Arbeid med rammeplan for SFO – forventninger og ansvar

Alle kommuner skal ha et tilbud om skolefritidsordning. Kommunene har et viktig ansvar for innføringen av den nasjonale rammeplanen.

Rektor, som vanligvis er virksomhetsleder for SFO, har også en viktig rolle når rammeplanen skal tas i bruk. Rektor kan delegere daglige driftsoppgaver til en annen, inkludert oppgaver knyttet til innføringen av rammeplanen.

Alle SFO-er må følge rammeplanen

Rammeplanen er forskrift til opplæringsloven, og skal gi føringer for verdier og innholdet i SFO-tilbudet. Et av målene med rammeplanen er et mer likeverdig tilbud i hele landet. Alle SFO-er må følge rammeplanen, men planen åpner for lokale variasjoner og satsinger.

Støttemateriell på udir.no

Kommuner, skoler og SFO-er bestemmer selv hvordan de vil jobbe for å bli kjent med og innføre rammeplanen. Utdanningsdirektoratet har laget støttemateriell som SFO-ene kan velge å bruke hvis de vil. 

Implementering er arbeid over tid

Selv om rammeplanen trådte i kraft fra skolestart 2021, har vi forståelse for at arbeidet med å ta den i bruk vil foregå over tid. Den første tidener det blant annet viktig at ledere og ansatte i SFO bruker tid på å sette seg inn i rammeplanen, og reflekterer over og planlegger hvordan den vil påvirke innholdet og arbeidet i SFO.

Vi gjennomfører en evaluering av implementeringen av rammeplanen. Så langt viser evalueringen at:

  • Rammeplanen viderefører den etablerte praksisen i SFO
  • Rammeplanen er med på å heve statusen til SFO
  • Rammeplanen legitimerer SFOs prioritering av lek
  • Arbeidet med rammeplanen er lite koblet opp mot skolens arbeid
  • Støtte- og veiledningsmateriell på udir.no må bli bedre kjent for personalet i SFO

Les mer om evalueringen av implementeringen av rammeplanen

Tydelig ledelse og involverte ansatte er viktig

Vi vet fra forskning at tydelig ledelse og involverte og engasjerte ansatte er avgjørende for at implementeringen lykkes.

Leder i SFO har en viktig rolle i å oversette rammeplanen til praksis, og å tilpasse ut fra forholdene på sin SFO. Felles refleksjon rundt rammeplanen og egen praksis kan også være nyttig.

Planer kan være et verktøy for å sette rammeplanen inn i året og hverdagen i SFO.