Fakta om barnehager 2021

Status normer

99 prosent av barnehagene oppfyller bemanningsnormen per 15.12.2021, mens 71 prosent av barnehagene oppfyller pedagognormen uten dispensasjon. Det er gjennomsnitt 13,1 barn per barnehagelærer.

Nesten alle barnehager oppfyller bemanningsnormen

99 prosent av ordinære barnehager oppfylte bemanningsnormen per 15. desember 2021. Dette er på samme nivå som i fjor.

På nasjonalt nivå er det i gjennomsnitt 5,7 barn per ansatt. Det er i gjennomsnitt 5,6 barn per ansatt i kommunale barnehager og 5,7 barn per ansatt i private barnehager. Kommunale barnehager har over tid hatt litt bedre bemanningstetthet enn private barnehager. Denne forskjellen har de siste årene jevnet seg ut.

Det var 52 barnehager som ikke oppfylte bemanningsnormen i 2021, og det ser ikke til å være spesifikke kjennetegn ved disse knyttet til geografi, eierform eller størrelse. I snitt har barnehagene som ikke oppfyller normen 6,3 barn per ansatt. 7 barnehager har 6,5 barn per ansatt eller mer.

17 barnehager har dispensasjon fra bemanningsnormen. Dette er 7 færre barnehager enn i fjor. Det utgjør 33 prosent av barnehagene som ikke oppfyller bemanningsnormen. Totalt går nærmere 900 barn i barnehager som ikke oppfyller bemanningsnormen i 2021. Det er en nedgang fra 2020 da 2 419 barn gikk i barnehager som ikke oppfyller bemanningsnormen. I 2019 var det 16 400 barn. 

Andelen barnehager som oppfyller bemanningsnormen har økt fra 55 til 99 prosent siden 2016, med et tydelig hopp i 2019 da bemanningsnormen trådte i kraft.

Normen for grunnbemanning (bemanningsnormen)

7 av 10 barnehager oppfyller pedagognormen

71 prosent av barnehagene oppfylte normen for pedagogisk bemanning (pedagognormen) i 2021. Dette er en økning på 2 prosentpoeng fra 2020. 7 prosent av barnehagene oppfylte ikke pedagognormen, mens 23 prosent av barnehagene oppfylte pedagognormen med dispensasjon. Det vil si at de har nok pedagogiske ledere, men at én eller flere av disse ikke er barnehagelærere.

Det er i snitt 13,1 barn per barnehagelærer

Fra 2020 til 2021 gikk antall barn per barnehagelærer ned fra 13,3 til 13,1. Denne forbedringen av barnehagelærertetthet henger sammen med at flere barnehager oppfyller pedagognormen. Det er relativt små forskjeller mellom kommunale og private barnehager. Private barnehager har i gjennomsnitt 13,3 barn per barnehagelærer, mens kommunale barnehager har 13,0.

Bedringen i barnehagelærertetten har skjedd samtidig som andelen barn per ansatt har gått ned.

Det er litt større variasjon i antall barn per barnehagelærer på tvers av kommuner enn det er mellom fylker. Blant de ti største kommunene er det Bærum som har flest barn per barnehagelærer, med 15,8, mens Fredrikstad har 12,2.

6 prosent av de pedagogiske lederne har dispensasjon

I 2021 hadde 5,9 prosent av de pedagogiske lederne dispensasjon fra utdanningskravet, noe som er en liten nedgang fra 2020. Det betyr at de utfører oppgaver som pedagogisk leder, men ikke har barnehagelærerutdanning eller tilsvarende.

Pedagogiske ledere med dispensasjon fra utdanningskravet  
Dispensasjon20172018*201920202021
Årsverk pedagogiske ledere med dispensasjon1 2662 9682 5601 9931 730
Andel Ârsverk pedagogiske ledere med dispensasjon4,9 %10,2 %8,7 %6,8 %5,9 %
*Pedagognormen skjerpet     
Kilde: Utdanningsdirektoratet     

Om normen for pedagogisk bemanning (pedagognormen)

Det mangler 2 200 årsverk for å oppfylle pedagognormen

Det er totalt 1 463 barnehager som ikke oppfyller pedagognormen, inkludert barnehager med dispensasjon fra utdanningskravet. 971 av disse barnehagene mangler ett årsverk for å oppfylle pedagognormen. Resten mangler to eller flere årsverk.

Det mangler totalt litt over 2 200 årsverk på nasjonalt nivå for å oppfylle kravet om maks 14 barn per pedagogisk leder. I 2020 manglet det 2 500 årsverk.

På barnehagenivå utløser ett ekstra barn krav om en ny heltidsstilling til pedagogisk leder, noe som betyr at alle barnehager som ikke oppfyller pedagognormen mangler minst ett årsverk til pedagogisk leder.

 Manglende årsverk for å oppfylle pedagognormen, 2021
Inkludert barnehager med dispensasjon fra utdanningskravetEksklusiv barnehager med dispensasjon fra utdanningskravet
 - 2 216 -486
Kilde: Utdanningsdirektoratet