Skolenes erfaringer med ny rammeplan for SFO

Evaluering av implementering av rammeplan for SFO – første delrapport

Rapportserie: Evaluering av implementering av rammeplan for SFO

Dette er første delrapport fra prosjektet. Se også 

Det vil komme to rapporter til, i 2023–24.

Nasjonal rammeplan for SFO ble innført i august 2021. Høsten 2021 fikk NTNU Sammfunnsforskning, i samarbeid med NIFU og Stockholms Universitet, i oppdrag å gjennomføre en evaluering av implementering av rammeplanen. Evalueringen skal gi svar på hvilke endringer som skjer i SFO som følge av ny rammeplan. Forskerne skal undersøke hvordan ny rammeplan for SFO iverksettes i praksis, blant annet hvordan den nye rammeplanen fortolkes, operasjonaliseres, og erfares av aktører på ulike nivåer i sektoren, regionalt og lokalt. 

Prosjektet er bestilt av Utdanningsdirektoratet. Resultatene vil vise hvordan rammeplanen oppleves i praksis, og hvor det er utfordringer. Dette vil gi oss informasjon om hvilket støttemateriell Udir bør utvikle.

Hovedfunn

  • Rammeplanen viderefører den etablerte praksisen i SFO.
  • Svekket SFO-tilbud til elever med særskilte behov.
  • Rammeplanarbeidet ses lite i sammenheng med skolens arbeid med LK20.

Rammeplanen viderefører den etablerte praksisen i SFO

Over 80 prosent av SFO-lederne oppgir at rammeplanen viderefører arbeidet de drev med tidligere. Samtidig oppgir også drøyt 25 prosent at rammeplanen samtidig går på tvers av arbeidet som ble gjort tidligere på enkelte områder. Med bakgrunn i disse tallene stiller NTNU spørsmål ved om rammeplanen er en stor nok endring til at det fører til endringer i hvordan SFO drives og organiseres.

Sammenlignet med tall fra 2018 ser det ut til at det er stabilitet i hva SFO-lederne anser som viktige oppgaver og aktiviteter i SFO, med to unntak:

  • Mat og fysisk aktivitet vurderes til å være viktigere i 2022 enn i 2018. 
  • Støtte til skolens arbeid var allerede lavt prioritert i 2018, og har fått enda lavere prioritert i 2022.

Svekket SFO-tilbud til elever med særskilte behov

Det kan se ut til at barn med særskilte behov blir dårligere ivaretatt i 2022 enn i 2018. Færre ledere og ansatte oppgir at de samarbeider med foreldrene til disse barna. Det er også færre som oppgir at det et er et godt samarbeid mellom hjelpetjenester, lokalt støttenettverk og SFO. Videre vurderes samarbeidet mellom skole og SFO som dårligere når det gjelder disse barna.

En mulig årsak til den negative utviklingen kan være koronapandemien, og dette vil undersøkes nærmere videre i evalueringen.

Rammeplanarbeidet ses lite i sammenheng med skolens arbeid med LK20

Under 20 prosent av de ansatte oppgir at arbeidet med rammeplanen for SFO er koblet til skolens arbeid med LK20. 20 prosent av de ansatte oppgir at det har vært samarbeid med skolen på andre områder, uten at det er spesifisert at det dreier seg om rammeplanen.

Det er færre ledere enn ansatte som oppgir at arbeidet med rammeplanen har vært koblet mot skolens arbeid med LK20. Det gjelder også i vurdering av arbeid med rammeplanen koblet opp mot skolens arbeid med Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, og for koblingen mot Dekomp (desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen).

En mulig forklaring på dette, er ifølge NTNU at mange SFO-ansatte også er ansatt ved skolen (80 prosent av de ansatte på SFO jobber også på skolen, 35 prosent med det spesialpedagogiske tilbudet). Dette kan føre til at SFO-ansatte oftere blir påkoblet prosesser i skolen enn det SFO-lederne blir. Dermed opplever de ansatte at de i større grad ser en kobling, selv om dette ikke er satt i et system.

Om denne rapporten

Funnene i denne rapporten er basert på en spørreundersøkelse som ble besvart av SFO-ansatte i tidsrommet februar til april 2022. 464 ledere og 750 ansatte besvarte undersøkelsen. Dette gir totalt sett en svarprosent på 21 prosent blant lederne, og enda lavere blant de ansatte. Den lave svarprosenten gjør at man må være oppmerksom på skjevheter i utvalget. Blant oppgir bare 4 prosent at de jobber i private skoler, mens andelen skulle vært på om lag 9 prosent.

Spørreskjemaundersøkelsene vil bli gjentatt mot slutten av prosjektperioden for å kunne se på eventuell utvikling over tid.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!