Ny rammeplan for SFO er godt kjent

Implementering av rammeplan – første delnotat

Nesten alle ledere, og et flertall av de ansatte, har god kjennskap til den nasjonale rammeplanen for SFO som ble innført i august 2021.

Rapportserie: Evaluering av implementering av rammeplan for SFO

Dette er et foreøpig statistikknotat fra prosjektet. Se også 

Det vil komme to rapporter til, i 2023–24.

Nasjonal rammeplan for SFO ble innført i august 2021. Høsten 2021 fikk NTNU Sammfunnsforskning, i samarbeid med NIFU og Stockholms Universitet, i oppdrag å gjennomføre en evaluering av implementering av rammeplanen. Evalueringen skal gi svar på hvilke endringer som skjer i SFO som følge av ny rammeplan. Forskerne skal undersøke hvordan ny rammeplan for SFO iverksettes i praksis, blant annet hvordan den nye rammeplanen fortolkes, operasjonaliseres, og erfares av aktører på ulike nivåer i sektoren, regionalt og lokalt. 

Prosjektet er bestilt av Utdanningsdirektoratet. Resultatene vil vise hvordan rammeplanen oppleves i praksis, og hvor det er utfordringer. Dette vil gi oss informasjon om hvilket støttemateriell Udir bør utvikle.

Hovedfunn

  • SFO-ledere og ansatte har god kjennskap til rammeplanen.
  • Positiv vurdering av støttemateriellet til Utdanningsdirektoratet.
  • Arbeid med rammeplanen for SFO kobles ikke til arbeidet i skolen.

SFO-ledere og ansatte har god kjennskap til rammeplanen

95,5 prosent av SFO-lederne oppgir at de kjenner rammeplanen godt, mens 67 prosent av de ansatte sier det samme. Seks prosent av de ansatte har ikke hørt om rammeplanen.
De områdene som det jobbes mest med er

  1. trygghet, omsorg og trivsel
  2. lek
  3. fysisk aktivitet og bevegelsesglede

Bærekraftig utvikling og kultur er områdene som prioriteres minst

Nesten 70 prosent av SFO-lederne mener at rammeplanen er en god støtte i arbeidet. Samtidig er det interessant å se at over 80 prosent oppgir at rammeplanen viderefører det de drev med før, og drøyt 20 prosent oppgir at den går på tvers av arbeidet som ble gjort tidligere.

Positiv vurdering av støttemateriellet til Utdanningsdirektoratet

67,5 prosent av SFO-lederne oppgir at de kjenner Utdanningsdirektoratets verktøy og støttemateriell godt. Nesten 26 prosent oppgir at de har hørt om det, mens drøyt 5 prosent sier at de ikke kjenner til det. Blant de ansatte er det nesten 18 prosent som kjenner materiellet godt, nesten 46 prosent oppgir at de har hørt om det, mens 36 prosent oppgir at de ikke kjenner til det i det hele tatt. Resultatene viser alt i alt en ganske positiv vurdering av støttemateriellet til Utdanningsdirektoratet.

Arbeid med rammeplanen for SFO kobles i liten grad til arbeidet i skolen

Under 20 prosent av de ansatte oppgir at arbeidet med rammeplanen for SFO er koblet til skolens arbeid med LK20. 20 prosent av de ansatte oppgir at det har vært samarbeid med skolen på andre områder, uten at det er spesifisert at det dreier seg om rammeplanen.

Om lag 70 prosent av lederne og nesten 60 prosent av de ansatte oppgir at koronapandemien har forsinket innføringen av rammeplanen. I tillegg trekkes peker de på at mangel på tid og bemanning er et hinder for arbeidet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!