Minoritetsspråklige barn

Fakta om barnehager oppdateres årlig. Kontakt komkunnskap@udir.no for å få tilsendt eldre årganger.

1 av 5 barn i barnehagen er minoritetsspråklige, men andelen varierer betydelig mellom kommuner. 

Økning i antall minoritetsspråklige barn de siste ti årene

Det var nærmere 52 300 minoritetsspråklige barn i barnehagen i 2021. For at et barn skal defineres som minoritetsspråklig i barnehagesammenheng, må både barnet og begge foreldrene ha et annet morsmål enn norsk, svensk, dansk, samisk eller engelsk.

Totalt er 19 prosent av barna i barnehagen minoritetsspråklige. De fleste av de ti største kommunene ligger over landsgjennomsnittet. Lillestrøm og Drammen har størst andel minoritetsspråklige barn i barnehage, med henholdsvis 35 og 34 prosent.

I private barnehager er 16 prosent av barna minoritetsspråklige, mens andelen i kommunale barnehager er 23 prosent.

Økningen i antallet minoritetsspråklige barn som går i barnehage, skyldes først og fremst at det har blitt flere innvandrere i befolkningen, men det har også vært en økning i dekningsgrad, altså andelen innvandrerbarn som går i barnehage.

I 2021 gikk 87 prosent av de minoritetsspråklige barna i alderen 1–5 år i barnehage, en økning på 6,6 prosentpoeng siden 2017 (Statistisk sentralbyrå / Statistikkbanken). 

19 prosent av barna får styrket norskopplæring

10 101 minoritetsspråklige barn i barnehage får styrket norskopplæring i form av ekstra personalressurser. Det utgjør 19 prosent av de minoritetsspråklige barna som går i barnehage.

Minoritetsspråklige barn i barnehagen har ikke en lovfestet rett til norskopplæring slik som elever i grunnskolen har. Kommuner med mange minoritetsspråklige barn kan få tilskudd til styrket norskopplæring. Barnehagene kan organisere en eventuell norskopplæring slik at den foregår i bestemte perioder av året. Fordi telletidspunktet er 15. desember, vil ikke tallene nødvendigvis romme opplæring som har foregått på andre tider av året. Per 15. desember 2021 gikk det med totalt 286 årsverk til personale som gir styrket norskopplæring.

Minoritetsspråklige barn og barn med innvandrerbakgrunn

Statistikk om dekningsgrad for minoritetsspråklige barn er hentet fra to ulike kilder:

Teller: Minoritetsspråklige barn (BASIL/Udir) er definert ved at både barnet og barnets foresatte har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk.

Nevner: Barn med innvandrerbakgrunn (SSB) 1–5 år er barn som enten selv har innvandret eller som er født i Norge av foreldre som har innvandret. Landbakgrunn fra Danmark, Sverige, Irland, Storbritannia, USA, Australia og New Zealand inkluderes ikke.

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn (SSB) er minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til barn med innvandrerbakgrunn. Denne indikatoren brukes som dekningsgrad for minoritetsspråklige barn i barnehage.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!