Arbeid med ny rammeplan for SFO – forventninger og ansvar

Alle kommuner skal ha et tilbud om skolefritidsordning. Kommunene har et viktig ansvar for innføringen av den nasjonale rammeplanen.

Rektor, som vanligvis er virksomhetsleder for SFO, har også en viktig rolle når rammeplanen skal tas i bruk. Rektor kan delegere daglige driftsoppgaver til en annen, inkludert oppgaver knyttet til innføringen av rammeplanen.

Alle SFO-er må følge rammeplanen

Rammeplanen skal gi føringer for innholdet i SFO-tilbudet. I dag er det få føringer utover at SFO skal gi barna omsorg og tilsyn og legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter. En evaluering fra 2018 viser at det er store forskjeller i kvaliteten på tilbudet barna får. Et av målene med rammeplanen er et mer likeverdig tilbud i hele landet. Alle SFO-er må følge rammeplanen, men planen vil åpne for lokale variasjoner og satsinger.

Den nye rammeplanen vil være en forskrift til opplæringsloven.

Støttemateriell på udir.no

Kommuner, skoler og SFO-er bestemmer selv hvordan de vil jobbe for å bli kjent med og innføre rammeplanen. Utdanningsdirektoratet har laget støttemateriell som SFO-ene kan velge å bruke hvis de vil. Vi vil publisere mer støttemateriell fortløpende.

Implementering er arbeid over tid

Selv om rammeplanen gjelder fra skolestart 2021, har vi forståelse for at arbeidet med å ta den i bruk vil foregå over tid. Det første året er det blant annet viktig at ledere og ansatte i SFO bruker tid på å sette seg inn i rammeplanen, og reflekterer over og planlegger hvordan den vil påvirke innholdet og arbeidet i SFO.

Tydelig ledelse og involverte ansatte er viktig

Vi vet fra forskning at tydelig ledelse og involverte og engasjerte ansatte er avgjørende for at implementeringen lykkes.

SFO-leder har en viktig rolle i å «oversette» planen til praksis, og å tilpasse ut fra forholdene på sin SFO. Felles refleksjon rundt rammeplanen og egen praksis kan også være nyttig.

Planer kan være et verktøy for å sette rammeplanen inn i året og hverdagen i SFO.