posisjon. Elever på ungdomstrinnet som tar fag fra videregående opplæring skal ha koden GSGSK0VG—på sitt kompetansebevis.

Bare for vitnemål: Oppnådd sluttkompetanse

På vitnemålet rett under oversikt over programområde/utdanningsprogram fører dere opplysninger om sluttkompetanse:

 • «og har oppnådd generell studiekompetanse»
 • «og har oppnådd yrkeskompetanse»
 • «og har bestått fagopplæring»

Dersom vitnemålet gir grunnlag for flere av disse sluttkompetansene, fører dere de aktuelle på vitnemålet. 

Bare for kompetansebevis: Bestått årstrinn

 • På kompetansebevis fører dere om årstrinnet er «fullført» eller «bestått» til høyre på linjen for det aktuelle årstrinnet. Dersom årstrinnet verken er fullført eller bestått, skal dere ikke føre noe.

Vi gjør spesielt oppmerksom på:

 • Hvordan dere fører grunnkurs og VKI fra Reform 94, som er fullført og bestått før 01.08.2010, er omtalt under overgangsordninger.
 • Dere kan føre inntil fire linjer med utdanningsprogram/programområder på et vitnemål eller kompetansebevis.
 • Fullført særløp vil bare ha to programområdekoder/-linjer.

2.4 Ledetekst for føring av fag

Over det første faget det gis vurdering i, fører dere en overskrift mellom stiplede linjer med ledetekst om omfang, kode, fag, standpunktkarakter, eksamenskarakter, eksamensform, år og merknader. Ledeteksten skal ha fet type og dere kan bruke skriftstørrelse 10. Av plasshensyn kan dere splitte ordene i de tre lengste ledetekstene på to linjer. Eksamensform kan også forkortes til «Eks. form».

2.5 Rekkefølge for føring av fag og fagtyper

Som overskrifter til føring av fag, fører dere fagtype i følgende rekkefølge  

 • FF Fellesfag
 • FP Felles programfag
 • VP Valgfrie programfag
 • UP Uspesifiserte programfag
 • PF Prosjekt til fordypning
 • YF Yrkesfaglig fordypning
 • IO Individuell opplæringsplan

Fagene fører dere etter hvilken fagtype de tilhører og ordnet etter alfanumerisk fagkode.

2.6 Opplysninger om hvert fag i henhold til ledetekstene

Fagene fører dere med følgende opplysninger i henhold til ledetekstene.

Omfang

 • Fellesfag fører dere med akkumulert årstimetall i 60-minutters enheter.
 • Programfag fører dere med årstimetall i 60-minutters enheter for hvert nivå som avsluttes med standpunktkarakter.
 • For fag som kan ha flere koder på vitnemålet (f.eks. skriftlig og muntlig vurdering i faget), skal dere føre timetallet i faget knyttet til en av kodene.
 • I rubrikker for fagkoder uten omfang, fører dere to tankestreker.

Fagkode og fagnavn

 • Dere fører fagkode og navn på fagene.
 • Dere kan bare føre godkjente fagkoder og fagnavn i Utdanningsdirektoratets læreplandatabase på vitnemål/kompetansebevis fra Kunnskapsløftet.

Standpunkt- og eksamenskarakter

 • Vurderingen i faget fører dere med standpunkt- og/eller eksamenskarakter med tall og med bokstaver.
 • Dere fører en stiplet linje i ubrukte rubrikker.

Eksamensform

Dere fyller bare ut eksamensform dersom vurdering for eksamen er aktuelt. Ellers skal dere føre en stiplet linje.

År

 • Rubrikken angir kalenderåret, og om det er i vårhalvåret (V) eller høsthalvåret (H) karakteren er oppnådd(V<åå>/H<åå>). Deltatt og bestått/bestått meget godt er i denne sammenheng å anse som karakterer.
 • Dersom dere gir fritak for opplæring på grunn av tilsvarende eller likeverdig opplæring i fag, fører dere det året den tilsvarende eller likeverdige opplæringen eller faget ble fullført. 
 • Dersom dere skal føre fritak av andre grunner eller andre opplysninger istedenfor karakter (f.eks. IV, IM eller stiplet linje),  fører dere det året opplæringen etter tilbudsstrukturen naturlig ville være avsluttet eller det året fritaket ble fastsatt. Se nærmere opplysninger under det enkelte punkt.

Merknader

 • Dere kan bare føre fagmerknader (FAM) som er godkjent av Utdanningsdirektoratet.
 • Dere skal føre innholdet i merknaden, ikke koden for merknaden.

Etter siste fag som det gis vurdering i, fører dere en linje.

Rundskriv Udir-1-2022 om fag- og timefordelingen  pkt. 3. (vedlegg 1)

2.7 Opplysninger om sum omfang, orden og adferd og fravær

Under den stiplede linjen fører dere:

- Total sum omfang for opplæringen (årstimetall i 60 minutters enheter)

- Orden og adferd fra siste opplæringsåret i skole

 • Det er bare elever som skal ha standpunktkarakterer i orden og adferd. Lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater skal ikke ha standpunktkarakterer i orden og adferd. For de elevene på yrkesfag som avslutter med opplæring i bedrift (2+2), fører dere standpunktkarakter i orden og adferd for det siste året med opplæring i skole, som normalt vil være på vg2. Det betyr at dere skal sette standpunktkarakter i orden og adferd for elever som tar bedriftsdelen av opplæringen i skole (alternativt vg3 i skole). De har status som elever og ikke lærlinger. 
 • Dersom en elev ikke avslutter opplæringen i skole, er det halvårskarakteren fra elevens siste opplæringsår som skal føres.
 • Voksne skal ikke ha karakter i orden og adferd.

- Fravær spesifisert for hvert år

 • For opplæringsløp som i henhold til Læreplanverket for Kunnskapsløftet normalt strekker seg utover tre år, fører dere fravær også fra fjerde år.
 • For elever som har vedtak om et 4. og/eller 5. år (utvidet tid), fører dere fravær på hvert år selv om de har samme programområdet flere år.
 • For elever som tar bedriftsdelen av opplæringen i skole (alternativt vg3 i skole), fører dere fravær også det tredje året. Merk at fraværsgrensen ikke gjelder for disse elevene. 

Opplæringsloven § 3-1 fjerde og femte ledd. Se pkt. 5.6 og 8.1.

- Dere skal ikke føre fravær for

 • lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater som har opplæring i bedrift.
 • voksne som får opplæring etter opplæringsloven kapittel 4A.
 • elever som har et år i utlandet og som ikke har fravær på sin dokumentasjon fra utlandet for det aktuelle året.

Dere fører stiplet linje i ubrukte rubrikker. Når en elev ikke har fravær, skal det stå 0 (fravær skal føres med tall), ikke stiplet linje.

2.8 Vitnemålsmerknader og underskrift

Til venstre på blanketten under fravær fører dere eventuelle vitnemålsmerknader.

Nede i høyre hjørne på blanketten under fravær fører dere sted, dato, skole eller fylkeskommune og underskrift av to personer. Dato føres på formatet <dd.mm.åååå>. Én av de to personene må være rektor eller den rektor gir myndighet når skolen skriver ut dokumentasjonen. Når fylkeskommunen skriver ut dokumentasjonen, velger fylkeskommunen hvem som underskriver.

Sted, dato, skole og to underskrifter skal alltid komme samme sted på blanketten.

Stempel

Vitnemålet/kompetansebeviset skal dere stemple med skolens eller fylkeskommunens stempel, som plasseres under eventuelle vitnemålsmerknader.

Vitnemål-/kompetansebevisnummer

Nytt vitnemål skal ha nytt vitnemålsnummer, som plasseres nederst til venstre på dokumentasjonen.

For vitnemål fører dere et 18-sifret vitnemålsnummer som består av følgende: <V>,<skolens eller fylkeskommunens organisasjonsnummer>, <åååå> og <løpenummer fem siffer>. Det skal være årstallet vitnemålet skrives ut. Det betyr at vitnemålsnummeret samsvarer med utskriftsdatoen.

For kompetansebevis fører dere et 18-sifret kompetansebevisnummer som består av følgende: <K>,<skolens el fylkeskommunens organisasjonsnummer>, <åååå> og <løpenummer fem siffer>.

Vitnemåls-/kompetansebevisnummeret skrives sammenhengende uten mellomrom. Løpenummeret genereres fortløpende og enhver endring av et vitnemål/kompetansebevis eller ny utstedelse krever et nytt nummer. Skriftstørrelse skal være 9.

Godkjente norske skoler i utlandet som ikke har norsk organisasjonsnummer, skal bruke utenlandsk nummer selv om antall siffer da kan bli forskjellig.

På vitnemålblankettens bakside er det trykt opplysninger om vitnemålet. 

2.9 Vitnemål og kompetansebevis over to sider

Hvis det ikke er plass til å føre alle fag på én side, fører dere dokumentasjonen over to sider på to blanketter.

Under siste fag på side 1 skal det være en linje. På side 1 fører dere sted, dato, skole og det underskrives på vanlig måte av to personer.  Dere stempler dokumentasjonen med skolens eller fylkeskommunens stempel.  Nederst til høyre under underskriftene fører dere «Side 1 av 2». Vitnemålsnummer/kompetansebevisnummer fører dere på alle sider i dokumentasjon og vedlegg.

Side 2 i dokumentasjonen begynner med

 • elevens/lærlingens/lærekandidatens/praksisbrevkandidatens/privatistens navn og fødselsnummer
 • tekst: forts. fra side 1
 • en overskrift mellom stiplede linjer med ledetekst om omfang, kode, fag, standpunktkarakter, eksamenskarakter, eksamensform, år og fagmerknader.

Deretter fortsetter fagene det er gitt vurdering i.

Etter siste fag som det er gitt vurdering i, fører dere en stiplet linje. Under denne linjen fører dere avslutningen av vitnemålet/kompetansebeviset. Dette gjør dere på samme måte som for dokumentasjon på én side, dvs. dere fører sum omfang, orden og adferd og fravær. Vitnemålsmerknader fører dere bare på side 2. På side 2 skal det også stå sted, dato, underskrifter, vitnemål-/kompetansebevisnummer og dere skal påføre skolens eller fylkeskommunens stempel.

«Side 2 av 2» fører dere nederst til høyre under underskrifter.

2.10 Vedlegg til vitnemål og kompetansebevis

Vedlegg til vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring er et dokument som gir opplysninger om forhold knyttet til opplæringen. Dette er forhold som går ut over opplysningene som ligger i karakterer og fag- eller vitnemålsmerknad.

Dere skal ikke føre vedlegg i andre tilfeller eller på andre måter enn det som går fram av retningslinjene i dette skrivet. Det skal framgå av fag- eller vitnemålsmerknaden at vitnemålet/kompetansebeviset har vedlegg. Vedlegg skal merkes med samme identifikasjonsopplysninger som vitnemålet/kompetansebeviset, det vil si: Navn, fødselsnummer og vitnemål-/kompetansebevisnummer. Vedlegg skal ha skolens eller fylkeskommunens stempel og dere skal påføre de samme underskrifter som på vitnemålet/kompetansebeviset.

Når innholdet i vedlegget er ført av skolen/fylkeskommunen, skal dere bruke ordinær blankett for vitnemål/kompetansebevis dersom vi ikke har angitt noe annet. Dersom vedlegget er utstedt av en annen instans, må skolen/fylkeskommunen føre de nødvendige identifikasjonsopplysninger som mangler og påføre skolens eller fylkeskommunens stempel og underskrifter, eventuelt på baksiden av vedlegget.

2.11 Duplikat

Et duplikat er en erstatning for originalvitnemålet eleven/lærlingen har. Duplikat skal stemples med duplikat og dere skal påføre en ny dato og underskrift. For øvrig skal et duplikat være identisk med originalvitnemålet.

Det kan være flere måter å utstede et duplikat på:

 1. Eleven har ikke vitnemål i det skoleadministrative systemet, men får et nytt vitnemål fra arkivet på skolen med uendret vitnemålsnummer.
 2. Skolen/fylkeskommunen skriver ut et duplikat fra det skoleadministrative systemet med uendret vitnemålsnummer.
 3. Skolen/fylkeskommunen skriver ut et duplikat fra det skoleadministrative systemet med nytt vitnemålsnummer. Dersom det gjelder et førstegangsvitnemål må det opprinnelige førstegangsvitnemålet annulleres.

Alle de ovennevnte alternativene er gyldige duplikater, uavhengig om de får et nytt vitnemålsnummer eller ikke. 

 

2.12 Bytte av juridisk kjønn

Fylkeskommunen eller skolen må etter forespørsel utstede nytt vitnemål til en elev eller privatist som har byttet juridisk kjønn. Eleven eller privatisten har nytt personnummer, og nytt vitnemål må derfor være påført nytt personnummer og vitnemålsnummer. Dette er ikke et duplikat, men et nytt vitnemål som eleven eller privatisten har rett til å få. Reglene om utstedelse av duplikat gjelder ellers.